Skip to main content

Patienter mangler systematisk hjælp til rygestop før operation

Journalist Charlotte Frendved Hansen, frendved@mail.dk
6. mar. 2006
05 min

Rygestop før en operation forhindrer effektivt komplikationer, og patienterne er glade, når de får tilbud om rygeafvænning. Alligevel er det langt fra alle, der systematisk får hjælp til at holde op med at ryge før en planlagt operation. Nu viser en ny sundhedsøkonomisk analyse, at et kvalificeret tilbud om rygestop ikke bare kommer patienterne til gode, det kan også betale sig.

»Alle patienter, der ryger, bør have et kvalificeret tilbud om støtte til rygeophør, når de venter på en stor operation,« siger overlæge Ann Møller, Anæstesiologisk Afdeling på Amtssygehuset i Herlev. Sammen med en række andre forskere dokumenterede hun allerede i 2002, at et systematisk tilbud om hjælp til rygestop dramatisk nedsætter antallet af komplikationer efter knæ- og hoftealloplastikker. Siden har hun sammen med sygeplejerske Nete Villebro vist, at patienterne er positive over for tilbuddet, og at et forestående kirurgisk indgreb øger motiva-tionen for rygeophør.

I artiklen »Sundhedsøkonomisk analyse af rygestop før operation - baseret på et randomiseret studie« i nærværende nummer af i Ugeskrift for Læger kan Ann Møller nu vise, at tilbud om rygeafvænning før knæ- og hoftealloplastikker ikke koster sundhedsvæsenet ekstra. Udgifterne til rygestopinstruktører og nikotinpræparater opvejes af sparede reoperationer.

»Forhåbentlig kan vores nye beregninger være med til at motivere sygehusene til at etablere tilbud til patienterne. Der findes ingen opgørelser, der viser, hvor udbredt tilbuddet er, men det er mit indtryk, at langt fra alle patienter får et kvalificeret hjælp til rygeophør inden operation. Her i Københavns Amt er der for eksempel ikke nogen tilbud,« siger Ann Møller.

Ann Møllers oprindelige undersøgelse blev offentliggjort i The Lancet i 2002. Den viser, at tilbud om rygeophør, mens patienten venter på at få udskiftet knæ eller hofte, nedsætter forekomsten af sårkomplikationer fra 31 procent til fem procent.

»Resultaterne er klare og entydige. Evidensen for rygestop er større end for mange af de behandlinger, vi i øvrigt giver patienterne. Nu har vi en analyse, der viser, at det også kan betale sig økonomisk. Men komplikationer måles jo ikke kun i penge. De kan også opgøres i menneskelig lidelse. Og set i den sammenhæng mener jeg, at det er etisk nødvendigt, at vi får sat rygestoptilbuddene i system,« siger ledende overlæge Benn Duus, Ortopædkirurgisk Afdeling på H:S Bispebjerg Hospital. Afdelingen er en af de tre, der har leveret patienter til Ann Møllers undersøgelse. Nu tilbyder afdelingen hjælp til alle rygende patienter.

»Inden forundersøgelsen i vores ambulatorium har patienterne udfyldt et skema med oplysninger om deres tobaks- og alkoholforbrug. Hvis patienten er ryger, henviser vi til hospitalets Ambulatorium for Rygeophør,« siger Benn Duus.

Varierende tilbud til rygende patienter

På en række andre ortopædkirurgiske afdelinger, som Ugeskrift for Læger har haft kontakt med, er tilbuddet til rygende patienter meget varierende. Ved Ortopædkirurgien i Nordjylland får alle patienter som forberedelse til hofte- eller knæallopastik en livsstilssamtale med en sygeplejerske. Her oplyses patienten om rygningens skadelige virkninger og den øgede risiko for komplikationer, og de får at vide, hvor de kan gå hen og få hjælp til rygestop.

Brochure er ikke nok

På andre afdelinger begrænser rutinen sig til, at patienterne får udleveret en brochure, som blandt andet fortæller om fordelene ved rygestop.

»Ved planlagte operationer oplyser vi patienterne om fordelene ved rygeophør gennem det skriftlige informa-tionsmateriale, som de får udleveret ved forundersøgelsen. Derudover er det individuelt, hvor meget information patienterne får om emnet. Vi har ingen instruks på området, og vi har heller ikke noget systematisk tilbud om rygeafvænning. Vi kan udskrive nikotinsubstitution til patienterne og anbefale dem at gå til deres egen læge,« siger overlæge Steen Mejdahl, Ortopædkirurgisk Afdeling på Amtssygehuset i Herlev. Han vil gerne intensivere indsatsen, men der findes ikke noget tilbud på sygehuset om hjælp til rygeophør.

Overlæge Hanne Tønnesen, Klinisk Enhed for Sygdomsforebyggelse på H:S Bispebjerg Hospital, var medforfatter til artiklen om præoperativ rygeafvænning i The Lancet. Ved undersøgelsen fik de 52 patienter i interventionsgruppen tilbud om et rygestopprogram, der omfattede fire samtaler a gennemsnitligt 35 minutter med en rygestopinstruktør. Hanne Tønnesen mener ikke, at en brochure er tilstrækkelig.

»Det er ikke nok at give patienterne et godt råd. De skal også have et konkret og kvalificeret tilbud om hjælp,« siger Hanne Tønnesen. Ansvaret for, at patienterne får tilbuddet om præoperativ forebyggelse, ligger først og fremmest hos kirurgerne, mener hun.

Kirurger skal informere om forebyggelsestilbud

»Når man tilbyder en operation, har man også pligt til at informere patienten om de risici, der er forbundet med operationen, og de mulige forebyggelsestilbud. Men selvfølgelig kan kirurgerne uddelegere opgaven. Rygestoptilbuddet behøver ikke at ligge på hospitalet. Almen praksis og andre eksisterende tilbud om hjælp til rygestop kan sagtens inddrages,« siger Hanne Tønnesen.

Ortopædkirurgisk Afdeling på Århus Sygehus har også skriftligt informationsmateriale om fordelene ved rygestop før operation.

»Alle vores patienter får en brochure. Vi opfordrer dem til at holde op med at ryge 6-8 uger før operationen, og de får informationer om, hvor de kan gå hen, hvis de gerne vil have hjælp. Men det er sikkert ikke nok,« siger chef for Hoftesektionen, professor Kjeld Søballe. Han har en meget striks politik, når han opererer patienter med hoftedysplasi med Ganz-operation. Han kræver simpelt hen, at patienterne holder op med at ryge, fordi rygning medfører øget risiko for blodpropper.

»Ved hofteproteserne stiller vi ikke samme krav. Men med den overbevisende effekt, rygestoppet har, kunne det måske være relevant,« siger Kjeld Søballe, der gerne vil intensivere indsatsen for at få patienterne til at holde op med at ryge inden operation.

Ved dyreforsøg har Kjeld Søballes forskergruppe (Martin Skøtt) som den første i verden for nylig kunnet vise, at knoglehelingen ikke hæmmes af selve nikotinen men af alle de andre stoffer, man bliver udsat for, når man ryger. Ved forsøgene delte man rotter op i to grupper, hvor den ene gruppe fik nikotin, og den anden gruppe fik et ekstrakt af ca. 3.000 andre stoffer fra tobaksrygning. Herefter målte man, hvor lang tid rotterne var om at hele et brud på lårbenet.

»Hvis man kan overføre disse resultater til mennesker, er konklusionen, at man godt kan tillade sig at give patienterne nikotinplaster før en operation,« siger Kjeld Søballe.

Ann Møller og Hanne Tønnesen har udarbejdet et forslag til en national rekommandation om præoperativ ryge-stopinterve ntion. Forslaget vil blive sendt i høring hos Kirurgisk Forum og Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin.

Supplerende litteratur

Referencer

  1. Møller AM, Villebro N, Pedersen T et al. Effect of preoperative smoking intervention on postoperative complications: a randomised clinical trial. Lancet 2002;359:114-7.
  2. Møller AM, Villebro NM. Præoperativ rygeintervention: Hvad mener patienterne? Ugeskr Læger 2004;166:3714.
  3. Møller AM. Sundhedsøkonomisk analyse af rygestop før operation - baseret på et randomiseret studie. Ugeskr Læger 2006;168:1026
  4. Enhed for Sygdomsforebyggelse og Netværk af forebyggende sygehuse i Danmark. Rygeophør på sygehus.
Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen