Skip to main content

Fra nytår vil der ikke længere være læger på sygehuset efter kl. 18.

Sådan lyder beskeden til borgerne i de to små vestjyske byer, Tarm og Lemvig. Det har amtsrådet besluttet - og sådan bliver det, hvis ellers Sundhedsstyrelsen giver grønt lys.

På den anden side er det allerede virkeligheden, for det er efterhånden et stykke tid siden, at Ringkjøbing Amt kunne rekruttere læger nok til et vagtberedskab på de to små sygehuse. De må klare sig med hhv. to og fire læger i dagtiden, og sygeplejersker efter kl. 18. Og lægevagten, hvis det strammer til.

Der er også mulighed for at ringe til forvagten på et af amtets to store sygehuse, Holstebro og Herning. Det er der brug for en eller to gange hver måned.

YL: Urimeligt ansvarspres

Så på mange måder sker der ikke den store ændring: Fra Tarm skal de stadig ringe til sygehuset i Herning, og fra Lemvig skal de fortsat ringe til Holstebro, hvis en patient får det dårligt efter kl. 18.

Tingenes tilstand bliver bare formaliseret og - mener amtsrådet - gjort mere rationel og sikker.

Det mener Yngre Læger til gengæld ikke. Foreningen har skrevet til Ringkjøbing Amt og indvendt, at det vil blive en urimelig belastning af de yngste læger - ofte nyuddannede turnuslæger uden erfaring - som erfaringsmæssigt vil være dem, der oftest sidder i det forreste vagtlag.

»En discountløsning«, kalder Yngre Lægers formand, Mette Worsøe, det. Hun har forståelse for, at et amt med rekrutteringsproblemer kan se sig nødsaget til at nedlægge lægeberedskabet på de mindste sygehuse.

»Vi er imod, at det bliver de yngste læger i Herning og Holstebro, der bliver sat til at passe patienterne i Tarm og Lemvig via en telefon.

Det mener jeg ikke, man skal byde de yngste, nyuddannede læger«, siger Mette Worsøe.

»De henviser til, at turnuslægen jo bare kan ringe til bagvagten, hvis der er problemer - men bagvagten kan sagtens være en turnuslæge, der er lidt ældre i gårde, eller en introduktionslæge«, siger Mette Worsøe.

»Men hvis det, som de siger, højst sker en eller to gange hver måned - hvorfor kan man så ikke bare ringe direkte til bagvagten?

Det er uansvarligt, ikke alene over for de yngste læger, men i høj grad også over for borgerne, der risikerer at blive udsat for fejl og misforståelser«, siger hun.

I stedet har Yngre Læger foreslået amtet at lade speciallæger på de to store sygehuse tage telefonerne de par gange om måneden, hvor der faktisk bliver ringet.

Der er jo en bagvagt

Amtets vicesundhedsdirektør, læge Per Østergaard Jensen, er ikke helt så bekymret:

»Hvis man ringer fra et af de to sygehuse, er der selvfølgelig et vagthierarki på de store sygehuse. Præcis som hvis den praktiserende læge ringer ind og melder en patient:

Den vagthavende læge vil modtage opkaldet og vurdere, om man selv kan løse problemet eller vil gå videre til sin bagvagt«.

Som vil være ...?

»En medicinsk speciallæge«.

Med garanti en speciallæge?

Og aldrig fx bare en lidt mere erfaren turnuslæge?

»Ikke en turnuslæge men måske nok en mere erfaren mediciner under uddannelse«, siger Per Østergaard Jensen.

»Men bagved vil der være en overlæge. Helt som man vil opleve verden på et stort sygehus, hvor de ringer, hvis der er et problem på en afdeling: Sygeplejersken ringer, forvagten afgør, om han kan klare det over telefonen eller skal gå op på afdelingen og se patienten. Og kan man ikke løse opgaven, ringer man til sin bagvagt eller mellemvagt. Det er samme princip«.

Afdelingen ligger så lidt langt væk ...?

»Ja. Men den unge læge bliver ikke mere ansvarlig i forhold til patienten, som ligger længere væk, end den patient, der ligger oppe i sygehuset. Han kan når som helst tage kontakt med sin bagvagt eller en mere kompetent læge, som kan gå ind i sagen«.

Forvagten kan forlange at se patienten for at kunne tage stilling?

»Absolut, og så bliver patienten kørt ind på det store sygehus under overvågning af anæstesisygeplejerske eller anæstesilæge, og set på der«.

Hvor lang tid tager det?

»Der findes præhospitalt system med anæstesisygeplejersker i tilstedeværelse på sygehusene i Tarm og Lemvig, og transporterne vil tage 20-25 minutter«, siger Per Østergaard Jensen.

Nedskæring ikke motivet

Ifølge vicesundhedsdirektøren har de økonomiske overvejelser ikke været drivkraften. Det har snarere været ønsket om at løse den knude, det er at sikre den optimale betjening af borgerne trods manglen på læger i de små byer. De penge, der spares, bruges til patienttransporter og til at styrke beredskabet i Herning og Holstebro, hvor der indrettes visitations-afsnit.

Formanden for amtsrådets sundhedsudvalg, Jørgen Mathiasen (V), har haft svært ved at se andre muligheder end at nedlægge de to vagtberedskaber; egentlig er der bare tale om at nedfælde på papir, hvad der allerede er en kendsgerning:

»Vi har ikke kunnet rekruttere læger nogen af de to steder«, siger han. »Det ene sted er der to læger ansat, og det andet er der fire. For at opretholde et beredskab skal man have ca. seks. Gennem et stykke tid har vi vurderet behovet for lægeligt tilsyn efter kl. 18, og det viser sig at være aktuelt en til to gange om måneden at ringe til et af de større sygehuse«, siger Jørgen Mathiasen.

Han tilføjer, at Ringkjøbing Amt - som det eneste i landet - har et udvidet præhospitalt beredskab, med anæstesiudrykning fra både Holstebro og Herning med læger, og fra de øvrige tre sygehuse med anæstesisygeplejersker, der rykker ud i egen bil sammen med ambulancen, hvis situationen kræver det.

Amt: Vi finder en løsning

Det er ikke Yngre Lægers politik at slås for at bevare små sygehuse, og Mette Worsøe ønsker heller ikke, at der skal sidde en læge klar i Lemvig og Tarm, parat til at gribe ind den ene gang eller to, der er brug for det hver måned.

Der kan godt være en læge i tilkald - man skal bare ikke pålægge de yngste at have det ansvar via en telefon. Det er svært nok at være turnuslæge - og det bliver ikke bedre af, at man kun har et telefonrør eller måske en videoskærm, når man mangler erfaringen.

Sundhedsudvalgets formand har både modtaget Yngre Lægers indsigelser og hørt Mette Worsøe fremsætte dem i de lokale medier. Men Jørgen Mathiasen tør - næsten - love, at det ikke kommer til at gå så galt:

»Min forvaltning har lovet mig at finde en løsning, så de yngste læger ikke kommer til at stå alene med ansvaret«, siger han.

»Som nævnt er der ingen læger på sygehusene i Tarm og Lemvig efter kl. 18, men et såkaldt skærpet beredskab, så en læge kan komme til stede inden for ti minutter. Han skal undersøge patienten og afgøre, om der skal tilkaldes ambulance, så patienten kan komme videre til Holstebro. Hvis du i stedet ringer 112 efter en ambulance, der skal køre fra Lemvig til Holstebro med en alvorligt syg, kan man samti dig afsende en lægeambulance fra Holstebro, så de møder hinanden inden for de samme ti minutter - og så er patienten på vej til en speciallæge i Holstebro. Og så har man sparet en masse tid«, forklarer Jørgen Mathiasen.

Ja, faktisk kan det, Mette Worsøe kalder en discountløsning, vise sig som en bedre måde at gøre tingene på, mener han. De sparede penge er bl.a. gået til at indrette visitationsafsnit med hver 20 senge på sygehusene i Herning og Holstebro. Meningen er, at alle medicinske patienter skal visiteres via Herning eller Holstebro. Patienter, som ikke skønnes at have behov for alle det store sygehus' faciliteter, kan så visiteres hjem til Tarm eller Lemvig.

»Det kommer til at betyde, at de læger, der er der om dagen, kommer til at yde en væsentligt bedre service, end de kan gøre i dag, fordi kræfterne samles om dagsituationen«, siger Jørgen Mathiasen.

Brug for meget skrap visitation

Mette Worsøe er dog ikke helt tryg ved udsigten til, at det formentlig bliver en turnuslæge, der som den første skal tage opkaldene fra Tarm Eller Lemvig:

»Hvis man vil kalde sig et sygehus, skal der straks kunne henvises til en læge på specialistniveau. Ellers er man et plejehjem«.

Kan du beskrive, hvordan et skrækscenario kan se ud på Tarm Sygehus en onsdag aften kl. 23?

»Fru Jensen, som vi tror er indlagt til genoptræning efter at have brækket benet, klager over åndenød. Sygeplejersken ringer op, og det fejltolker turnuslægen i Herning som vand fra lungen - men det er en blodprop, som patienten dør af«.

Så vidt tror Mette Worsøe dog ikke, at det kommer: »Det gør det ikke, for jeg vil til enhver tid tilråde mine medlemmer at bede om at se patienterne, hvis de er det mindste i tvivl. Det, der kommer til at ske for patienterne nu, er bare, at de vil komme til at køre i taxa eller ambulance mellem sygehusene«.

Sådan er virkeligheden jo ikke - medmindre dine yngste medlemmer har nok hår på brystet til at rekvirere ambulancer og ringe til overlægerne på alle tider af døgnet?

»Måske, men det vil være det råd, de får af mig: Er I det mindste utrygge, gælder hensynet til patienterne. Og det vil sige, at I beder om at se dem«.

Amtet er dog opmærksomt på, at de to små sygehuse ikke er egnede til andre end meget stabile patienter: »Det er utrolig vigtigt med en skrap visitation«, siger vicesundhedsdirektør Per Østergaard Jensen.

»De patienter, der indlægges i Tarm eller Lemvig, skal være stabile og må ikke kunne påregnes at skulle få brug for lægehjælp om natten«, siger han.

Foreløbig er alt dog ved det gamle: »Sundhedsstyrelsen er blevet orienteret, og har de alvorligere bemærkninger, er vi naturligvis nødt til at genoverveje situationen eller justere organisationen, så det lever op til kravene«, siger Per Østergaard Jensen.

Mette Worsøe: »Når vi bliver syge derhjemme, ringer vi til en speciallæge i almen medicin. Borgerne ville da ikke finde sig i, at det var en turnuslæge, der tog telefonen i lægevagten. Og det skal de heller ikke. Hvorfor skal de så have et discounttilbud, når de kommer på sygehuset?«

Andre løsninger

Formand i Amtsrådsforeningens sundhedsudvalg, amtsborgmester Bent Hansen (A), er »spændt på« at se, hvordan det går i Tarm og Lemvig.

Som amtsborgmester i Viborg Amt kender han selv problemet med at bemande de mindste sygehuse.

»I Kjellerup og på Mors tog vi konsekvensen, på samme måde som de i øvrigt har gjort i Grenå og Odder. Her har sygehusene siden 2003 fungeret som dagklinikker, hvor der kun er aktiviteter i dagtiden, og ingen overnattende patienter.

På den måde undgår man en situation som den i Lemvig og Tarm«, siger Bent Hansen.

»Normalt har man jo de mest syge mennesker inden for dørene, og ikke uden for. Og er der ingen læger til stede, vil mange læger nok sige: Vi overfører til Herning eller Holstebro, for der kan let ske noget i løbet af natten«.

Vicesundhedsdirektøren i Ringkjøbing Amt siger, at der skal ske en meget skrap visitation, og er der risiko for, at en patient er ustabil, visiteres der ikke til de to små sygehuse. Er det en løsning, der kan være på vej andre steder?

»Umiddelbart tror jeg, at en dagklinik er mest betryggende. Syge mennesker har brug for at have lægetilsyn tæt på. Og er man meget skrap i sin visitation, er det så de patienter, man normalt ville udskrive, som bliver liggende? Jeg har svært ved at se hvilken patientkategori, man vil have liggende der, med de meget korte liggetider vi har nu om dage. Vi har jo ikke mange patienter, der ligger bare for at ligge, og så bare skal ligge der med en meget tynd observation. Jeg er spændt på at se, hvordan det udvikler sig - for jeg synes nok, patient-underlaget i de tyndt befolkede områder vil være lidt småt til den slags funktioner«.

I Viborg, hvor politikerne altså ikke har været bange for at tage konsekvensen af lægemanglen, har dagklinikkerne ifølge Bent Hansen været en effektiv løsning:

»Der kan man virkelig tilse nogle patienter. Få folk ind til forundersøgelser, og endda mindre kirurgiske indgreb og til efterkontroller på det medicinske område. Patienterne kan komme ind med meget kort ventetid. Det har udviklet sig til noget, der også hvad patienttilfredsheden angår, er ganske fornuftigt«.