Skip to main content

Yngre Lægers repræsentantskabsmøde: Pas på det lokale niveau

Journalist Klaus Larsen, klaxis@journalist.dk

5. maj 2008
3 min.

Magt til de lokale tillidsfolk!

Nej til »talsmænd« - Lægeforeningens lokale repræsentan-ter skal ikke blot være »talsmænd« for de regionale koor-dinationsfora; de skal kaldes formænd og dermed bære en betegnelse, der ikke vækker mindelser om Ungdomshu-set, men signalerer pondus og en vis beslutningskompe-tence.

De store politiske debatter blev det ikke til, da Yngre Læ-gers repræsentantskab holdt sit ordinære forårsmøde i Her-ning som optakt til Lægemødet.

Tyngdepunktet har klart flyttet sig til efterårsmødet - men da de otte team, der er nedsat om forskellige politiske emner, havde aflagt deres ultrakorte beretninger, kom der gang i diskussionen.

Det var hverken overenskomsten, videreuddannelsen, arbejdsmiljøet, arbejdstilrettelæggelsen, videnskaben eller afdelingslægernes efteruddannelse, der kaldte følelserne på banen.

Den lokale aktivitet

Da repræsentantskabet skulle forberede sig til det forestående Lægemøde, kom det til en diskussion der - skønt den handlede om noget så kedeligt som et ændringsforslag til Hovedbestyrelsens budgetforslag - handlede om respekt eller mangel på samme for det lokale arbejde.

Yngre Lægers bestyrelse foreslog bl.a. at bruge 500.000 kroner, som Lægeforeningens Hovedbestyrelse havde afsat til honorering af lokale »talsmænd«, til andre formål.

Det ville, understregede flere, være et meget dårligt signal at gøre dette arbejde ulønnet og dermed erklære det for ubetydeligt og undværligt. I hvert fald måtte man regne med, at det vil blive svært at finde nogen, der vil stille op til hvervet som formand - for slet ikke at nævne »talsmænd« i Lægeforeningens regionale fora.

Forslaget blev opretholdt - men diskussionen satte projektørlys på såvel det lokale TR-arbejde i Yngre Læger som på en vis betænkelighed over, hvad Fremtidens Lægeforening vil indebære for Lægeforeningen på det regionale niveau. Repræsentantskab og bestyrelse var dog enige om, at i hvert fald Yngre Lægers regionale arbejde skal have kraftig opbakning.

Oprør fra neden

På de fleste områder var Yngre Lægers repræsentantskab enige i de ændringsforslag og kompromiser, som bestyrelsen havde udarbejdet til vedtægtsændringerne i forbindelse med Fremtidens Lægeforening. Dog var der pludselig opstået en vis tvivl om den kompromisløsning, man var nået frem til mellem de tre delforeninger - nemlig at Lægeforeningens fremtidige bestyrelse skal bestå af to fra hver forening med formændene som fødte medlemmer, og med den Lægemøde-valgte formand som syvende medlem. Dette kompromis - den såkaldte 2+2+2-model - stødte på modstand i repræsentantskabet bl.a. på grund af frygt for, at den lille bestyrelse ville medføre en meget stor arbejdsbyrde for de enkelte medlemmer.

Efter en hed debat besluttede et stort flertal af repræsentantskabet sig for, at man da kunne forsøge at vinde gehør på Lægemødet for en model 3+3+3.

Og oprøret i repræsentantskabet bar frugt: Model 3+3+3 endte efter lidt forhandlen med at blive vedtaget på det efterfølgende lægemøde.

Find dig et team

På det forrige repræsentantskabsmøde i Yngre Læger nedlagdes de hidtidige udvalg. I stedet er kommet en række team, som er åbne for alle, der har lyst til at engagere sig på et Yngre Læger-politisk område, der har deres særlige interesse. Det har foreløbig ført til dannelsen af otte team:

  • Team Almen Praksis

  • Team TR (tillidsrepræsentantarbejdet)

  • Team Videnskab

  • Team Arbejdstilrettelæggelse

  • Team Videreuddannelse (F&U)

  • Team Overenskomst (OAU)

  • Team Arbejdsmiljø

  • Team Afdelingslæger

  • Team Efteruddannelse

De fleste af disse team efterlyste interesserede fra repræsentantskabet, som kunne tænke sig at indgå i et teamarbejde, men efter mødet var der fortsat god plads på listerne. Det blev flere gange understreget, at et team i princippet er åbent for enhver yngre læge, der har en særlig interesse for et emne.

Du kan finde dit team på www.laeger.dk Klik ind på Yngre Læger og skriv »teams« i søgefeltet.