Skip to main content

Statusartikel

.

« Retur

Statusartikler og forespørgsler til disse indsendes via ScholarOne Manuscript Central: https://mc.manuscriptcentral.com/ugeskriftet.

Der skal indsendes en FORESPØRGSEL inden du indsender det endelige manuskript til en statusartikel. Får du JA til at indsende dit manuskript er fristen for indsendelse af den endelige manuskript 2 måneder med mulighed for forlængelse til ialt 4 måneder. Send derfor først forespørgslen når du ved, at det endelige manuskript kan indsendes indenfor fristen. Ugeskriftet forbeholder sig ret til at trække forespørgsler tilbage, der overskrider fristen. Får du ja til forespørgslen, skal det endelige manuskript re-submittes i fortsættelse af den accepterede forespørgsel.

Læs mere om forespørgsler og re-submission

Inviterede statusartikler: Er du blevet inviteret til at skrive en statusartikel, skal du i Manuscript Central  gå i dit »Author Dashboard« og finde manuskriptet under »Invited Manuscripts«. Vælg »Continue« herfra. Hvis manuskriptet ikke er oprettet, opretter du selv en statusartikel uden forudgående forespørgsel og skriver i følgebrevet/cover letter, at manuskriptet er inviteret.

STATUSARTIKEL
Statusartiklen er typisk en lille oversigtsartikel, hvor man beskriver den nyeste udvikling, status og de praktiske videnskabelige perspektiver. Statusartiklen forudsætter ikke, som det systematiske review, fuld dokumentation og systematisk kritisk gennemgang af hele litteraturen på feltet og derfor er der ikke metodeafsnit i statusartikler. Du er velkommen til kort at komme ind på en metode, hvis relevant, i din introduktion til artiklen. 

Der må IKKE indgå originale/ikke publicerede data i en statusartikel. Der kan IKKE medtages sygehistorier i statusartikler.

Redaktionen lægger især vægt på områder, hvor der er kommet ny viden om diagnostik og behandling. Artiklerne skal være relevante for danske forhold og omhandle emner, som har bred interesse og ikke er alt for fagspecifikke. En statusartikel kan også omhandle en ny sygdomsenhed eller mere basalvidenskabelige områder af almen lægelig interesse, og skal medvirke til den faglig udvikling.

Statusartikel – klinisk praksis: »Klinisk praksis«-serien er statusartikler med emner, der er taget fra klinikerens hverdag. De skal typisk omhandle sygdomme eller symptomer, som du kan møde i forskellige specialer. I artiklerne skal diagnostik og behandling samt andre relevante forhold vedr. det pågældende emne gennemgås. Artiklerne er ikke tænkt som lærebogskapitler, men derimod som en gennemgang med en videnskabelig synsvinkel, hvor den nyeste litteratur inddrages og diskuteres – helst med en dansk perspektivering, hvor det er muligt. Vi modtager meget gerne fyldigt illustrationsmateriale til specielt disse artikler og også gerne videoklip, som vil blive publiceret sammen med artiklen på nettet.

OMFANGSGRÆNSER OG KRAV TIL EN STATUSARTIKEL (opdateret maj 2022)
Titelark: Manuskriptets titel, forfatteres navne og affiliationer i rigtig forfatterrækkefølge
Titel: op til 100 tegn inkl. mellemrum
Artikeltekst: op til 12.000 tegn inkl. mellemrum (anonymiseret)
Referenceliste: op til 30 referencer
Engelske summary: op til 600 tegn inkl. mellemrum
Grafisk fremstilling: det anbefales at medtage mindst ét klinisk foto eller én grafisk illustration, hvis muligt.
Antal tabeller/figurer/illustrationer: op til 4 i alt.
Hovedbudskaber: op til 300 tegn i alt inkl. mellemrum.
Artiklens vigtigste nye budskaber opsummeres i tre korte sætninger i punktopstilling, med fokus på:
   - Hvad vidste vi om emnet
   - Hvad ved vi nu af nyt om emnet
   - Hvilke perspektiver har det for diagnostik/behandling i Danmark
   Undgå at bruge identiske sætninger i ”hovedbudskaber” og i konklusion.

Bemærk: Manuskriptet skal også EFTER revision opfylde manuskriptvejledningens omfangsgrænser.

FORMALIA ved re-submission

  • Create re-submission i forlængelse af den accepterede forespørgsel.
  • Ændre artikeltypen til statusartikel.
  • Angiv mindst fire forslag til eksterne bedømmere, der ikke er bekendt med manuskriptet. Dette indsættes i selve submissionforløbet.
  • Titelark med manuskriptets titel, forfatteroplysninger og rækkefølge skal uploades som selvstændig fil.
  • Forfatteroplysninger må ikke indsættes i selve manuskriptet af hensyn til anonym ekstern bedømmelse
  • Forfatterskabserklæring for Ugeskrift for Læger udfyldt og underskrevet af alle forfattere..
  • Taksigelser, hvis der er taksigelser, skal disse skrives ind i forfatterskabserklæringen.
  • Interessekonfliktformular fra ICMJE udfyldt og indsendt for alle forfattere.
  • Skriftlig patientsamtykke skal være indhentet ved brug af foto, video mv., hvori der optræder patienter. Formularen skal ikke uploades af hensyn til patientfortrolighed.​

Download TJEKLISTE i pdf til statusartikel

Download SKABELON i word til statusartikel

Forfatterskabserklæring - Ugeskrift for Læger

Interessekonfliktformular - ICMJE Disclosure (NY)

Formular til patientsamtykke

Har du brug for hjælp eller yderligere oplysninger kan det videnskabelige redaktionssekretariat kontaktes på telefon 35 44 82 70 eller e-mail: ufl@dadl.dk.