Skip to main content

Forløb af COVID-19 hos patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom

Patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom er underrepræsenteret i sygdomsopgørelser over COVID-19, men har ca. fordoblet risiko for alvorligt forløb.

Illustration: Colourbox
Illustration: Colourbox

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

14. maj 2020
02 min

Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) er for nylig af WHO blevet udpeget som den tredjehyppigste dødsårsag på verdensplan med ekstra høj byrde i lav- og mellemindkomstlande. En vigtig og alvorlig komplikation i forbindelse med KOL er eksacerbationer, der som oftest initieres af øvre luftvejsinfektioner med virus, herunder forskellige typer coronavirus. I et nyt studie sammenfatter man litteraturen og beskriver prævalensen, sværhedsgraden og dødeligheden hos patienter, som har KOL og indlægges med COVID-19. På baggrund af 15 studier (14 fra Kina og ét fra USA), som omfatter næsten 2.500 patienter, konkluderer forfatterne, at prævalensen af KOL var overraskende lav (2%), men at patienterne havde en 1,9 gange højere risiko for at få et svært forløb. Mortaliteten var også høj (60%) i de inkluderede opgørelser, men ikke signifikant højere end blandt patienter uden KOL (relativ risiko: 1,1).

Professor, overlæge Peter Lange, Medicinsk Afdeling, Herlev-Gentofte Hospital og Københavns Universitet, kommenterer: »Studiet af Algahtani et al er det første, hvor man dedikeret ser på forløb af COVID-19-infektionen hos patienter med KOL. Deres resultater er interessante, men må tages med forbehold. Næsten alle inkluderede studier i deres metaanalyse er fra Kina, hvor prævalensen af KOL ligger på ca. 13%. Derfor er den observerede prævalens på 2% meget lav og formentlig udtryk for omfattende underdiagnosticering, som vi også kender fra andre lande. Med hensyn til den forhøjede risiko for et alvorligt forløb stemmer det godt overens med vores kendskab til forløbet af alvorlige KOL eksacerbationer og med, at patienter med KOL ofte er ældre og har mange betydende komorbiditeter, som bidrager til et alvorligt forløb. Dansk Lungemedicinsk Selskab har defineret, at patienter med FEV1 < 50% af forventet værdi og indlæggelseskrævende eksacerbation eller flere ambulantbehandlede eksacerbationer i det seneste år samt behandling med hjemmeilt eller hjemme-noninvasiv ventilation bør betragtes som risikopatienter ved SARS-CoV-2-infektion«.

AlqahtaniI JS, Oyelade T, Aldhahir AM et al. Prevalence, severity and mortality associated with COPD and smoking in patients with COVID-19: a rapid systematic review and meta-Analysis. PLoS ONE 2020;15:e0233147.

Interessekonflikter: ingen

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen