Skip to main content

Gluten under graviditeten og risiko for type 1-diabetes hos barnet

I et dansk registerstudie finder man signifikant association mellem glutenindtag hos moderen og diabetesrisiko hos barnet.

Foto: Bigstock
Foto: Bigstock

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

16. okt. 2018
2 min.

Der er i dag ca. dobbelt så mange børn og unge med type 1-diabetes som for 25 år siden. Stigningen har især været udtalt i aldersgruppen under fire år, og selv om årsagerne til denne udvikling ikke er kendte, har der i de seneste år været øget fokus på betydningen af diætetiske faktorer under moderens graviditet og i den tidlige barndom. I dyremodeller af type 1-diabetes har man tidligere påvist en positiv relation mellem indtag af gluten hos gravide mus og udvikling af diabetes hos deres afkom. I et nyt dansk registerstudie, der er baseret på data fra den Nationale Fødselskohorte, har man analyseret sammenhængen mellem moderens glutenindtag og efterfølgende incidens af diabetes hos børnene i over 100.000 graviditeter. På baggrund af ca. 250 tilfælde af diabetes i løbet af en 15-årig opfølgningsperiode fandt forfatterne, at mødrene med det højeste indtag af gluten (≥ 20 g/dag) havde en dobbelt så stor risiko for, at barnet udviklede diabetes, som mødrene med det laveste indtag (< 7 g/dag).

Professor Thomas Mandrup-Poulsen, Biomedicinsk Institut, Københavns Universitet, kommenterer: »Sammenhængen mellem cøliaki, højt glutenindtag og øget type 1-diabetes er kendt, mens lavt glutenindtag øger type 2-diabetesrisikoen. Gravides glutenindtag er ikke tidligere fundet at øge type 1-diabetesrisikoen hos afkommet. Denne veludførte, store undersøgelse viser øget risiko for type 1-diabetes hos børn af mødre med det højeste glutenindtag modsat børn af mødre med det laveste glutenindtag, hvilket dog repræsenterer ekstremer: Det højeste indtag svarer til 477 g kornprodukter/dag. Sammenligning af epidemiologiske ekstremer øger risikoen for konfounding, selv ved justering. F.eks. er det ikke udelukket, at indtag af kornprodukter afspejler indtag af ikkeglutenholdige risikoemner, eller at forarbejdning af kornprodukter fører til dannelse af diabetogene stoffer. Ved at 'kollapse' ekstremerne var risiko og p-værdi mere beskedne, om end en statistisk signifikant dosiseffekt kunne påvises for første gang i litteraturen (odds ratio: 1,31/10 g øget glutenindtag). Da der yderligere ikke er påvist en mekanisme for, hvordan glutenindtag øger risikoen for type 1-diabetes, vil en ændring af gældende kostråd afhænge af, om man i randomiserede, kontrollerede interventionsstudier kan påvise en kausal sammenhæng mellem glutenindtag og type 1-diabetes«.

Antvorskov JC, Halldorsson T, Josefsen K et al. Association between maternal gluten intake and type 1 diabetes in offspring: national prospective cohort study in Denmark. BMJ 2018;362:k3547.

INTERESSEKONFLIKTER: ingen.