Content area

|
|

Høj forekomst af medicinske problemer blandt ældre patienter i de første 120 dage efter COVID-19

Blandt patienter over 64 år oplevede 32% respiratoriske, kardiovaskulære, neurologiske, endokrine, hæmatologiske eller renale komplikationer, hvilket var 11% højere end i en aldersmatchet kontrolgruppe uden COVID-19.
Foto: Colourbox
Forfatter(e)

Redigeret af Peter Lange, plange@dadl.dk

Mens coronaepidemien efterhånden er aftagende, fremkommer der nye studier om senfølger blandt de tidligere patienter. Et nyt registerstudie fra USA fokuserer på ældre patienter (medianalder 77 år) og opgør antallet af medicinske kontakter i en periode fra 21 dage op til 120 dage efter, at den akutte fase af COVID-19 var overstået. Der indgår i alt ca. 87.000 patienter med COVID-19, som sammenlignes med et tilsvarende antal kontroller. Forfatterne rapporterer, at næsten hver tredje patient med COVID-19 (32%) i den postakutte fase havde søgt lægehjælp på grund af en række medicinske problemer, hvilket var 11% flere end i kontrolgruppen. De hyppigste årsager til henvendelserne var respiratoriske problemer og træthed.

Overlæge Ejvind Frausing Hansen, Lungemedicinsk Sektion, Hvidovre Hospital, kommenterer: »Forekomsten af senfølger hos patienter, som har været indlagt med COVID-19, er velbelyst, men der er stor usikkerhed om forekomsten hos patienter med COVID-19, som ikke har været indlagt. Studiet af Cohen et al er i kraft af sin størrelse et godt bidrag til at vurdere omfanget af senfølger, men lider dog af den svaghed, at det ikke fanger de tilfælde, hvor patienten ikke søger læge, hvilket forventeligt er en stor gruppe, da behandlingsmulighederne er få. Symptombaserede spørgeskemaundersøgelser finder derfor også en markant større hyppighed af senfølger sammenlignet med diagnosebaserede registerundersøgelser som dette studie. Et interessant aspekt ved studiet er, at man, ud over sammenligning med en gruppe af raske ældre, også sammenligner med en population, som har haft anden nedre luftvejs-infektion af viral genese, f.eks. influenza. Her finder man kun en beskeden øget forekomst af postviral fatigue samt respiratoriske og neurologiske komplikationer hos patienter med COVID-19 i forhold til patienter med andre viruspneumonier. Igen er studiet dog svækket af, at akut bronkitis og KOL med nedre luftvejs-infektion er inkluderet i gruppen med viruspneumonier, hvilket næppe giver et retvisende billede. Uanset disse svagheder bidrager studiet til at belyse forekomsten af senfølger efter COVID-19 hos +65-årige«.

Cohen K, Ren S, Heath K et al. Risk of persistent and new clinical sequelae among adults aged 65 years and older during the post-acute phase of SARS-CoV-2 infection: retrospective cohort study. BMJ 2022;376:e068414.

INTERESSEKONFLIKTER: ingen.

Blad nummer: 

Right side

af Sarah Wåhlin-Jacobsen | 12/08
2 kommentarer
af Sebastian von Huth | 09/08
2 kommentarer
af Philippe Adam Grandjean | 08/08
5 kommentarer
af Rune Jacobsen | 06/08
5 kommentarer
af Anna Sofie Bech | 02/08
4 kommentarer
af Lars Bønløkke | 01/08
13 kommentarer
af Henrik Ib Nielsen | 01/08
2 kommentarer
af Jamila Stephanie Hussein Eriksen | 01/08
2 kommentarer