Skip to main content

Medicinske nyheder

redigeret af Christina E. Høi-Hansen, chh@dadlnet.dk

7. sep. 2012
6 min.

Lille alkoholforbrug under graviditeten og påvirkning af fosteret> BJOG

Børn af gravide, der har drukket 1-6 genstande/uge i graviditeten, bliver lige så intelligente og veludviklede som børn af afholdende mødre, vises det i et nyligt prospektivt kohortestudie udgående fra bl.a. Aarhus Universitet publiceret i International Journal of Obstetrics and Gynaecology.

Ud fra den danske fødselskohorte »Bedre sundhed for mor & barn« er der blevet indsamlet data om alkoholforbrug og udført neuropsykologiske undersøgelser på 1.628 børn i femårsalderen. Af de inviterede mor-barn-par deltog 51%.

Børnene fik målt intelligenskvotient (IK) og opmærksomhed og blev testet i deres evner til at planlægge, organisere og fastholde opmærksomhed ved Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence-Revised. Der blev kontrolleret for konfoundere som enkeltstående store alkoholindtagelser, alder, body mass index, paritet, hjemmeforhold, rygning i hjemmet og høre-syns-tab.

Sammenlignet med en kontrolgruppe, hvor mødrene ikke havde drukket alkohol undervejs i graviditeten, fandtes der ingen forskel på de to grupper. Hverken i forhold til kvinder, der angav 1-4 genstande/uge, eller til kvinder, der angav 5-8 genstande/uge på nogle tidspunkter i graviditeten.

For kvinder, der angav et forbrug på 9 genstande/uge, var der ikke forskelle, når der blev analyseret som et gennemsnit af kohorten, men risikoen for lav samlet IK eller lav verbal IK var øget (oddsratio hhv. 4,6 og 5,9).

May Olofsson, Gynækologisk Afdeling, Hvidovre Hospital, kommenterer: »Det er veldokumenteret, at alkohol har en fosterskadende effekt under hele graviditeten, og at også små mængder alkohol kan skade. Den aktuelle undersøgelse omhandler kun enkelte aspekter. F.eks. er misdannelser, spontane aborter, dødfødsler og andre alvorlige graviditets- og fødselskomplikationer ikke medtaget. Derudover er børnene for små [fem år] til at man kan sige noget om langtidseffekter på hjernens udvikling og funktion. Alvorlige langtidsvirkninger kan ofte først påvises efter barnets tiårsalder. Undersøgelsen ændrer således ikke på anbefalingerne i Danmark [Sundhedsstyrelsen] om helt at undgå alkohol under hele graviditeten«.

H-L Falgreen Eriksen, Mortensen EL, Kilburn T et al. The effects of low to moderate prenatal alcohol exposure in early pregnancy on IQ in 5-year-old children. BJOG 2012;10.1111/j.1471-0528.2012.03394.x.

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22712749

Symptomer på Lewy body-demens bedres med donepezil
> Ann Neurol

Donepezil er en kolinesterasehæmmer, og for patienter med Lewy body-demens medfører behandling signifikante kognitive, adfærdsmæssige og globale forbedringer, ifølge Mori et al fra Tohoku University Graduate School of Medicine, Japan.

»Lewy body-demens er den hyppigste form for demens efter Alzheimers sygdom, og der ses flere kolinerge deficit med neuropsykiatriske og motoriske symptomer samt den kognitive påvirkning«, angiver forfatterne.

Studiet af kolinesterasehæmmeren omfatter 140 patienter over 50 år med mild til moderat Lewy body-demens, som blev randomiseret til placebo eller 3, 5 eller 10 mg donepezil hydrochlorid dagligt i 12 uger. Deltagerne blev evalueret med Mini Mental State Examination (MMSE) og flere domænespecifikke neuropsykologiske test.

Donepezil i en dosis på 5 hhv. 10 mg/dag var signifikant bedre end placebo både i forhold til kognition (gennemsnitlig forskel i MMSE-score ved 5 mg: 3,8; ved 10 mg: 2,4), og også i forhold til global funktion (CIBIC-plus-score-forskel p < 0,001 for 5 og 10 mg). Ved dosis 3 mg/dag var der kun signifikant forskel i global funktion, ikke på kognition.

I forhold til adfærd var der signifikant forskel ved 5 og 10 mg/dag, og for højeste dosis også forskel i målt plejetyngde.

Bivirkninger, der hyppigst var milde/moderate, blev rapporteret for hhv. 71%, 69%, 82% og 87% i grupperne, der fik placebo, 3 mg, 5 mg og 10 mg.

Peter Johannsen, Neurologisk Klinik, Rigshospitalet, kommenterer: »Det er glædeligt, at endnu et studie bekræfter en klar, betydelig og signifikant effekt af en kolinesterasehæmmer til behandling af demens ved Lewy, hvilket understøtter det kliniske indtryk af, at der er tale om en klasseeffekt, hvor denne type præparater må anses som førstevalgsbehandling til denne type demenspatienter«.

Interessekonflikter: Peter Johannsen har modtaget honorar for undervisning af personale i Pfizer/Eisai.

Mori E, Ikeda M, Kosaka K et al. Donepezil for dementia with Lewy bodies: A randomized, placebo-controlled trial. 2012;72:41-52.

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22829268

Motion bidrager til behandlingen af depressive symptomer ved hjertesvigt
> JAMA

Patienter med hjertesvigt har hyppigt også depression. Det har været foreslået, at aerob træning kan mindske de depressive symptomer hos denne patientgruppe.

»Sammenlignet med vanlig behandling kan superviseret træning nedsætte de depressive ledsagesymptomer signifikant, men kun i lille omfang«, finder Blumenthal et al fra Duke University Medical Center, North Carolina, USA. »Den kliniske betydning er uafklaret«.

Patienter blev randomiseret til enten vanlig behandling + undervisning eller til derudover at modtage tre måneders superviseret aerob træning efterfulgt af ni måneders træning hjemme, hvor målet var at træne over 2 t./uge. Dette mål blev opnået af 38% af deltagerne efter 12 måneder.

Studiet udgik fra 82 centre i USA, Canada og Frankrig og omfattede 2.322 stabile patienter med hjertesvigt (medianalder 59 år). De havde en venstre ventrikel-ejektionsfraktion på 35%, havde NYHA klasse I-IV hjertesvigt og udfyldte scoren Beck Depression Inventory II (score 0-59 hvor 14 betegnes signifikant). Den mediane depressionsscore var 8, og 28% lå på eller over 14.

Opfølgningstid var 30 måneder. Inden for dette var der 789 patienter (68%), der døde eller blev indlagt i kontrolgruppen mod 66% i træningsgruppen (hazard ratio 0,89; p = 0,03).

Depressionsscore var lavere efter tre måneder ved træning i forhold til almindelig behandling (hhv. 8,95 vs. 9,70; p = 0,002). Efter et år var forskellen fortsat signifikant (hhv. 8,86 vs. 9,54; p = 0,01).

Finn Gustafsson, Hjertemedicinsk Klinik, Rigshospitalet, kommenterer: »Depression er et stort klinisk problem hos patienter med hjertesvigt, og selvom de opnåede forskelle mellem trænings- og kontrolgruppen er moderate, er der tale om et robust fund i et meget stort, velgennemført studie. Undersøgelsen giver yderligere støtte til værdien af fysisk træning af hjertesvigtpatienter og understreger vigtigheden af, at vi fortsat i Danmark arbejder på at forbedre patienternes adgang til træning og rehabilitering«.

Blumenthal JA, Babyak MA, O'Connor C et al. Effects of exercise training on depressive symptoms in patients with chronic heart failure. JAMA 2012;308:465-74.

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22851113

Antioxidant tilskud hindrer ikke katarakt
> Cochrane Database Syst Rev

Antioxidanter kan ikke hindre opståen eller progression af aldersrelateret katarakt. Mathew et al fra MetroWest Medical Center, Framingham, USA, har undersøgt tilskud med antioxidantvitaminerne betakaroten (provitamin A), vitamin C o g vitamin E sammenlignet med placebo eller intet supplement.

»Vi kan ikke anbefale flere studier til at undersøge rollen for disse tilskud i forhold til katarakt og mener, at pris og bivirkninger skal afvejes nøje mod udokumenterede fordele, før man anbefaler et indtag over de anbefalede daglige doser«.

Aldersrelateret katarakt er en hyppig årsag til synsnedsættelse hos ældre, og der har været hypoteser om, at oxidativt stress er medvirkende til opståen og progression.

Der blev inkluderet ni randomiserede, kontrollerede studier med tilskud af en eller flere antioxidanter i mindst et år. Der var i alt 117.272 deltagere over 35 år, og opfølgning var efter 2,1-12 år. Doserne var højere end de daglige anbefalinger.

Der fandtes ingen evidens for, at antioxidantvitamintilskud nedsatte risikoen for katarakt, kataraktekstraktion, progression eller medførte langsommere synstab. Betakaroten påvirkede ikke risiko for katarakt (relativ risiko (RR): 0,99; 95% konfidens-interval (KI): 0,91-1,10) eller nedsatte risiko for kataraktekstraktion (RR: 1,00; 95% KI: 0,91-1,10). For vitamin E-tilskud var der tilsvarende en RR på hhv. 0,97 og 0,98, og for vitamin C hhv. 1,02 og 0,97.

Der var flere studier af kombinationer, der heller ikke gav et signifikant udfald.

Af bivirkninger sås der for betakaroten, at 7,4-15,8% af deltagerne udviklede gulfarvning af huden (hyperkarotenodermi).

Jens Christian Nørregaard, Øjenlægernes Hus, København, kommenterer: »Resultatet er i tråd med Sundhedsstyrelsens generelle udmelding, at tilskud af antioxidanter ikke har en rolle ved sygdomsforebyggelse«.

Mathew MC, Ervin A-M, Tao J et al. Antioxidant vitamin supplementation for preventing and slowing the progression of age-related cataract. Cochrane Database Syst Rev 2012;6:CD004567.

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 22696344