Skip to main content

Mycoplasma genitalium infections

Læge Jørgen Skov Jensen: Forf.s adresse: Christopher Boecks Alle 85, DK-2860 Søborg. E-mail: jsj@ssi.dk Forsvaret finder sted den 25. november 2005 i Foredragssalen bygning 43, 2. sal, Statens Serum Institut, Artillerivej 5, København. Opponenter: Niels Høiby og Torkil Menné .

22. nov. 2005
3 min.

Disputatsen er baseret på ni artikler og en sammenfattende oversigt udført på Statens Serum Institut.

Mycoplasma genitalium blev første gang isoleret i 1980. Bakterien er ekstremt vanskelig at dyrke, og indsamling af viden omkring dens patogenicitet har været besværlig. Formålet med afhandlingen har været at udvikle diagnostiske redskaber til påvisning af M. genitalium og at anvende disse til at belyse bakteriens rolle som årsag til genitale infektioner.

Vi udviklede den første PCR-baserede metode til påvisning af M. genitalium . De diagnostiske metoder er i senere arbejder videreudviklet, og muliggør nu kvantitativ bestemmelse af antallet af M. genitalium -DNA-kopier. Med denne metode kunne vi vise, at mænd med uretrit havde flere M. genitalium -DNA-kopier i først ladt urin (FVU) end mænd, der ikke havde uretrit.

De diagnostiske PCR-metoder blev anvendt i kliniske studier af sammenhængen mellem M. genitalium og non-gonoroisk uretrit (NGU). Vi kunne vise, at M. genitalium kunne påvises signifikant oftere hos mænd med NGU, end hos mænd uden uretrit. Desuden var forekomsten af M. genitalium hos mænd med klamydia-negativ NGU, signifikant højere end hos mænd med klamydia. Dette tyder på, at M. genitalium og Chlamydia trachomatis hver især forårsager uretrit. Senere arbejder fra andre grupper har samstemmende underbygget disse fund. Behandling af mænd med M. genitalium -positiv NGU med doxycyclin gav dårligere behandlingsresultat end azithromycin 1,5 g givet over fem dage.

For at fastlægge den bedste og billigste strategi for under-søgelse af patientprøver, sammenlignede vi den diagnostiske ydeevne af FVU over for urethra-podning hos mænd. FVU påviste signifikant flere infektioner end podning. For kvinder bør FVU suppleres med podning fra cervix for at opnå tilfredsstillende sensitivitet.

En dyrkningsmetode baseret på inokulation af PCR-positive prøver på cellekulturer dyrket i serumfrit medium blev udviklet. Efter primær opformering i cellekultur lykkedes det at få M. genitalium til at vokse uden celler. Ved denne metode kunne vi efter ca. seks måneders dyrkning isolere M. genitalium fra urogenitale prøver for første gang siden bakteriens opdagelse.

Genet for det primære adhæsionsprotein MgPa fra de danske M. genitalium -stammer blev delvist sekventeret, og vi kunne vise, at en del af genet var stærkt variabelt. Det viste sig, at de variable områder faldt sammen med de områder, som kunne findes i særlige MgPa-relaterede repeterede sekvenser i genomet. Disse udgør 4,7% af et ellers minimalt genom og tjener formentlig som reservoir for antigen-variation.

De i afhandlingen præsenterede studier har væsentligt bidraget til erkendelsen af, at M. genitalium er årsag til NGU hos mænd, og givet redskaber til yderligere udforskning af infektioner forårsaget af denne vanskeligt dyrkbare bakterie.