Skip to main content

Occupational styrene exposure and haematological diseases: a nested case-control study in the Danish reinforced plastics industry

Jette Sønderskov: Forf.s adresse: Arbejdsmedicinsk Klinik, Århus Kommunehospital, Nørrebrogade 42, bygn. 2C, 8000 Århus C. E-mail: jettes@dadlnet.dk Forsvaret fandt sted den 28. marts 2003. Bedømmere: Cand.pharm. Johnni Hansen, Lars Kjeldsen og Jørn Olsen. Vejledere: Jens Peter Bonde, Jørgen Schøler Kristensen og Francesco d'Amore.
1. nov. 2005
02 min

Ph.d.-afhandlingen omfatter fire originale arbejder og er gennemført under min ansættelse ved Arbejdsmedicinsk Klinik, Århus Kommunehospital, i samarbejde med Hæmatologisk og Patologisk afdeling på Århus Amtssygehus.

Formålet var: 1) at undersøge en mulig øget risiko for hæmatologiske sygdomme associeret med styren i arbejdsmiljøet, 2) at reducere diagnostisk misklassifikation ved at foretage histopatologisk review af diagnostiske biopsier for udvalgte sygdomme, 3) at vurdere kvaliteten af data fra pårørende, som blev fundet generelt valide.

Med udgangspunkt i en nested case-kontrolundersøgelse gennemført blandt 79.048 ansatte i den danske glasfiber- plastindustri i perioden 1964-1997. Cases (n = 519) med hæmatologiske sygdomme blev identificeret via de nationale sygdomsregistre. Kontroller (n = 819) er ansatte uden hæmatologisk sygdom matchet på køn, alder og followup-længde. Data om erhvervsmæssige, socioøkonomiske og livsstilsfaktorer blev indhentet via telefoninterview eller spørgeskema.

Styreneksponering blev estimeret på baggrund af interviewdata fra responders og et sandsynlighedsestimat baseret på interviewede kollegaer (non-responders). Epidemiologiske og biostatistiske analyser blev anvendt til at belyse formålet.

Resultaterne for de fleste hæmatologiske sygdomme var inkonsistente. Eneste konsistente fund var en signifikant øget risiko for det myelodysplastiske syndrom associeret med styreneksponering, dog er der kun få cases, og et tilfældigt fund kan ikke afvises. Data kan måske forklares ved ingen eller kun ringe sammenhæng mellem styreneksponering og hæmatologisk sygdom eller metodeproblemer som årsag til de opnåede resultater. I afhandlingen diskuteres metodologiske styrke og svagheder.

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen