Skip to main content

Organdonation fra en patient med misbrugsproblematik

Afdelingslæge Mette Østergaard & overlæge Karen-Lise Kobberø Welling Rigshospitalet, Neurocentret, Neuroanæstesiologisk Klinik, Neuro Intensiv Afsnit 2093

22. jun. 2007
4 min.

I Ugeskrift for Læger er der blevet sat fokus på organdonation [1], og vi vil med denne kasuistik gerne bidrage til, at fagpersonale fortsat retter opmærksomhed mod mulige organdonorer. 22% af de potentielle donorer blev ikke identificeret i opgørelsen af Madsen & Bøgh [2], og patienten i denne kasuistik kunne være havnet i denne gruppe.

Sygehistorie

En 37-årig mand faldt om under kortspil. Ved lægeambulancens ankomst havde han asystoli. Efter otte minutters genoplivning blev der opnået spontan cirkulation. Patienten blev indbragt til Rigshospitalet.

Patienten havde et kendt misbrug af kokain, metadon og andre analgetika og anxiolytika, som han købte på gaden. Han havde tidligere været indlagt under diagnosen ebrietas og efter indtagelse af metadon. Otte måneder forud for den her omtalte hændelse var patienten indlagt i et døgn med brystsmerter, som svandt spontant. Man fandt da normale hjerteenzymer og normale forhold ved elektrokardiogram (EKG)-undersøgelse. Patientens højde var 190 cm, vægt 120 kg og body mass index 33. Tobaksforbrug blev ikke oplyst.

En kardial årsag til asystoli kunne ikke påvises. En computertomografi (CT) af cerebrum viste massiv subaraknoidalblødning med blod diffust i subaraknoidalrummet og let dilatation af temporalhornene. Der blev anlagt ekstern drænage fra ventrikelsystemet, og patienten blev sederet og normoventileret. Ni timer efter indlæggelsen fik han maksimalt dilateret, ikkelysreagerende venstre pupil. En fornyet CT af cerebrum viste infarktdannelse i basalganglieområdet bilateralt og begge occipitalregioner samt ødem. Patienten fik yderligere kliniske tegn på inkarceration, og første hjernedødsundersøgelse blev foretaget 26 timer efter indlæggelsen, anden hjernedødsundersøgelse en time senere. Status for de øvrige organsystemer var på dette tidspunkt således: Der blev givet infusion noradrenalin 0,08 μ g pr. kg pr. minut for at opretholde et systolisk blodtryk over 90 mmHg. Det var nødvendigt at ventilere patienten med 100% ilt for at opnå tilstrækkelig vævsoxygenering. Patienten havde normale timediureser. Paraklinisk fandt man ingen tegn på lever- eller nyrepåvirkning. Der blev taget kontakt til Rigshospitalets transplantationskoordinator, som oplyste at patienten var tilmeldt Donorregistret og havde givet tilladelse til organdonation af samtlige organer. Patientens pårørende modsatte sig ikke organdonation. En ekkokardiografi viste et velegnet donorhjerte og patienten fandtes hiv-negativ. Der blev samme dag udtaget hjerte og nyrer til transplantation. Lungerne kunne ikke anvendes pga. den akut nedsatte diffusionskapacitet. Leveren kunne ikke anvendes pga. påvist tidligere infektion med hepatitis B.

Diskussion

Denne patient havde flere problemstillinger, som kunne have gjort ham uegnet som organdonor. Han havde en misbrugsproblematik, om end det ikke var kendt, at han havde et intravenøst misbrug. Moderat overvægt og brystsmerter i anamnesen sammen med alkoholmisbrug kunne være forbundet med nedsat hjertefunktion. På tidspunktet for hjernedødens indtræden havde han hjerte- og lungesvigt. Sygehistorien understreger vigtigheden af, at man uanset en patients anamnese, livsførelse og akutte organsvigt tager kontakt med den regionale transplantationskoordinator eller en person, der er sidestillet hermed, når en patient erklæres for hjernedød, eller når hjernedød forventes at indtræde inden for kort tid. Man bør ikke på de enkelte afdelinger udelukke organdonation. Den eneste absolutte kontraindikation er infektion med hiv-virus. Organer fra patienter, der er inficeret med hepatitis eller cytomegalovirus, kan anvendes til recipienter, der er positive for disse vira. Donorpleje er oftest af en plejetyngde svarende til en sederet, respiratorbehandlet patient med flere organsvigt [3].

Mette Østergaard, Engblommevej 57, DK-2400 København NV. E-mail: metteoestergaard@dadlnet.dk

Antaget: 18. september 2006

Interessekonflikter: Ingen angivet

Summary

Summary Organ donation from alcohol and opioid-abusing patient Ugeskr Læger 2007;169(26):2536 A case of a 37-year old obese patient with alcohol, sedative and opioid abuse as well as previous admissions with chest pain is presented. The patient suffered from a large subarachnoid haemorrhage and the clinical diagnosis of brain death was made. He had substantial signs of organ failure. The patient was registered as a potential organ donor in the Danish Registry for Organ Donation, and his heart and kidneys were donated. Considering all brain dead patients as potential organ donors is important.

Referencer

  1. Bundgaard B. Danmark halter bagefter med transplantation. Ugeskr Læger 2006;168:2042-5.
  2. Madsen M, Bøgh L. Estimating the Organ Donor Potential in Denmark: A Prospective Analysis of Deaths in Intensive Care Units in Northern Denmark, Transplantation Proceedings nr. 37, 2005.
  3. Neuroanæstesiologisk Klinik, vejledningen om »Organdonation«. www.rh-vejledninger.dk /sept. 2006