Skip to main content

Pakkeforløb for kræft i hjernen medfører accelereret diagnostik

Emilie Lund Laursen & Birthe Krogh Rasmussen Neurologisk Afdeling, Hillerød Hospital

8. jun. 2012
2 min.

Introduktion

Et kræftpakkeforløb er et standardpatientforløb, der beskriver det sundhedsfaglige forløb, som de fleste patienter, der er mistænkt for en given kræfttype, vil kunne følge. Forløbsbeskrivelsen angiver maksimale forløbstider for de enkelte elementer i forløbet med henblik på optimering af tidsforbruget fra henvisning til diagnostisk afklaring, behandling og efterbehandling.

Den initiale fase af pakkeforløb for kræft i hjernen omfatter henvisning af patienter med begrundet mistanke om kræft i hjernen fra bl.a. almen praksis til lokal neurologisk afdeling, hvor yderligere diagnostisk udredning foregår. Den initiale diagnostiske udredning omfatter neurologisk speciallægevurdering, blodprøvescreening, røntgen af thorax, elektrokardiografi (EKG) samt magnetisk resonans (MR)-skanning af cerebrum og herefter, når dette er relevant, henvisning til neurokirurgisk afdeling.

Siden implementeringen af hjernekræftpakken for to år siden har vi i Neurologisk Afdeling, Hillerød Hospital, monitoreret forløbstider med henblik på at skabe mulighed for løbende justering af den organisatoriske tilrettelæggelse, således at patienterne oplever et veltilrettelagt forløb uden unødig ventetid. Fra den initiale diagnostiske del af pakkeforløbene præsenteres henvisningsmønster og kvartalsvise data for relevante forløbstider.

Materiale og metoder

Analysen omfatter alle patienter, der blev henvist til Neurologisk Afdeling, Hillerød Hospital, med begrundet mistanke om kræft i hjernen til inklusion i et standardiseret kræftpakkepatientforløb i perioden 1.4.2009-31.3.2011. Henvisningsmønstret ind i kræftpakkeforløbet samt udredningstid og forløbstid for de enkelte udredningselementer samt for viderehenvisninger præsenteres.

Resultater

I alt 241 patienter blev inkluderet i perioden. Halvdelen af patienterne blev henvist fra almen praksis, en tredjedel fra andre hospitalsafdelinger, og 12% af patienterne blev akut indlagt uden primær lægelig visitation. Indtaget af patienter til udredning i pakkeforløbet faldt over de undersøgte otte kvartaler fra 40 patienter pr. kvartal til et stabilt niveau på 30 patienter pr. kvartal.

Udredningstiden fra indlæggelse i kræftpakkeforløbet til afsluttet udredning faldt fra en middeltid på tre dage (0-10 dage) til to dage (0-6 dage) i toårsperioden. Inden for det første indlæggelsesdøgn blev alle patienter undersøgt af en neurologisk speciallæge, knap 80% af patienterne blev vurderet af fysio- og ergoterapeuter, 74% fik udført røntgen af thorax, og mere end 90% fik udført de relevante blodprøver og EKG. 91% fik allokeret en kontaktlæge inden for 24 timer efter indlæggelse. 94% af patienterne fik udført MR-skanning af cerebrum.

Konklusion

Implementering af pakkeforløbet for kræft i hjernen har medført betydelig accelerering af den diagnostiske afklaring af patienter med begrundet mistanke om kræft i hjernen. Dette er af væsentlig betydning for prognosen for hjernekræftpatienterne og samtidig en gevinst for de patienter, der hurtigt bliver frikendt for kræftmistanken.

Danish medical journal: Dette er et resume af en originalartikel publiceret på danmedj.dk som Dan Med J 2012;59(5):A4438