Content area

|
|

Penis var væk

Forfatter(e)
Reservelæge Rikke Lindgaard Hedeland & overlæge Bjarne Kromann-Andersen Herlev Hospital, Urologisk Afdeling H


Cancer penis er en forholdsvis sjælden cancerform. Patienten får tidligt i forløbet symptomer, hvorfor senstadier sjældent ses i den vestlige verden. Sygehi-storien beskriver en 64-årig mand med komplet borterosion af penis, som efterlod et stort ulcus, der målte 10 × 15 cm. Der diskuteres forekomst, ætiologi, sym-ptomer og forskellige behandlingsmodaliteter samt disses sammenhæng med overlevelse.

Sygehistorie

En 64-årig miseriespræget mand, ikke tidligere hospitaliseret, blev indlagt under diagnosen »nedre abdominal blødning«. Man inspicerede et stort blomkålslignede ulcus fra midten af scrotum, som sluttede ved symfysens underkant og målte i alt 10 × 15 cm (se Figur 1 ). Penis var totalt bortulcereret, og der var konstant urinsiven fra såret, som var stinkende og inficeret. Der var ingen pågående blødning fra såret ej heller koagler. Patienten erindrede, at symptomerne startede ca. tre år tidligere med et lille sår svarende til glans penis. Han frygtede en eventuel operation, hvorfor han ikke havde opsøgt lægehjælp tidligere. Patienten fremstod forholdsvist upåvirket og ikke smerteforpint.

Patienten var subfebril (37,6 °C) og trykstabil med blodtryk omkring 110/70. Abdomen var fladt og uømt, der var bilateralt forstørrede inguinale gland-ler, dog ingen hepato- eller splenomegali. Blodprøver: Hæmoglobin: 6,1 mM, leukocytter: 12,7 mia./l, kalium: 2,7mM, C-reaktivt protein: 184 mg/l.

Computertomografisk urografi: Lymfadenitis i begge ingvinalregioner samt intraabdominalt med flere glandler, der målte 3-4 cm. Svarende til blæren så man en 6 cm kuglerund udfyldning. Ingen fokalia i lever eller milt. Histologisvar fra tumor var højt diffe-rentieret planocellulært karcinom

Patienten blev opstartet i antibiotisk tostofbe-handling samt henvist til Onkologisk Afdeling, der strålebehandlede patienten i pallierende øjemed. Tyve dage efter indlæggelse blev patienten udskrevet til hospice.

Diskussion

Cancer penis har en incidens på 1/100.000, hvilket svarer til 30-40 tilfælde årligt i Danmark, med en øget forekomst fra 60-års alderen med toppunkt omkring 80 år.

Studier viser, at incidensen er aftagende i mange lande. Årsagen hertil er ukendt, men menes især at skyldes forbedret personlig hygiejne [1].

De ætiologiske faktorer er phimosis, dårlig genitalhygiejne, kronisk balanoposthitis, leukoplaki eller Pagets erytroplasi, tobak, infektion med humant pa-pillomvirus (HPV), genital ultraviolet bestråling samt lichen sclerosus.

Den aktuelle patient var mangeårig storryger, aldrig diagnosticeret med HPV, men angav at have haft vorter svarende til præputium. Endvidere var patienten miseriespræget og gik lidet op i hygiejne.

Som i patientens tilfælde, drejer det sig oftest om planocellulært karcinom. Endvidere er det karakteristisk, at tumor metastaserer sent - først til inguinale og senere iliakale lymfenoduli. Fjernmetastaser er sjældne. Metastasering til lunger, lever, knogler og hjerne sker sjældent og forekommer kun i 1-10% af tilfældene.

Sygdommen præsenterer sig som alt fra en lille induration til små papler, ulceration eller eksofytiske læsioner. Såfremt sygdommen ikke behandles, opstår der med tiden spontan penil autoamputation. Desuden ses irritation i området, udflåd, pludselig opstået phimosis, træthed, vægttab samt blødning fra karnære metastaser. Over 50% har glandelsvulst i ing-uen - oftest pga. infektion og ikke metastaser. Patienterne klager sjældent over smerter.

Patienter med cancer penis udskyder lægebesøg længere tid end andre patientgrupper, hvorved 15-50% af patienternes behandling bliver forsinket over et år [2].

Patienternes blodprøver er oftest normale, dog kan anæmi, leukocytose og hypoalbuminæmi forekomme hos kronisk syge patienter. Azotæmi udvikles evt. sekundært til uretral- eller ureteral obstruktion. Hypercalcæmi uden detektable ossøse metastaser, er i flere studier blevet associeret med cancer penis [3].

Patienter med højtdifferentierede tumorer uden metastaser behandles med enten circumcisio eller begrænset/total ekscision af glans eller laserablation. Dog forbliver partiel/total penil amputation standardbehandlingen for patienter med invasiv cancer.

Primær bestråling af penis kan anvendes til patienter med overfladiske tumorer samt i palliativt øje-med.

Til avancerede cancere kan palliativ flerstofkemoterapiregimer benyttes.

Tilstedeværelsen og omfanget af inguinale meta-staser er den vigtigste prognostiske faktor for overlevelsen. Omfanget af sentinel node- metastasering er den eneste uafhængige prognostiske variabel for nonsentinel node- involvering. Dette indebærer, at patienter med mikrometastaser i sentinel node ikke bør have foretaget komplet lymfeknudedissektion [4].

Ved forekomst af metastaser og mere udbredt cancer er femårs overlevelsen mindre end 50%.

src="/LF/images_ufl/ufl_bla.gif">
Rikke Lundgaard Hedeland, Urologisk Afdeling H, Herlev Hospital, DK-2730 Herlev. E-mail: rikke.hedeland@dadlnet.dk

antaget: 24. november 2008

interessekonflikter: IngenReference: 
Ugeskr Læger 2009;171(46):3369-3370
Blad nummer: 
Sidetal: 
3369-3370
Summary The penis was gone - a case report on penile cancer Ugeskr Læger 2009;171(46):3369-3370 Penile cancer is a rare disease. Patients develop symptoms early in the course of the disease for which reason late stages are seldom in western countries. The present case report describes a 64-year-old man with complete erosion of the penis, leaving an ulcer measuring 10 by 15 cm. The case report discusses incidence, symptoms, aetiology and different modalities of treatment and their correlation with survival.
  1. Yeole BB, Jussawalla DJ. Descriptive epidemiology of the cancers of male genital organs in greater Bombay. Indian J Cancer 1997;34:30-9.
  2. Gursel EO, Georgountzos C, Uson AC. Penile cancer. Urology 1973;1:569-78.
  3. Muneer A, Kayes O, Ahmed HU. Molecular prognostic factors in penile cancer. World J Urol Juni 2009;27:161-7.
  4. Kroon BK, Nieweg OE, van Bowen H et al. Size of metastasis in the sentinel node predicts additional nodal involvement in penile carcinoma. J Urol 2006;176:105-8.

Right side

af Bodil Jessen | 01/10
5 kommentarer
af Elo Aagaard Rasmussen | 01/10
1 Kommentar
af Kaja Kastberg Faurø | 30/09
1 Kommentar
af Jesper Peter Schou | 30/09
2 kommentarer
af Simon Graff | 27/09
2 kommentarer
af Jonathan Dahl | 26/09
1 Kommentar
af Claus Rasmussen | 23/09
1 Kommentar
af Birger Kreutzfeldt | 22/09
1 Kommentar
af Jeppe Plesner | 21/09
8 kommentarer
af Hanne Madsen | 21/09
5 kommentarer