Content area

|
|

Studenterstyret undervisning i hjerte-lunge-redning og genoplivning med automatisk ekstern defibrillator

Forfatter(e)
Læge Bo Løfgren, stud.med. Christina Børlum Petersen, stud.med. Ronni Mikkelsen, stud.med. Niels Secher, professor Berit Eika & læge Erik L. Grove Århus Universitets-hospital, Skejby, Hjertemedicinsk Afdeling B, og Aarhus Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Klinisk Institut og Enhed for Medicinsk Uddannelse


Sundhedspersonale forventes at yde kvalificeret førstehjælp ved akut opstået sygdom, herunder ved genoplivning efter hjertestop. Læger og sygeplejersker er særligt forpligtede til at kunne handle hurtigt og effektivt. Lægestuderende vil ofte have tilsvarende forventninger til egne kompetencer og vil med større sandsynlighed end den øvrige befolkning stå i situationer, hvor sådanne kompetencer er påkrævede f.eks. i forbindelse med de kliniske ophold under -lægeuddannelsen.

Genoplivning efter hjertestop kræver praktiske færdigheder. Undervisning i genoplivning bygger derfor i høj grad på færdighedstræning i form af praktiske øvelser, som bedst foregår i små grupper med mulighed for hands on -træning. Dette står i modsætning til den klassiske katedrale undervisning, der normalt praktiseres på universiteterne. Skønt færdighedstræning er resursekrævende, hvad angår udstyr og undervisere, vinder undervisningsformen frem. For at imødekomme det stigende behov for undervisere, er det nødvendigt med nytænkning, og brug af studenterundervisere er en mulig løsning.

I det følgende beskriver vi implementering af Europæisk Råd for Genoplivnings kursus i hjerte-lunge-redning (HLR) og genoplivning med automatisk ekstern defibrillator (AED) [1] gennemført som studenterstyret undervisning. Konceptet omfatter undervisning såvel som tentamen afholdt af studenterundervisere. Beskrivelsen omfatter praktiske anvisninger, der er tænkt som hjælp til oprettelse af tilsvarende kurser. Undervisningskonceptet er ikke tidligere introduceret ved de sundhedsvidenskabelige fakulteter i Danmark.Kursusbeskrivelse

Europæisk Råd for Genoplivnings HLR/AED-kursus gennemføres for lægestuderende ved Aarhus Universitet umiddelbart før det første kliniske ophold på 3. semester. Formålet med kurset er at gøre de studerende kompetente til at diagnosticere og behandle hjertestop, herunder at give kunstigt åndedræt og hjertemassage, anvende en AED samt lægge en person i stabilt sideleje. Undervisningen bygger på smågruppelæring og består af praktiske øvelser afbrudt af korte demonstrationer. Kursusvarigheden er fem timer inklusive tentamen, som afholdes samme dag. Et detaljeret kursusprogram kan fås ved henvendelse til forfatterne. Kursusdeltagelse og bestået tentamen indgår som et af flere obligatoriske moduler, der er nødvendige for godkendelse af semesteret.

Det overordnede ansvar for organisering af kurserne varetages af en styregruppe, der består af studenterundervisere og to læger. Styregruppen har ansvar for praktisk tilrettelæggelse af kurserne herunder koordinering af kursusdatoer med undervisere, reservation af lokaler og udstyr m.v.

Kurserne gennemføres på hverdage i eftermiddags- og aftentimerne. Europæisk Råd for Genop-livnings kursusmateriale [2], som købes af de studerende, er obligatorisk læsning. På et kursus kan der deltage op til 30 kursister i grupper af maksimalt seks kursister. Der anvendes en genoplivningsdukke og en AED pr. gruppe. Kursister og studenterundervisere modtager let forplejning på kurset og underviserne tillige et honorar efter gældende takster for studenterundervisere. Efter hver kursusrække afholdes et socialt arrangement for underviserne, og en gang årligt afholdes et todages instruktørkursus. Det beskrevne kursuskoncept indebærer en samlet udgift på ca. 600 kr. pr. kursist.

Undervisningen gennemføres med mindst en færdiguddannet studenterunderviser pr. gruppe. Hyppigt vil studenterundervisere under oplæring tillige deltage. Studenterunderviserne mødes forud for hvert kursus for at klargøre lokaler og teste udstyr samt gennemgå program og individuelle underviseropgaver. I pauserne mellem undervisningssessionerne mødes underviserne for at vurdere kursisterne samt give hinanden pædagogisk og faglig feedback. Hvert kursus afsluttes med erfaringsopsamling og evaluering blandt studenterunderviserne.

I undervisningen anvendes gennemprøvede pædagogiske principper. Alle undervisningssessioner på kurset gennemføres efter Set, dialogue and closure [3]. Essensen heraf er, at underviseren indledningsvis (set ) sikrer, at de fysiske rammer er optimale, nødvendigt udstyr er klargjort samt at kursisternes rolle og læringsmålene er klart definerede. Herefter gennemføres selve undervisningen (dialogue ), hvor kursisterne aktiveres, og både underviserens og kursisternes egne erfaringer inddrages. Der opsummeres undervejs og gives positivt feedback (hvad gik godt, og hvad kan forbedres). Undervisningssessionen afsluttes (closure ) med afklarende spørgsmål og et resume.

Færdighedstræning gennemføres efter the four step approach [3]. Først demonstrerer underviseren den praktiske færdighed i naturligt tempo uden ledsagende forklaring (trin et), hvilket sikrer, at kursisterne ved, hvad der forventes af dem. Herefter gentager underviseren sin demonstration i langsomt tempo, mens rationalet for de enkelte deltrin forklares (trin to). Kursisterne får herefter mulighed for at stille korte uddybende spørgsmål. Færdigheden gennemgåes endnu engang, hvor kursisterne nu instruerer underviseren i de enkelte deltrin (trin tre). Dette giver kursisterne en tredje mulighed for at se færdigheden i detaljer samtidig med, at de sætter ord på handlingerne. Endeligt træner alle kursister den -pågældende færdighed (trin fire), indtil denne er tilfredsstillende erhvervet. Ved brug af the four step -approach imødekommes forskellige læringsstile, idet kursisterne ser, hører, forklarer og udfører en færdighed, hvorved læringsudbyttet optimeres.

Kursisternes faglige kompetencer og deres potentiale som studenterundervisere vurderes nøje. På hvert kursus tildeles typisk 3-5 kursister instruktør-potentiale, og disse opfordres til at ansøge om optagelse på instruktørkursus. Den typiske student med instruktørpotentiale er fagligt dygtig, udadvendt, god til at formidle og modtagelig for feedback. Der afholdes et instruktørkursus årligt, hvor der uddannes 30 nye studenterundervisere.

Tentamen afholdes i forlængelse af undervisningen. Kursisterne testes af studenterunderviserne i de tillærte færdigheder og skal demonstrere både HLR samt korrekt og sikker anvendelse af AED for at bestå. Evaluering foretages efter Europæisk Råd for Genoplivnings vurderingsskema. Alle tvivlstilfælde drøftes med kursusleder. Såfremt en kursist ikke består i første forsøg, er der samme aften mulighed for retentamen med bedømmelse af en anden studenterunderviser og kursusleder. Efter bestået tentamen udstedes internationalt akkrediteret kursusbevis fra Europæisk Råd for Genoplivning.

Evaluering af første genne mførte kursusrække viser stor tilfredshed blandt kursisterne, der vurderede deres samlede udbytte til 9,4 ± 0,8 (middelværdi ± standarddeviation, n = 146) på en skala fra et til ti, hvor ti er bedst. Ydermere angav alle kursister, at de ville anbefale kurset til medstuderende på andre semestre.

Diskussion

Studenterunderviserne organiserer kurset med støtte fra de to lægelige initiativtagere. Dette sikrer en -forankring blandt de studerende, hvilket er af afgørende betydning for konceptet. Underviserne inviteres til et socialt arrangement hvert semester, og netop det sociale sammenhold synes at have betydning for fastholdelse og engagement blandt underviserne.

I forbindelse med etablering af nærværende kursus gennemførte initiativtagerne i tæt samarbejde med engagerede studerende en række pilotkurser. Evaluering af disse kurser blev forelagt Det Læge-videnskabelige Studienævn sammen med en kursusbeskrivelse og en udførlig beskrivelse af kursuskonceptet, herunder redegørelse for det faglige indhold og pædagogiske principper. Forud for kontakten til Studienævnet blev der udfærdiget et udførligt budget, som sammen med førnævnte materiale blev forelagt nøglepersoner med ansvar for undervisningen på det lægevidenskabelige kandidatstudium for at sikre opbakning til implementeringen.

Studenterundervisere rekrutteredes blandt studerende med interesse for akut medicin og genoplivning samt ved udvælgelse af kursister, der udmærkede sig på pilotkurser. Udvælgelsen skete under hensyntagen til semestertrin, da det anses for uhensigtsmæssigt at studenterundervisere skal afholde tentamen for studerende på samme semestertrin. Bucknall et al har vist, at den faglige bedømmelse af færdigheder i genoplivning afholdt af studenterundervisere er fuldt på højde med censur foretaget af postgraduate bedømmere [4].

Studenterunderviserne deltager alle på Euro-pæisk Råd for Genoplivnings standardiserede HLR/AED-instruktørkursus, der indeholder pædagogisk -teori og øvelser samt træning i bedømmelse af kursister. Alle underviser desuden superviseret på mindst to kurser for at opnå status som fuldt uddannet instruktør.

Studenterstyret undervisning har traditionelt været anvendt, når antallet af fakultetsundervisere har været begrænset eller ved knappe økonomiske resurser og har almindeligvis været betragtet som en discountløsning. Studenterstyret undervisning indebærer imidlertid en række fordele for både kursister og studenterundervisere [5] (Tabel 1 ).

Litteraturen viser, at kursister udtrykker høj -tilfredshed med studenterstyret undervisning. End-videre er læringsudbyttet mindst lige så højt som ved undervisning af fakultetsundervisere og kan ved færdighedstræning endog være bedre. Studenterunder-viseren har nyligt stået i kursistens læringssituation og har lettere ved at verbalisere og forklare udførelsen af en given færdighed [5].

Studenterunderviserne opnår pædagogisk træning og får undervisningserfaring. Desuden opleves en styrkelse af den faglige viden inden for undervisningsemnerne. Det er endvidere vist, at studenterundervisere hyppigere vælger undervisning som en del af deres fremtidige karriere, ligesom undervisnings-emnet har positiv indflydelse på valg af speciale [5].

Konklusion

Det er muligt at implementere et internationalt akkrediteret kursus i genoplivning baseret på studenterstyret undervisning. Studenterstyret undervisning giver et større læringsudbytte samt en række fordele for kursister såvel som studenterundervisere. Tentamen kan varetages af studenterundervisere. Undervisningskonceptet kan med fordel udbredes til andre emneområder på det lægevidenskabelige studium.


Bo Løfgren, Hjertemedicinsk Afdeling B, Århus Universitetshospital, Skejby, DK-8200 Århus N.

E-mail: bo.loefgren@ki.au.dk

Antaget: 7. juli 2009

Interessekonflikter: Bo Løfgren og Erik L. Grove er medlemmer af styregruppen for Europæisk Råd for Genoplivnings HLR/AED-kurser i Danmark.

Taksigelser: Overlæge, lektor Gavin Perkins takkes for inspiration til etablering af studenterstyret undervisning og muligheden for at deltage som undervisere på studenterstyret genoplivningskursus ved Birmingham University. Professor Jens Christian Djurhuus takkes for opbakning til etablering af studenterstyret undervisning i genoplivning ved Aarhus Universitet.Reference: 
Ugeskr Læger 2009;171(49):3592-3595
Blad nummer: 
Sidetal: 
3592-3595
Summary Peer-led training in basic life support and resuscitation using an automatic external defibrillator (AED) Ugeskr Læger 2009;171(49):3592-3595 Peer-led training has been identified as a useful tool for delivering undergraduate healthcare training. In this paper we describe the implementation of the European Resuscitation Council BLS/AED Course as a peer-led training program for medical students.
  1. Baskett PJF, Nolan JP, Handley A et al. European resuscitation council guidelines for resuscitation 2005. Section 9. Principles of training in resuscitation. Resuscitation 2005;67S1:S181-9.
  2. Basic Life Support & Automated External Defibrillation, 2nd Ed. Belgien: European Resucitation Council, 2006
  3. Basic Life Support & Automated External Defibrillation. Instructor Manual. 2nd Ed. Belgien: European Resucitation Council, 2007.
  4. Bucknall V, Sobic EM, Wood HL et al. Peer assessment of resuscitation skills. Resuscitation 2008;77:211-5.
  5. Gustafsson A, Ringsted C. Studerende som undervisere. Ugeskr Læger 2008;170:3517-9.

Right side

af Bodil Jessen | 01/10
5 kommentarer
af Elo Aagaard Rasmussen | 01/10
1 Kommentar
af Kaja Kastberg Faurø | 30/09
1 Kommentar
af Jesper Peter Schou | 30/09
2 kommentarer
af Simon Graff | 27/09
2 kommentarer
af Jonathan Dahl | 26/09
1 Kommentar
af Claus Rasmussen | 23/09
1 Kommentar
af Birger Kreutzfeldt | 22/09
1 Kommentar
af Jeppe Plesner | 21/09
8 kommentarer
af Hanne Madsen | 21/09
5 kommentarer