Content area

|

Mangel på evidens vedrørende cannabisprodukters smertelindrende effekt

Læs svaret fra Niels Vidiendal Olsen og Torben Ishøy sidst i indlægget.

Af
Professor, overlæge, dr.med. Per Sjøgren, Onkologisk Klinik, Rigshospitalet Overlæge, MHM, Anette Hygum, Palliativt Team, Onkologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt Vejle Overlæge, MPG, Bodil Abild Jespersen, Enhed for Lindrende Behandling, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital E-mail: bodijesp@rm.dk Interessekonflikter: Ingen.

Vi har med interesse læst debatindlægget »Medicinsk cannabis til kroniske smerter udfordrer den opioide dominans« af Niels Vidiendal Olsen & Torben Ishøy. Eftersom der ikke eksisterer nogen sammenlignende studier af cannabisprodukter og opioider – ligesom der i øvrigt mangler sammenlignende studier mellem cannabisprodukter og andre smertestillende midler hos de store brugergrupper (patienter med kroniske nonmaligne smerter og kræftpatienter) – er titlen nok mere præget af drømmetænkning end af realiteter. Med kendskab til de omtalte stoffers farmakologi, smertetyper og mekanismer samt de seneste systematiske review om cannabis' effekt på forskellige typer kroniske smerter er det vanskeligt at forestille sig, at cannabisprodukterne på nogen måder kan erstatte opioider, når opioider gives på korrekt indikation. Det er ligeledes usikkert, om den smertelindrende effekt ved langtidsbrug af cannabisprodukter kan opveje bivirkninger og langtidskonsekvenser (kognitive forstyrrelser, psykoser og afhængighed). Endeligt er der fortsat en udtalt mangel på evidens for cannabisprodukters smertelindrende effekt [1-3]. Vi er enige med forfatterne i, at der i de vestlige lande er et faretruende opioidoverforbrug, især til kroniske nonmaligne smertetilstande, men vi mener ikke, at amerikanske forhold uden videre kan overføres til de skandinaviske lande. Derudover er der en del andre informationer, der tyder på, at cannabisprodukter blot bliver et tillægspræparat til den omfattende mængde af afhængighedsskabende medicin, der findes på markedet, og som bruges og misbruges af patienter med kroniske smerter [4,5]. Dette er i høj grad baseret på den forsimplede antagelse, at kroniske smerter kan behandles med et eller flere farmakologiske »vidundermidler« og ikke på den gældende opfattelse, at kroniske smerter bør behandles efter en bio-psycho-social model, som inddrager tværfaglig ekspertise og kombinerer farmakologiske og nonfarmakologiske interventioner.

Vi undrer os i øvrigt over, at de to forfattere under interessekonflikter opgiver »ingen«. Begge er involveret i smerteklinikkerne.dk, hvor »Medicinsk Cannabis Behandlingspakke« fremhæves kraftfuldt i annonceringen.

SVAR

Overlæge, lektor, dr.med. Niels Vidiendal Olsen, Neuroanæstesiologisk Klinik, Neurocentret, Rigshospitalet & Biomedicinsk institut, Københavns Universitet. E-mail: nvolsen@sund.ku.dk

Overlæge Torben Ishøy, Hospice Sjælland. E-mail: ti@mail.tele.dk

Interessekonflikter: lægelige konsulenter ved Smerteklinikkerne.dk

Vi takker for interessen. Vores pointe er, at det ud fra en overordnet farmakologisk betragtning er interessant, at cannabinoider hos en del patienter med kroniske smerter kan erstatte opioider og andre bivirkningstunge farmaka. Det er veldokumenteret i dyreeksperimentelle forsøg, at cannabinoider potenserer virkningen af opioider [1], og dette er selvfølgelig ikke et isoleret amerikansk fænomen. I et israelsk studie hos seniore patienter over 65 år sås en seponering eller reduktion i doseringen af opioider hos 18% [2]. Ca. en en tredjedel af patienterne havde samlet set en reduktion af anden medicinering [2]. Desuden sås en halvering i incidensen af faldulykker efter påbegyndelse af behandling med cannabinoider [2]. Men det er naturligvis rigtigt, at ikke alle patienter responderer ens: Hos 59% sås der ingen ændringer i medicineringen, og 4% øgede doseringen af opioider [2].

Administrationen af afhængighedsskabende opioider til behandling af kroniske, nonmaligne smerter har udviklet sig til en katastrofe. Medmindre patienterne udvikler en øget tolerans over for kronisk smerte, vil der komme et stort og presserende behov for at udvikle alternative analgetika [3]. I modsætning til opioider er cannabinoider ikke respirationsdeprimerende og dødelig overdosering hos voksne kendes ikke. Det betyder dog ikke, at de mulige risici ved behandling med cannabinoider bare kan ignoreres: udvikling af problematisk misbrug, risiko for forsterskade, øget risiko for trafikuheld, kognitive forstyrrelser og ikke mindst accidentelle, livstruende forgiftninger af børn. Vi er derfor fuldstændig enige i, at behandlingen bedst varetages i landets smerteklinikker.

LITTERATUR

  1. Maguire DR, France CP. Impact of efficacy at the my-opioid receptor on antinociceptive effects of combinations of my-opioid receptor agonists and cannabinoid receptor agonists. J Pharmacol Exp Ther 2014;351:383-9.

  2. Abuhasira R, Schleider LB, Mechoulam R et al. Epidemiological characteristics, safety and efficacy of medical cannabis in the elderly. Eur J Int Med 2018;49:44-50.

  3. Choo EK, Ewing SWF, Lovejoy TI. Opioids out, cannabis in. Negotiating the unknowns in patient care for chronic pain. JAMA 2016;316:1763-4.

Blad nummer: 

LITTERATUR

  1. Mücke M, Phillips T, Radbruch L et al. Cannabis-based medicines for chronic neuropathic pain in adults. Cochrane Database Syst Rev 2018;3:CD012182.

  2. Nugent SM, Morasco BJ, O'Neil ME et al. The effects of cannabis among adults with chronic pain and an overview of general harms: a systematic review. Ann Intern Med 2017;167:319-31.

  3. Aviram J, Samuelly-Leichtag G. Efficacy of cannabis-based medicines for pain management: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Pain Physician 2017;20:E755-E796.

  4. Maher DP, Carr DB, Hill K et al. Cannabis for the treatment of chronic pain in the era of an opioid epidemic: a symposium-based review of sociomedical science. Pain Med 13. jul 2017 (e-pub ahead of print).

  5. Feingold D, Goor-Aryeh I, Bril S et al. Problematic use of prescription opioids and medicinal cannabis among patients suffering from chronic pain. Pain Med 2017;18:294-306.

💬 0 Kommentarer

Right side

af Tata Marion Ringberg | 18/06
4 kommentarer
af Michael Lee Heyman | 18/06
2 kommentarer
af Gitte E. Egsdal Wienholtz | 18/06
3 kommentarer
af Finn Olav Hansen | 17/06
2 kommentarer
af Morten Sodemann | 17/06
5 kommentarer