?
Læs mere om arbejdspladslogin her.

Content area

Manuskriptvejledning

Ugeskrift for Læger, juli 2017.

Ugeskrift for Læger (UFL) er et generelt medicinsk tidsskrift, som publicerer videnskab på dansk fra alle områder af forskning i sygdom og sundhed. UFL publicerer følgende typer artikler og indlæg:

 • Kasuistik
 • Statusartikel
 • Leder
 • Ugens billede
 • Offentliggørelse af afhandlinger
 • Boganmeldelser
 • Mindeord
 • Debatindlæg, Replik og Kronik

  

Danish Medical Journal (DMJ), Ugeskriftets engelske tidsskrift, publicerer videnskab på engelsk og modtager artikeltyperne; Originalartikel, Systematic Review, Protokolartikel og Metaanalyse.
... Læs mere » 

______________________________________________________________

 

INDSEND FORESPØRGSEL TIL UGESKRIFT FOR LÆGER

Forespørgsler skal indsendes via ScholarOne Manuscript Central:
http://mc.manuscriptcentral.com/ugeskriftet.

Som forfatter til enten en »statusartikel« eller »kasuistik«, skal du indsende en forespørgsel til redaktionen, før indsendelse af det endelige manuskript. Her skal formålet med artiklen tydeligt fremgå. Forespørgsler bliver behandlet på ugentlige redaktionsmøder og der kan derfor gå 1-2 uger før du får en tilbagemelding.

Får du JA til at indsende dit manuskript er fristen for indsendelse af kasuistikker to måneder og statusartikler op til fire måneder. Det anbefales derfor, at du først indsender forespørgslen, hvis du kan indsende artiklen inden for den frist. ... Læs mere » 

_________

INDSENDELSE AF MANUSKRIPTER TIL UGESKRIFT FOR LÆGER

Det endelige manuskript re-submittes via ScholarOne Manuscript Central:
http://mc.manuscriptcentral.com/ugeskriftet  i fortsættelse af den accepterede forespørgsel.

Inviterede statuartikler indsendes uden forudgående forespørgsel, enten som nyt manuskript, eller i fortsættelse af allerede oprettet "invited manuscript".

Du kan læse en detaljeret vejledning til forfattere og bedømmere (se links nederst.).

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte sekretariatet på tlf. 3544 8270 eller via mail ufl@dadl.dk.

______________________________________________________________

 

FØLGENDE MANUSKRIPTER SKAL DU INDSENDE PR. E-MAIL og ikke via det elektroniske manuskriptsystem:

Du kan læse mere om de enkelte manuskrittyper under de genelle retningslinjer for udformning af manuskripter.

 

UDFORMNING AF MANUSKRIPTER 
______________________________________________________________

FORFATTERSKAB

Alle forfattere skal opfylde de kriterier for forfatterskab, der er udviklet af ICMJE-gruppen (www.icmje.org). Alle fire nedenstående forfatterskabskriterier SKAL være opfyldt, og dette skal deklareres i Forfatterskabserklæring - Ugeskrift for Læger. Denne skal underskrives af alle forfattere, og uploades som pdf eller billede, sammen med manuskriptet i en særskilt fil. Alternativt kan den sendes til sekretariatet med almindelig post eller via fax.

» Download forfatterskabserklæring - Ugeskrift for Læger,

Forfatterskab baseres på, at alle forfattere opfylder alle fire kriterier for forfatterskab, jf. Vancouverreglerne:

 1. Væsentlige bidrag til idé eller design af arbejdet, eller tilvejebringelse, analyse eller fortolkning af arbejdet.
 2. Manuskriptudarbejdelse eller kritisk indholdsmæssig manuskriptrevision.
 3. Godkendelse af det endelige manuskript.
 4. Tilsagn om at være ansvarlig for alle aspekter i manuskriptet, idet man sikrer sig, at spørgsmål om nøjagtighed eller lødighed i enhver del af arbejdet er tilstrækkeligt undersøgt og løst.

 

I Forfatterskabserklæring skrives samtidig under på, at:

 • alle forfattere har indsendt en udfyldt interessekonfliktformular fra ICMJE
 • der er indhentet nødvendige patienttilladelser (se mere under Patientsamtykke)
 • der er indhentet tilladelse til brug af illustrationer mv.
 • alle, som er nævnt under taksigelser, har givet tilladelse til dette. 

 _________

INTERESSEKONFLIKTER / ICMJE Disclosure

Alle forfattere skal deklarere deres interessekonflikter i en udfyldt ”ICMJE Uniform Disclosure Form for Potential Conflicts of Interest". Dette gælder også hvis der intet er at angive. Oplysningerne skal dække de seneste tre år inden indsendelse af manuskriptet. Den udfyldte erklæring gemmes som pdf-fil og uploades sammen med manuskriptet i en særskilt fil. Husk at klikke på "Generate Disclosure Statement" under pkt. 6 hvorved en tekst vedr. interessekonflikter genereres.Til Ugeskrift for Læger udfyldes den på dansk eller engelsk, og til Danish Medical Journal bedes den udfyldt på engelsk.

» Download "ICMJE Uniform Disclosure Form for Potential Conflicts of Interest"

Informationerne om interessekonflikter er fortrolige, så længe manuskriptet gennemgår redaktionel vurdering, og vil ikke påvirke den redaktionelle beslutning. Hvis manuskriptet antages, vil ICMJE-formularerne blive offentliggjort på Ugeskriftet.dk sammen med artiklen, og i selve artiklen henvises der til formularerne på nettet. Har forfatterne ingen interessekonflikter, anføres dette i artiklen.

NB: Der kan være problemer med at åbne ICMJE Discosure fra Google Chrome Browser. Download evt. formularen til computeren og åbn den via Adobe. Kan det ikke lade sig gøre, kontakt redaktionssekretariatet for fremsendelse af formular direkte pr. e-mail.

_________

PATIENTSAMTYKKE

Der SKAL indhentes skriftlig patientsamtykke før indsendelse af artikeltyperne "kasuistik" og "ugens billede". Der SKAL indhentes skriftlig samtykke ved brug af foto, video mv. hvori der optræder patienter. Øvrige fotos med personidentificerbare oplysninger skal anonymiseres inden indsendelse af manuskriptet.

» Download formular til patientsamtykkeerklæring.

Samtykkeerklæringen skal IKKE indsendes til Ugeskrift for Læger, men det anbefales at den gemmes i patientjournalen. I Forfatterskabserklæringen skriver forfatter(e) under på, at der er indhentet nødvendige samtykker, også hos patienten.

_________

ANONYMISERET MANUSKRIPT AF HENSYN TIL PEER REVIEW / EKSTERN BEDØMMELSE

Manuskripter skal være anonymiseret af hensyn til peer review. Peer review er dobbeltblindet, hvilket betyder, at forfatteroplysninger ikke må indsættes i selve manuskriptet eller fremgå af figurer, tabeller og lignende, som vil være synligt for bedømmere. Forfatteroplysninger indsættes og uploades i et selvstændigt titelark, som ikke vil være synligt for bedømmer(e). Eventuelle taksigelser indsættes i forfatterskabserklæringen.

_________

STUDIEREGISTRERING

Alle studier, som involverer mennesker, skal registreres på en offentligt tilgængelig database som f.eks. www.clinicaltrials.gov. Dette gælder for originalartikler publiceret i Danish Medical Journal. I givet fald skal registreringsnummeret anføres i artiklens engelske summary og i selve artiklens tekst.

_________

FØLGEBREV OG TITELARK

Et følgebrev til redaktionen kan uploades sammen med artiklen - eller skrives ind i feltet »Coverletter« i submissionforløbet.

Et titelark SKAL uploades og skal indeholde en kort og informativ titel, gerne med et verbum (maks. 100 tegn). Forkortelser og engelske fagtermer bør undgås. Titlen på artiklen skal gerne afspejle artiklens hovedkonklusion. Titelarket skal endvidere indeholde forfatternes fulde navne, navnene på den/de afdeling/er og institution/er, hvor forfatterne er ansat ved indsendelse af manuskriptet, samt navn og adresse og e-mail-adresse på den korrespondanceansvarlige forfatter. ... Læs mere »

_________

FOTO, FIGURER OG TABELLER 

Alle videnskabelige manuskripter, undtagen ledere, skal for at øge læsevenligheden indeholde mindst ét foto, der illustrerer den kliniske situation. Kan det absolut ikke lade sig gøre at finde et sådant foto, kan man nøjes med en grafisk figur. Vær opmærksom på copyright og format på illustrationer: ... Læs mere »

Patientsamtykke til foto, video og  lign.: Der SKAL indhentes skriftlig patientsamtykke ved brug af foto, video mv. hvori der optræder patienter. Øvrige fotos med personidentificerbare oplysninger skal anonymiseres inden indsendelse af manuskriptet. ... Download formular »

_________

REFERENCER

Referencelisten skal udformes i henhold til retningslinjerne fra ICMJE-gruppen. UFL afviger på følgende punkter fra ICMJE:

 • Anfør højst tre forfattere og skriv derefter et al.
 • Sæt ikke punktum efter tidsskriftets forkortede navn.
 • Skriv kun årstal, volumennummer og sidetal eller artikelnummer bortset fra henvisninger til Danish Medical Journal, hvor issuenummeret skal med.

 

Tidsskrifters navne skal forkortes i overensstemmelse med MEDLINE/PubMed. Referencer nummereres fortløbende i den rækkefølge, hvori de nævnes første gang i teksten. Referencer i tabeller og figurer nummereres efter det sted i teksten, hvor der første gang henvises til de pågældende tabeller og figurer. ... Læs mere og se eksempler »

_________

SPROGLIGE RETNINGSLINJER

Når redaktionen har antaget et manuskript til publicering i Ugeskrift for Læger sendes det i sprogbehandling som tilretter manuskriptet til Ugeskriftets sproglige retningslinjer. Den korrespondanceansvarlige forfatter vil modtage en korrektur til endelig og sidste godkendelse før publicering. De sproglige retningslinjer for Ugeskrift for Læger følger Retskrivningsordbogen fra Dansk Sprognævn og Klinisk ordbog fra Munksgaard, seneste udgaver. ... Læs mere »

_________

HVOR MEGET MÅ EN ARTIKEL FYLDE?

Redaktionen lægger stor vægt på, at artiklerne er så korte som muligt. De anførte omfangsgrænser er antal tegn med mellemrum og angiver den øvre grænse optalt uden resume, figurer, tabeller og litteraturliste.

» Se skema med omfangsgrænser for alle artikeltyper og indlæg til Ugeskrift for Læger og Danish Medical Journal

_________

GOD VIDENSKABELIG PRAKSIS:

Ugeskrift for Læger følger generelt retningslinjer for god videnskabelig praksis jf. COPE - Committee on Publication Ethics, også hvis der opstår mistanke om, at et manuskript ikke overholder god videnskabelig praksis og UFL bliver gjort bekendt med dette. Se mere her: http://publicationethics.org/

COPYRIGHT:

Såfremt Ugeskrift for Læger publicerer det indsendte materiale, overføres al copyright til UFL. Dette gælder for hele verden, ved publikation i enhver form og i ethvert medie, inkl. nye digitale platforme.

INDEKSERING TIL PUBMED/MEDLINE:

Alle videnskabelige peer-reviewede artikler indekseres til PubMed/MEDLINE ved onlinepublicering på henholdsvis Ugeskriftet.dk eller danmedj.dk.

 

 

ARTIKELTYPER TIL UGESKRIFT FOR LÆGER
______________________________________________________________

VIDENSKABELIGE ARTIKLER:

 

VIDENSKABELIG LEDER

Teksten må kun fylde én trykside, hvilket svarer til 4.200 tegn med mellemrum. Ledere har intet resume og intet summary. Kan indeholde op til fem referencer.

Ledere betragtes som personlige og veldokumenterede lægefaglige tilkendegivelser typisk med en bred national perspektivering. De lægefaglige ledere (modsat de redaktionelle ledere) udtrykker ikke nødvendigvis redaktionens holdninger. Ledere, der er knyttet til én eller flere artikler i samme nummer af UFL, inviteres af redaktionen, men vi modtager også meget gerne frie ledere indsendt uden opfordring. Ledere undergår peer review inden publicering. Ledere skal ikke indsendes via Manuscript Central.

_________

 

KASUISTIK - læs mere »

Maksimalt omfang: 4.500 tegn med mellemrum og fem referencer. Der skal udarbejdes et engelsk summary på op til 600 tegn med mellemrum, og kasuistikken skal indeholde én tabel/figur (illustration) samt et foto fra den kliniske situation.

BEMÆRK: Manuskriptet skal også efter revision opfylde manuskriptvejledningens omfangsgrænser.

I en kasuistik beskrives en enkelt eller nogle få patienters sygehistorie. Artiklen indledes med en kort introduktion efterfulgt af en eller flere sygehistorier og en kort diskussion, hvor man fokuserer på det specielle og lærerige ved netop dette tilfælde. Sygehistorier skrives i datid og skal være anonymiseret.

PATIENTSAMTYKKE: Der SKAL indhentes skriftlig patientsamtykke før indsendelse af artikeltyperne "kasuistik" og "ugens billede".

Download forfatterskabs- og samtykkeerklæring, ICMJE, tjekliste mv »

_________

 

STATUSARTIKEL - læs mere »

Maksimalt omfang:  12.000 tegn med mellemrum og 30 referencer. Engelsk summary op til 600 tegn med mellemrum. Der kan indgå op til fire tabeller eller figurer/illustrationer samt et foto fra den kliniske situation. Artiklen skal indeholde en boks med "hovedbudskaber".

BEMÆRK: Manuskriptet skal også efter revision opfylde manuskriptvejledningens omfangsgrænser.

Statusartiklen er typisk en lille oversigtsartikel, hvor man beskriver den nyeste udvikling, status og de praktiske videnskabelige perspektiver. Statusartiklen forudsætter ikke, som det systematiske review, fuld dokumentation og systematisk kritisk gennemgang af hele litteraturen på feltet og skal derfor ikke indeholde et metodeafsnit. Der må ikke indgå originale/ikke publicerede data i en statusartikel.
 

Klinisk Praksis - statusartikler:

»Klinisk praksis« serien er statusartikler med emner, der er taget fra klinikerens hverdag. Den skal typisk omhandle sygdomme eller symptomer, som man kan møde i forskellige specialer. ...

PATIENTSAMTYKKE: Der SKAL indhentes skriftlig patientsamtykke ved brug af foto, video mv. hvori der optræder patienter. Øvrige fotos med personidentificerbare oplysninger skal anonymiseres inden indsendelse af manuskriptet.

Downloar forfatterskabs- og samtykkeerklæring, ICMJE, tjekliste mv » 

_________

 

UGENS BILLEDE

Maksimalt omfang (tekst):  1.200 tegn med mellemrum, fem referencer og et billede. Billedet, klinisk eller billeddiagnostisk, ledsages af patienthistorien og en kort konklusion. Historien skal have en pointe, hvori illustrationen spiller en central rolle. Denne rubrik redigeres i samarbejde med en ad hoc-redaktion. Alle "Ugens billede" publiceres på www.ugeskriftet.dk. Redaktionen udvælger herfra hvilke af "Ugens billede" der yderligere vil blive bragt på tryk i Ugeskrift for Læger.

Patientsamtykke : Der SKAL indhentes skriftlig patientsamtykke før indsendelse af artikeltyperne "kasuistik" og "ugens billede". Samtykkeerklæring skal IKKE indsendes til Ugeskrift for Læger, men det anbefales at den gemmes i patientjournalen. I Forfatterskabserklæringen skriver forfatter(e) under på, at der er indhentet nødvendige samtykker, også hos patienten. ... Download formular ».

 

 
______________________________________________________________

ARTIKELTYPER TIL DANISH MEDICAL JOURNAL (DMJ) - ENGELSKE ARTIKLER
 

ORIGINALARTIKEL, SYSTEMATIC REVIEW, METAANALYSE OG PROTOKOLARTIKEL

Artikler til Danish Medical Journal indsendes via ScholarOne Manuscript Central:
http://mc.manuscriptcentral.com/ugeskriftet

Disse artikeltyper publiceres ikke på dansk, men på engelsk i DMJ. Det engelske summary publiceres efterfølgende på tryk i Ugeskrift for Læger. Dette gælder dog ikke for protokolartikler. ... Læs mere i manuskriptvejledning på Danish Medical Journal »

 

______________________________________________________________

DISPUTATSER OG PH.D. AFHANDLINGER:
 

OFFENTLIGGØRELSE AF DISPUTATSER OG PH.D. AFHANDLINGER

I UFL bringes der en oversigt over disputatser og ph.d.-afhandlinger, der skal forsvares. Hvis man ønsker sit forsvar optaget i denne oversigt, skal følgende indsendes på e-mail og gerne så snart forsvarsdatoen kendes og gerne 3-4 uger før et forsvar:

 • forfatternavn,
 • titel på afhandlingen,
 • angivelse af om det er en disputats eller ph.d.-afhandling,
 • hvor afhandlingen udgår fra, e-mail-adresse,
 • hvornår forsvaret finder sted, vejledere (kun ved ph.d.-afhandlinger),
 • og opponenter/bedømmere.
 • Forfatteren opfordres til at medsende pasfoto i elektronisk form til publicering sammen med annonceringen.

DISPUTATSER OG PH.D. AFHANDLINGER I FULD LÆNGDE PÅ DMJ

Den fulde tekst af disputatsen og ph.d-afhandlingen uden de bagvedliggende originalartikler kan offentliggøres i Danish Medical Journal. Afhandlingen må max. være to år gammel.

Disputatser og afhandlinger, der publiceres i Danish Medical Journal, ikke være publiceret andetsteds. Det betyder, at DMJ ikke kan publicere disputats- eller ph.d-afhandlinger , som i forvejen har et ISBN nummer, da det i givet fald vil dreje sig om en dobbeltpublikation. DMJ kan heller ikke publicere afhandlinger, der i forvejen ligger eller forventes at ligge offentligt tilgængeligt på andre hjemmesider, f.eks. universiteters hjemmesider, researchgate etc. ... Læs mere »

______________________________________________________________

ANDRE ARTIKELTYPER:
 

BOGANMELDELSE

Maksimalt omfang: 2.000 tegn med mellemrum. Redaktionen modtager generelt ikke uopfordrede boganmeldelser, men gerne opfordringer til anmeldelse med indsendelse af bogeksemplar.

_________

MINDEORD

Maksimalt omfang: 2.400 tegn med mellemrum (forfatternavn mv. tælles ikke med i antal tegn). Husk at anføre afdødes data, dvs. fulde navn, fødsels- og dødsdato. Der bringes ikke billeder i forbindelse med mindeord.

______________________________________________________________

DEBAT:
 

DEBATINDLÆG

Maksimalt omfang til det trykte Ugeskrift: 2.800 tegn med mellemrum og fem referencer. Tabeller og figurer anvendes ikke. Debatindlægget skal være forsynet med oplysninger om evt. interessekonflikter. Før selve teksten anføres stillingsbetegnelse, navn, arbejdssted/bynavn og e-mail-adresse.

Til den trykte udgave af UFL vil det typisk være indlæg af mere generel karakter, idet debatindlæg, som er relateret til enkelte artikler, kan uploades på Ugeskriftet.dk i kommentarfeltet ved den enkelte artikel (der er mulighed for at oprette flere kommentarer ved længere indlæg).

_________

REPLIK

Maksimalt omfang: 4.000 tegn med mellemrum og fem referencer. Et portrætfoto indsendes sammen med indlægget. Replik er en længere debatindlæg og bestilles ofte af redaktionen. Der skal være en overskrift og evt. en underrubrik. Replikken skal være forsynet med oplysninger om evt. interessekonflikter. Før selve teksten anføres stillingsbetegnelse, navn, arbejdssted/bynavn samt e-mail-adresse. Et portrætfoto indsendes sammen med indlægget.

_________

KRONIK

Maksimalt omfang: 7.800 tegn med mellemrum og fem referencer. Et portrætfoto indsendes sammen med indlægget. Kronikken er et indlæg, der belyser et emne mere bredt. Der skal være en overskrift og evt. underrubrik. Kronikken skal være forsynet med oplysninger om evt. interessekonflikter. Før selve teksten anføres stillingsbetegnelse, navn, arbejdssted/bynavn samt e-mail-adresse.

______________________________________________________________

 

Download formularer som skal indsendes udfyldt med videnskabelige artikler:

» DOWNLOAD Forfatterskabserklæring - Ugeskrift for Læger

» DOWNLOAD Authorship Declaration - Danish Medical Journal

» DOWNLOAD Samtykkerklæring - Patientsamtykke - Ugeskrift for Læger

» DOWNLOAD ICMJE Disclosure - Interessekonflikterklæring

» SE eksempel på udfyldt ICMJE Disclosure

Vejledninger:

> Forfattervejledning til Manuscript Central

> Bedømmervejledning til Manuscript Central

 

» RETUR TIL manuskriptvejledning - forside

 

Har du brug for hjælp eller yderligere oplysninger kan Ugeskrift for Lægers videnskabelige redaktionssekretariat kontaktes på telefon 35 44 82 70 eller e-mail: ufl@dadl.dk.

Right side

Nr. 25/2017

Senest kommenteret

Svar fra Lægemiddelstyrelsen
💬
1
Mats Lindberg 15. dec 2017 21:09
Styrelsen for Patientsikkerhed politianmelder flere læger
💬
2
Torben Bjerrehuus 15. dec 2017 18:18
Behersket effekt af ny ansættelsesstrategi
💬
1
Camilla Holten Møller 14. dec 2017 14:01