?
Læs mere om arbejdspladslogin her.

Content area

Manuskriptvejledning

Ugeskrift for Læger, februar 2017.

Ugeskrift for Læger (UFL) er et generelt medicinsk tidsskrift, som publicerer videnskab på dansk fra alle områder af forskning i sygdom og sundhed. UFL publicerer følgende typer indlæg:

 • Statusartikel - der skal forespørges på artikel før indsendelse
 • Kasuistik - der skal forespørges på artikel før indsendelse
 • Ledere
 • Ugens billede
 • Boganmeldelser
 • Mindeord
 • Debatindlæg
 • Replik
 • Kronik

  

Ugeskriftets engelske tidsskrift Danish Medical Journal publicerer videnskab på engelsk og modtager artikeltyperne; Originalartikler, Sytematic Reviews, Protokolartikler og Metaanalyser.

» Læs om indsendelse af engelske manuskripter til Danish Medical Journal

 

INDSEND FORESPØRGSEL TIL UGESKRIFT FOR LÆGER

Som forfatter til enten en statusartikel eller kasuistik, skal du indsende en forespørgsel til redaktionen, før indsendelse af det endelige manuskript. Her skal formålet med artiklen tydeligt fremgå. Det er en fordel, at den som skal varetage det videre indsendelsesforløb også er den, der indsender forespørgslen. 

Du skal indsende din forespørgsel via Manuscript Central (http://mc.manuscriptcentral.com/ugeskriftet).

Forespørgsler bliver behandlet på ugentlige redaktionsmøder og der kan derfor gå 1-2 uger før du får en tilbagemelding.

Får du JA til at indsende dit manuskript er fristen for indsendelse af kasuistikker to måneder og statusartikler op til fire måneder. Det anbefales derfor, at du først indsender forespørgslen, hvis du kan indsende artiklen inden for den frist.

Er du ikke allerede oprettet som forfatter i Manuscript Central skal du vælge "Create an Account" og oprette en konto før du kan indsende en forespørgsel.

 1. Log ind i dit "Author Center" og vælg "Submit a new manuscript".
 2. Vælg artikeltype "Forespørgsel - Statusartikel" eller "Forespørgsel - Kasuistik".
 3. Du skal oplyse mindst én forfatter, artiklens titel og indsætte en kort beskrivelse af artiklen i abstract feltet.
 4. Submit

 

» LÆS MERE om forespørgsler

 

­

INDSENDELSE AF MANUSKRIPTER TIL UGESKRIFT FOR LÆGER

Statusartikler og kasuistikker indsendes via Manuscript Central (http://mc.manuscriptcentral.com/ugeskriftet).

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte sekretariatet på tlf. 3544 8270 eller via mail ufl@dadl.dk. Du kan læse en detaljeret vejledning til forfattere og bedømmere (se links nederst.)

 

FØLGENDE MANUSKRIPTER SKAL DU INDSENDE PR. E-MAIL
og ikke via det elektroniske manuskriptsystem:

 • Ledere sendes til ega@dadl.dk
 • Ugens billede sendes til: jr@dadl.dk
 • Offentliggørelse af disputatser og ph.d.-afhandlinger sendes til jr@dadl.dk
 • Boganmeldelser sendes til: jr@dadl.dk
 • Mindeord sendes til: jr@dadl.dk
 • Kronik og Replik sendes til: ega@dadl.dk
 • Debat sendes til: ufl-debat@dadl.dk.
  Det er også muligt at uploade debatindlæg direkte på Ugeskriftet.dk, som en kommentar i bunden af hver artikel/indlæg.

 

UDFORMNING AF MANUSKRIPTER 

Forfattere

Forfattere skal opfylde de kriterier for forfatterskab, der er udviklet af ICMJE-gruppen (www.icmje.org). Alle fire nedenstående forfatterskabskriterier SKAL være opfyldt, og dette skal deklareres i Forfatterskabserklæring - Ugeskrift for Læger, som skal indskannes og uploades sammen med manuskriptet i en særskilt fil. Alternativt kan den sendes til sekretariatet med almindelig post eller via fax.

Forfatterskab baseres på, at alle forfattere opfylder alle fire kriterier for forfatterskab, jf. Vancouverreglerne:

 1. Væsentlige bidrag til idé eller design af arbejdet, eller tilvejebringelse, analyse eller fortolkning af arbejdet.
 2. Manuskriptudarbejdelse eller kritisk indholdsmæssig manuskriptrevision.
 3. Godkendelse af det endelige manuskript.
 4. Tilsagn om at være ansvarlig for alle aspekter i manuskriptet, idet man sikrer sig, at spørgsmål om nøjagtighed eller lødighed i enhver del af arbejdet er tilstrækkeligt undersøgt og løst.

 

Interessekonflikter/ICMJE Disclosure

Alle forfattere skal deklarere deres interessekonflikter. Oplysningerne skal dække de seneste tre år inden indsendelse af manuskriptet. ”ICMJE Uniform Disclosure Form for Potential Conflicts of Interest" skal indsendes for hver af manuskriptets forfattere. Den udfyldte erklæring gemmes som pdf-fil og uploades sammen med manuskriptet i en særskilt fil. Husk at klikke på "Generate Disclosure Statement" under pkt. 6 hvorved en tekst vedr. interessekonflikter genereres. Til UFL er det tilladt at udfylde den på dansk.

Informationerne om interessekonflikter er fortrolige, så længe manuskriptet gennemgår redaktionel vurdering, og vil ikke påvirke den redaktionelle beslutning. Hvis manuskriptet antages, vil ICMJE-formularerne blive offentliggjort på nettet sammen med artiklen, og i selve artiklen henvises der til formularerne på nettet. Har forfatterne ingen interessekonflikter, anføres dette i artiklen.

 

Patientsamtykke

Der SKAL indhentes skriftlig patientsamtykke før indsendelse af artikeltyperne "kasuistik" og "ugens billede". Formular til samtykkeerklæring kan downloades her. Samtykkeerklæring skal IKKE indsendes til Ugeskrift for Læger, men det anbefales at den gemmes i patientjournalen. I Forfatterskabserklæringen skriver forfatter(e) under på, at der er indhentet nødvendige samtykker, også hos patienten.

Der SKAL indhentes skriftlig samtykke ved brug af foto, video mv. hvori der optræder patienter. Formular til samtykkeerklæring kan downloades her. Øvrige fotos med personidentificerbare oplysninger skal anonymiseres inden indsendelse af manuskriptet.

 

God videnskabelig praksis

Ugeskrift for Læger følger generelt retningslinjer for god videnskabelig praksis jf. COPE - Committee on Publication Ethics, også hvis der opstår mistanke om, at et manuskript ikke overholder god videnskabelig praksis og UFL bliver gjort bekendt med dette.

Se mere her: http://publicationethics.org/

 

Anonymiseret manuskript af hensyn til Peer Review

Peer Review er dobbelt blinded hvilket betyder at forfatteroplysninger ikke må indsættes i selve manuskriptet. Forfatteroplysninger indsættes og uploades i et selvstændigt titelark, som ikke vil være synligt for bedømmer(e). Se herunder.

 

Følgebrev og titelark

Et følgebrev til redaktionen kan uploades sammen med artiklen.

Titelarket skal indeholde en kort og informativ titel, gerne med et verbum (< 100 tegn). Forkortelser og engelske fagtermer bør undgås. Titlen skal gerne afspejle artiklens hovedkonklusion. Titelarket skal endvidere indeholde forfatternes fulde navne, navnene på den/de afdeling/er og institution/er, hvor forfatterne er ansat ved indsendelse af manus, samt navn og adresse og e-mail-adresse på den korrespondanceansvarlige forfatter.

 

Studieregistrering

Alle studier, som involverer mennesker, skal registreres på en offentligt tilgængelig database som f.eks. www.clinicaltrials.gov. Dette gælder for originalartikler publiceret i Danish Medical Journal. I givet fald skal registreringsnummeret anføres i artiklens engelske summary og i selve artiklens tekst.

 

Copyright

Såfremt UFL publicerer det indsendte materiale, overføres al copyright til UFL. Dette gælder for hele verden, ved publikation i enhver form og i ethvert medie, inkl. nye digitale platforme.

 

Foto, figurer og tabeller

Alle videnskabelige manuskripter, undtagen ledere og evidensbaseret medicin, skal for at øge læsevenligheden indeholde mindst ét foto, der illustrerer den kliniske situation. Kan det absolut ikke lade sig gøre at finde et sådant foto, kan man nøjes med en grafisk figur.

Når man præsenterer eksakte data, er en tabel bedre end en figur, hvorimod en graf er god til at illustrere en tendens. Undgå tredimensionelle præsentationer. Undlad at præsentere data flere gange (f.eks. både i tekst og i tabel eller figur). Vi foretrækker grafiske illustrationer i deres originale format, f.eks. som PowerPoint eller Excel-filer.

Fotos og lign. bedes indsendt i jpg eller tiff-format, hvor mindste bredde er 950 pixels svarende til 8 cm i 300 DPI.

Hvis en illustration har været publiceret før, bedes du indhente skriftlig tilladelse fra copyrightindehaveren til at reproducere illustrationen i din artikel.

Patientsamtykke til foto, video og  lign. 

Der SKAL indhentes skriftlig samtykke ved brug af foto, video mv. hvori der optræder patienter. Formular til samtykkeerklæring kan downloades her. Øvrige fotos med personidentificerbare oplysninger skal anonymiseres inden indsendelse af manuskriptet.

» LÆS MERE om illustrationer

 

Referencer

Referencelisten skal udformes i henhold til retningslinjerne fra ICMJE-gruppen. UFL afviger på følgende punkter fra ICMJE:

 • Er der flere end tre forfattere på en publikation, anføres kun de tre første forfattere efterfulgt af et al.
 • Der skal ikke sættes punktum efter tidsskriftets forkortede navn.
 • Da tidsskrifter oftest serienummereres fortløbende, anvendes der ikke bladnumre men kun årstal, volumennummer og sidenumre.

 
Undtagelser fra dette kan være tidsskrifter, som anvender artikelnumre i stedet for sidenumre. I disse tilfælde anføres også måneden eller bladnummeret (se eksempler nedenfor).

Tidsskrifternes navne skal forkortes i overensstemmelse med MEDLINE/PubMed. Referencer anføres i firkantede parenteser og nummereres fortløbende i den rækkefølge, hvori de nævnes første gang i teksten. Referencer i tabeller og figurer nummereres efter det sted i teksten, hvor der første gang henvises til de pågældende tabeller og figurer.

Eksempler

 • Gögenur I, Kücükakin B, Bisgaard T et al. The effect of melatonin on sleep quality after laparoscopic cholecystectomy: a randomized placebo-controlled trial. Anesth Analg 2009;108:1152-6.
 • Nielsen AC, Alberdi F, Rosenbaum B. Collaborative assessment and management of suicidality method shows effect. Dan Med Bul 2011;58(8):A4300

  

» LÆS MERE om referencer og se flere eksempler 

 

Sproglige retningslinjer

Når redaktionen har antaget et manuskript til publicering i Ugeskrift for Læger sendes det i sprogbehandling som tilretter manuskriptet til Ugeskriftets sproglige retningslinjer. Den korrespondanceansvarlige forfatter vil modtage en korrektur til endelig og sidste godkendelse før publicering. De sproglige retningslinjer for Ugeskrift for Læger følger Retskrivningsordbogen fra Dansk Sprognævn og Klinisk ordbog fra Munksgaard, seneste udgaver. 

» LÆS MERE om sproglige retningslinjer

 

ARTIKELTYPER TIL UGESKRIFT FOR LÆGER

Ledere

Teksten må kun fylde én trykside, hvilket svarer til 4.200 tegn med mellemrum. Ledere har intet resume og intet summary. Kan indeholde op til fem referencer.

Ledere betragtes som personlige og veldokumenterede lægefaglige tilkendegivelser typisk med en bred national perspektivering. De lægefaglige ledere (modsat de redaktionelle ledere) udtrykker ikke nødvendigvis redaktionens holdninger. Ledere, der er knyttet til én eller flere artikler i samme nummer af UFL, inviteres af redaktionen, men vi modtager også meget gerne frie ledere indsendt uden opfordring. Ledere undergår peer review inden publicering.

 

Kasuistik

Maksimalt omfang: 4.500 tegn med mellemrum og fem referencer. Der skal udarbejdes et engelsk summary på op til 600 tegn med mellemrum, og kasuistikken skal indeholde én tabel/figur (illustration) samt et foto fra den kliniske situation.

I en kasuistik beskrives en enkelt eller nogle få patienters sygehistorie. Artiklen indledes med en kort introduktion efterfulgt af en eller flere sygehistorier og en kort diskussion, hvor man fokuserer på det specielle og lærerige ved netop dette tilfælde. Sygehistorier skrives i datid og skal være anonymiseret.

Patientsamtykke : Der SKAL indhentes skriftlig patientsamtykke før indsendelse af artikeltyperne "kasuistik" og "ugens billede". Formular til samtykkeerklæring kan downloades her. Samtykkeerklæring skal IKKE indsendes til Ugeskrift for Læger, men det anbefales at den gemmes i patientjournalen. I Forfatterskabserklæringen skriver forfatter(e) under på, at der er indhentet nødvendige samtykker, også hos patienten.

 

Statusartikel

Maksimalt omfang: 12.000 tegn med mellemrum og 30 referencer. Der skal udarbejdes et engelsk summary på op til 600 tegn med mellemrum. Summary skal ikke være struktureret i afsnit. Der kan indgå op til fire tabeller eller figurer/illustrationer samt et foto fra den kliniske situation.

NYT i Statusartikler:
Artiklen skal indeholde en boks med "hovedbudskaber" (erstatter faktaboks): For at give læseren mulighed for hurtigt at sætte sig ind i artiklens vigtigste nye budskaber, opsummeres disse i tre korte sætninger i punktopstilling, med fokus på

 • Hvad vidste vi om emnet
 • Hvad ved vi nu af nyt om emnet
 • Hvilke perspektiver har det for diagnostik/behandling i DK

 
Undgå at bruge identiske sætninger i ”hovedbudskaber” og i konklusion.

Statusartiklen er typisk en lille oversigtsartikel, hvor man beskriver den nyeste udvikling, status og de praktiske videnskabelige perspektiver. Statusartiklen forudsætter ikke, som det systematiske review, fuld dokumentation og systematisk kritisk gennemgang af hele litteraturen på feltet. Artiklen er derfor tilsvarende kortere, og indeholder ikke en beskrivelse af litteratursøgningen. Der må ikke indgå originale/ikke publicerede data i en statusartikel.

Klinisk Praksis - statusartikler:

»Klinisk praksis« serien er statusartikler med emner, der er taget fra klinikerens hverdag. Den skal typisk omhandle sygdomme eller symptomer, som man kan møde i forskellige specialer. I artiklerne skal diagnostik og behandling samt andre relevante forhold om det pågældende emne gennemgås. De er ikke tænkt som lærebogskapitler, men derimod som en gennemgang med en videnskabelig synsvinkel, hvor den nyeste litteratur inddrages og diskuteres - helst med en dansk perspektivering, hvor det er muligt. Vi modtager meget gerne fyldigt illustrationsmateriale til specielt til disse artikler og også gerne videoklip. Disse klip vil blive publiceret sammen med artiklen som en supplerende fil på nettet.

Patientsamtykke til foto, video og  lign. : Der SKAL indhentes skriftlig samtykke ved brug af foto, video mv. hvori der optræder patienter. Formular til samtykkeerklæring kan downloades her. Øvrige fotos med personidentificerbare oplysninger skal anonymiseres inden indsendelse af manuskriptet.

 

Ugens billede

Maksimalt omfang (tekst): 1.200 tegn med mellemrum, fem referencer og et billede. Billedet, klinisk eller billeddiagnostisk, ledsages af patienthistorien og en kort konklusion. Historien skal have en pointe, hvori illustrationen spiller en central rolle. Denne rubrik redigeres i samarbejde med en ad hoc-redaktion. Alle "Ugens billede" publiceres på www.ugeskriftet.dk. Redaktionen udvælger herfra hvilke af "Ugens billede" der yderligere vil blive bragt på tryk i Ugeskrift for Læger.

Patientsamtykke : Der SKAL indhentes skriftlig patientsamtykke før indsendelse af artikeltyperne "kasuistik" og "ugens billede". Formular til samtykkeerklæring kan downloades her. Samtykkeerklæring skal IKKE indsendes til Ugeskrift for Læger, men det anbefales at den gemmes i patientjournalen. I Forfatterskabserklæringen skriver forfatter(e) under på, at der er indhentet nødvendige samtykker, også hos patienten.

 

Offentliggørelse af disputatser og ph.d. afhandlinger

I UFL bringes der en oversigt over disputatser og ph.d.-afhandlinger, der skal forsvares. Hvis man ønsker sit forsvar optaget i denne oversigt, skal følgende indsendes:

 • forfatternavn,
 • titel på afhandlingen,
 • angivelse af om det er en disputats eller ph.d.-afhandling,
 • hvor afhandlingen udgår fra, e-mail-adresse,
 • hvornår forsvaret finder sted, vejledere (kun ved ph.d.-afhandlinger),
 • og opponenter/bedømmere.
 • Forfatteren opfordres til at medsende pasfoto i elektronisk form til publicering sammen med annonceringen.

 
Ovenstående indsendes så snart forsvarsdatoen kendes og gerne 3-4 uger før et forsvar.

Den fulde tekst af disputatsafhandlingen og ph.d-afhandlingen uden de bagvedliggende originalartikler kan offentliggøres i Danish Medical Journal. Afhandlingen må max. være 2 år gammel.

Danish Medical Journal kan ikke publicere disputats- eller ph.d-afhandlinger , som i forvejen har et ISBN nummer, da det i givet fald vil dreje sig om en dobbeltpublikation.

» LÆS MERE her.

 

Boganmeldelse

Maksimalt omfang: 2.000 tegn med mellemrum. Redaktionen modtager generelt ikke uopfordrede boganmeldelser, men gerne opfordringer til anmeldelse med indsendelse af bogeksemplar.

 

Mindeord

Maksimalt omfang: 2.400 tegn med mellemrum (forfatternavn mv. tælles ikke med i antal tegn). Husk at anføre afdødes data, dvs. fulde navn, fødsels- og dødsdato. Der bringes ikke billeder i forbindelse med mindeord.

 

Debatindlæg

Maksimalt omfang til det trykte Ugeskrift: 2.800 tegn med mellemrum og fem referencer. Tabeller og figurer anvendes ikke. Debatindlægget skal være forsynet med oplysninger om evt. interessekonflikter. Før selve teksten anføres stillingsbetegnelse, navn, arbejdssted/bynavn og e-mail-adresse.

Til den trykte udgave af UFL vil det typisk være indlæg af mere generel karakter, idet debatindlæg, som er relateret til enkelte artikler, kan uploades på Ugeskriftet.dk i kommentarfeltet ved den enkelte artikel (der er mulighed for at oprette flere kommentarer ved længere indlæg).

 

Replik

Maksimalt omfang: 4.000 tegn med mellemrum og fem referencer. Et portrætfoto indsendes sammen med indlægget. Replik er en længere debatindlæg og bestilles ofte af redaktionen. Der skal være en overskrift og evt. en underrubrik. Replikken skal være forsynet med oplysninger om evt. interessekonflikter. Før selve teksten anføres stillingsbetegnelse, navn, arbejdssted/bynavn samt e-mail-adresse. Et portrætfoto indsendes sammen med indlægget.

 

Kronik

Maksimalt omfang: 7.800 tegn med mellemrum og fem referencer. Et portrætfoto indsendes sammen med indlægget. Kronikken er et indlæg, der belyser et emne mere bredt. Der skal være en overskrift og evt. underrubrik. Kronikken skal være forsynet med oplysninger om evt. interessekonflikter. Før selve teksten anføres stillingsbetegnelse, navn, arbejdssted/bynavn samt e-mail-adresse.

 

 

ARTIKELTYPER TIL DANISH MEDICAL JOURNAL (DMJ) - ENGELSKE ARTIKLER

Originalartikler, systematiske reviews, metaanalyser og protokolartikler

Disse artikeltyper publiceres ikke på dansk, men på engelsk i DMJ. Det engelske summary publiceres efterfølgende på tryk i Ugeskrift for Læger. Dette gælder dog ikke for protokolartikler. Artikler skal uploades via Ugeskrift for Lægers adgang til Manuscript Central. .

» Se manuskriptvejledning på Danish Medical Journal.

 

 

HVOR MEGET MÅ EN ARTIKEL FYLDE?

Redaktionen lægger stor vægt på, at artiklerne er så korte som muligt. De anførte omfangsgrænser er antal tegn med mellemrum og angiver den øvre grænse optalt uden resume, figurer, tabeller og litteraturliste.

SE HELE SKEMA MED OMFANGSGRÆNSER FOR ALLE INDÆG TIL UGESKRIFT FOR LÆGER OG DANISH MEDICAL JOURNAL.  PR. FEBRUAR 2016 - KLIK HER »

 

Download formularer til indsendelse i forbindelse med manuskriptindsendelse:

> Forfatterskabserklæring - Ugeskrift for Læger

> Authorship Declaration - Danish Medical Journal

> Samtykkerklæring - Ugeskrift for Læger

> ICMJE Disclosure - Interessekonflikterklæring

> Eksempel på udfyldt ICMJE Disclosure

> Forfattervejledning til Manuscript Central

> Bedømmervejledning til Manuscript Central

Right side

Nr. 4/2017

EmediateAd

EmediateAd

Senest kommenteret

Lad os kæmpe for lægesekretærerne
💬
8
Alice Kunkel 25. feb 2017 11:28
Aktiv dødshjælp – for eller imod?
💬
1
Sven Refslund Poulsen 24. feb 2017 11:05
Teknologiske behandlingsværktøjer til diabetes
💬
3
Mats Lindberg 23. feb 2017 20:16

EmediateAd

EmediateAd

EmediateAd

EmediateAd

Dagens navn

Kåre Schmidt Ettrup: læge, Neurokirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital(Syd)