Content area

|
|

Akut delirium på intensivafdelingen

Nyt studie finder ingen sikker effekt af haloperidol eller ziprasidon sammenlignet med placebo på varighed af delirium hos patienter indlagt på en intensivafdeling.

Forfatter(e)

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

Akut delirium er en forbigående forvirringstilstand, der indsætter over timer til dage og ofte skyldes en pludseligt indsættende, somatisk sygdom. Delirium ses hyppigt hos indlagte ældre patienter, og en særlig sårbar gruppe er svært somatisk syge patienter, som behandles på en intensivafdeling. Der skelnes mellem hyperaktivt delirium, hvor patienten er præget af agitation, motorisk uro og hallucinationer, og hypoaktivt delirium, hvor patienten virker stilfærdig, men er desorienteret og apatisk. Ofte ses en blanding af de to manifestationer hos samme patient. Et nyt multicenterforsøg gennemført på 16 amerikanske intensivafdelinger, MIND-USA-forsøget, undersøger effekt af refrakte doser af dopaminantagonisterne haloperidol eller ziprasidon sammenlignet med placebo hos 566 patienter med delirium på en intensivafdeling, hvoraf de allerfleste (89%) havde et hypoaktivt delirium. Forsøgets primære effektmål var antal af dage med delirium i løbet af den 14 dage lange interventionsperiode. Hovedresultatet af studiet var, at varigheden af deliriet ikke var forskellig imellem de tre behandlingsgrupper.

Specialeansvarlig overlæge Lone Musaeus Poulsen, Intensivafdelingen på Sjællands Universitetshospital i Køge, kommenterer: "MIND-USA-forsøget er et veldesignet og veludført randomiseret, multicenterforsøg, der undersøger to hyppigt anvendte antipsykotikas effekt på varighed af delirium. Resultaterne bekræfter fundene i andre nylige studier af antipsykotisk behandling af delir, nemlig HOPE-ICU- og REDUCE-forsøgene, og bidrager hermed til et voksende evidensbaseret beslutningsgrundlag for valg af behandling. Forsøget var ikke designet til at kunne vise forskelle i død eller andre patientnære effektmål, f.eks. kognitiv funktion. Derudover var forsøgspopulationen meget selekteret og dermed ikke repræsentativ for den gennemsnitlige danske intensivpatient. Der mangler fortsat kliniske forsøg, som beskriver de samlede fordele og ulemper ved behandling af akut delirium på intensivafdelingen med antipsykotika”.

Girard TD, Exline MC, Carson SS et al. Haloperidol and ziprasidone for treatment of delirium in critical illness. N Engl J Med 2018;379:2506-16.

Interessekonflikter: LMP er sponsor for Agents Intervening against Delirium in the Intensive Care Unit, et randomiseret, blindet, placebokontrolleret multicenterforsøg af haloperidolbehandling til delirium hos patienter på intensivafdelingen.

Reference: 
Blad nummer: 
Sidetal: 

Right side