Content area

|

Dansk Hjertesvigtdatabase - Resumé af årsrapport 2018

Høj kvalitet af hjertesvigtsbehandlingen i Danmark – dog med mulighed for forbedringer lokalt og regionalt.
Forfatter(e)
Styregruppe: Kenneth Egstrup Inge Schjødt Berit Falkesgaard Nørgaard Christina Karlson Line Lisbeth Olesen Mikael Kjær Poulsen Henrik Wiggers Brian Bridal Løgstrup Claus Holst-Hansen Gunnar Gislason Olav Wendelboe Nielsen Morten Schou Søren Lund Kristensen Barbara Brocki Kjeld Thorlund Jensen Meichel Sylvester Dardy Jane Nautrup Østergaard Anne Nakano Bruno Fjeldgaard Interessekonflikter: ingen.

Kvaliteten i hjertesvigtsbehandlingen i Danmark er primært baseret på vurdering af syv indikatorer, som beskriver udredning, behandling og pleje af patienter med hjertesvigt. Indikatorerne er ekkokardiografi, NYHA-klassifikation, medicinsk behandling med ACE-hæmmer og AT II-receptorantagonist, betablokkerbehandling og anvendelse af aldosteronantagonist, herudover fysisk træning, struktureret undervisningsprogram samt data for genindlæggelser og etårsmortalitet. Alle indikatorer er opfyldt på landsplan, hvilket betegner en høj kvalitet af hjertesvigtsbehandlingen i Danmark. Alle indikatorerne har været opfyldt gennem flere år, hvilket betyder, at den høje kvalitet også er stabil. Det afspejles også i data, som opsamles vedrørende opfølgning af hjertesvigtspatienterne, hvor der kan noteres en høj grad af receptindløsning for den livsforlængende medicinske behandling.

Når indikatorer opgøres på landsplan, afrapporteres resultater samlet for hele landet, uafhængigt af hvilken region der er ansvarlig for behandlingen. Det forholder sig imidlertid anderledes med opfyldelsen af indikatorerne, når resultaterne fordeles på regionerne. Her ses betydelige forskelle. Det bliver herved tydeligt, at Region Hovedstaden og Region Sjælland mangler opfyldelse af nogle af indikatorerne. Specielt bekymrende er det, at to af disse indikatorer omhandler livsforlængende behandling med ACE-hæmmer/AT II-receptorantagonist eller behandling med aldosteronantagonist. Herudover er indikatoren for fysisk træning ikke opfyldt i Region Hovedstaden, og der noteres en påfaldende høj stigning i genindlæggelsesraten i Region Hovedstaden. Disse data bør give anledning til specifik vurdering i de nævnte regioner og en omhyggelig vurdering af årsagen.

Desuden er der en række afdelinger, som ikke opfylder de forskellige indikatorer, og der er et sammenfald med afdelinger beliggende i Region Hovedstaden og Region Sjælland, men også enkelte afdelinger uden for disse regioner har flere indikatorer, som ikke er opfyldt. En afdeling i Region Midt, som tidligere altid har haft alle indikatorer opfyldt, har ved denne audit flere indikatorer, som ikke er opfyldt. Dette bør give anledning til, at hver enkelt afdeling gennemgår egne data med henblik på forbedring.

I databasens styregruppe har der været en intensiv diskussion af årsagen til, at indikatorerne ikke er opfyldt i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Det er ikke muligt med sikkerhed at påvise en årsag, men flere medlemmer af styregruppen påpeger, at Sundhedsplatformen reducerer den tid, der kan bruges på patienterne.

Dansk Hjertesvigtdatabase har eksisteret i 15 år og er således auditeret 15 gange. Overordnet kan det noteres, at der har været en betydelig forbedring i opfyldelsen af indikatorerne i dette tidsrum, og at alle indikatorer har været opfyldt på landsplan igennem nogle år. Der er ingen tvivl om, at Dansk Hjertesvigtdatabase som en landsdækkende kvalitetsdatabase har været stærkt medvirkende til dette resultat. Det kan dog noteres, at for Region Hovedstaden og Region Sjælland er indikatoropfyldelsen blevet dårligere og specielt i relation til denne audit.

Årsrapporten og resumeet er udarbejdet af RKKP Videncenter og formand i samarbejde med styregruppen for hjertesvigtdatabasen. Årsrapporten har været i review.

Hele rapporten kan læses på: https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/kvalitet/kliniske-kvalitetsdatabaser/hjerte-kar-sygdomme/hjertesvigt-nip/

Blad nummer: 

Right side