Skip to main content

Indsend artikel

Opdateret 25. oktober 2023

Ugeskrift for Læger (UFL) er et generelt medicinsk tidsskrift, som publicerer videnskab på dansk fra alle områder af forskning i sygdom og sundhed. Ugeskrift for Læger modtager manuskripter med henblik på videnskabelig publicering samt debatindlæg, kolleganyt (jubilæum, udnævnelser o.lign.), mindeord og anmeldelser (inviteret).

Vejledning for indsendelse af videnskabelige artikler

Alle videnskabelige artikler publiceret i Ugeskrift for Læger og Danish Medical Journal har været i dobbelt blinded peer review og indekseres til PubMed ved publicering online på henholdsvis ugeskriftet.dk eller ugeskriftet.dk/dmj. Alle videnskabelige artikler er Open Access og publiceres under Open Access Creative Commons licens: CC BY-NC-ND 4.0.

Se venligst ugeskriftet.dk/kontakt for gældende regler for øvrige artikler i Ugeskrift for Læger.

Herunder kan du læse om videnskabelige artikeltyper, retningslinjer for indsendelse og udformning af manuskripter samt god videnskabelig praksis ved publicering. Manuskripter til originale artikler og systematiske review mv. indsendes på engelsk med henblik på publicering i Danish Medical Journal.

Husk altid at sende en forespørgsel før du indsender det endelige manuskript til en statusartikel eller kasuistik.
Forespørgsler og manuskripter indsendes via ScholarOne Manuscript Central.

Der skal indsendes en FORESPØRGSEL inden du indsender det endelige manuskript til en statusartikel eller kasuistik

Forespørgsler skal submittes via ScholarOne Manuscript Central: https://mc.manuscriptcentral.com/ugeskriftet.

I forespørgslen skal formålet med artiklen tydeligt fremgå og gerne hvilken læring og ny viden artiklen bibringer Ugeskriftets læsere, samt gerne oplyse hvem der indgår i forfattergruppen.

Forespørgsler bliver behandlet på ugentlige redaktionsmøder og der kan derfor gå 1-2 uger før du får besked om, hvorvidt Ugeskriftet kan tilbyde redaktionel behandling af manuskriptet. 

Frist for indsendelse/resubmission af manuskript efter en forespørgsel:

Får du JA til at indsende dit manuskript til en statusartikel er fristen for resubmission af det endelige manuskript 3 måneder med mulighed for forlængelse til i alt 4 måneder - ved henvendelse til redaktionen.

Får du JA til at indsende dit manuskript til en kasuistik er fristen for resubmission af det endelige manuskript 2 måneder.

Send derfor først forespørgslen når du ved, at det endelige manuskript kan indsendes indenfor fristen. Ugeskriftet forbeholder sig ret til at trække forespørgsler tilbage, der overskrider fristen.

Manuskript skal resubmittes i fortsættelse af den accepterede forespørgsel.

Et JA er ikke en garanti for, at manuskriptet antages til publicering, kun at redaktionen finder emnet interessant og gerne vil tilbyde redaktionel behandling.

 

Statusartiklen er typisk en lille oversigtsartikel, hvor man beskriver den nyeste udvikling, status og de praktiske videnskabelige perspektiver. Statusartiklen forudsætter ikke, som det systematiske review, fuld dokumentation og systematisk kritisk gennemgang af hele litteraturen på feltet og derfor er der ikke metodeafsnit i statusartikler. Du er velkommen til kort at komme ind på en metode, hvis relevant, i din introduktion til artiklen.

Redaktionen lægger især vægt på områder, hvor der er kommet ny viden om diagnostik og behandling. Artiklerne skal være relevante for danske forhold og omhandle emner, som har bred interesse og ikke er alt for fagspecifikke. En statusartikel kan også omhandle en ny sygdomsenhed eller mere basalvidenskabelige områder af almen lægelig interesse, og skal medvirke til den faglig udvikling.

Der må IKKE indgå originale/ikke publicerede data i en statusartikel. Der kan IKKE medtages sygehistorier i statusartikler.

KLINISK PRAKSIS - statusartikler er statusartikler med emner, der er taget fra klinikerens hverdag. Den skal typisk omhandle sygdomme eller symptomer, som man kan møde i forskellige specialer. I artiklerne skal diagnostik og behandling samt andre relevante forhold vedr. det pågældende emne gennemgås. Artiklerne er ikke tænkt som lærebogskapitler, men derimod som en gennemgang med en videnskabelig synsvinkel, hvor den nyeste litteratur inddrages og diskuteres – helst med en dansk perspektivering, hvor det er muligt. Vi modtager meget gerne fyldigt illustrationsmateriale til specielt disse artikler og også gerne videoklip, som vil blive publiceret sammen med artiklen på nettet.

OMFANGSGRÆNSER OG KRAV TIL EN STATUSARTIKEL (opdateret april 2023)

Manuskript og titelark uploades i word-format (ikke PDF). Der er ikke krav skrifttyper, størrelser mv. men undgå venligst opsætning i spalter, linjenummerering og undlad at bruge fodnoter til litteraturlisten.

 • ANONYMT MANUSKRIPT: Forfatteroplysninger og taksigelser skal fremgå af hhv. titelark og forfatterskabserklæring, da manuskriptet skal være anonymt af hensyn til dobbeltblindet peer review.
 • TITELARK: Manuskriptets titel, alle forfatteres navne og affiliationer i rigtig forfatterrækkefølge samt oplysning om korrespondanceansvarlig forfatter.
 • TITEL: op til 100 tegn inkl. mellemrum - én sætning uden specialtegn.
 • ARTIKELTEKST: op til 12.000 tegn optalt inkl. mellemrum.
 • REFERENCELISTE: op til 30 referencer. Referencer bedes indsat i firkantet parentes [#] i artikelteksten.
 • ENGELSK ABSTRACT: op til 600 tegn optalt inkl. mellemrum
 • GRAFISK FREMSTILLING: det anbefales at medtage mindst ét klinisk foto eller én grafisk illustration, hvis muligt.
 • ANTAL TABELLER/ FIGURER/ ILLUSTRATIONER: op til 4 i alt.
  • Illustrationer, figurer, tabeller og foto skal uploades i originale/redigerbare formater.
  • Foto og lign. med personidentificerbare oplysninger skal anonymiseres før indsendelse submission. 
 • HOVEDBUDSKABER: op til 300 tegn i alt inkl. mellemrum.
  Artiklens vigtigste nye budskaber opsummeres i tre korte sætninger i punktopstilling, med fokus på:
  • Hvad vidste vi om emnet
  • Hvad ved vi nu af nyt om emnet
  • Hvilke perspektiver har det for diagnostik/behandling i Danmark
   Undgå at bruge identiske sætninger i ”hovedbudskaber” og i konklusion.
 • FORFATTERSKABSERKLÆRING: udfyldt og underskrevet af alle forfattere
 • ICMJE DISCLOSURE: udfyldt af alle forfattere og gemt som PDF før upload
 • FØLGEBREV: er ikke et krav

Formularer, skabelon og tjeklister til en statusartikel kan downloades fra "Download formularer"

Bemærk: Manuskriptet skal også efter revision opfylde omfangsgrænserne for en statusartikel.

 

I en kasuistik beskrives en enkelt eller to patienters sygehistorie. Artiklen indledes med en kort introduktion efterfulgt af en eller et par sygehistorier og en kort diskussion, hvor man fokuserer på det specielle og lærerige ved netop dette tilfælde. Sygehistorier skrives i datid og skal være anonymiseret.

Redaktionen lægger især vægt på sjældne tilstande, som ikke har været beskrevet før, eller tilstande, hvor det et vigtigt at øge fokus på diagnostik og behandling. En kasuistik skal gerne være med til at sikre faglig udvikling af Ugeskriftets læsere.

OMFANGSGRÆNSER OG KRAV TIL EN KASUISTIK (opdateret april 2023)

Manuskript og titelark uploades i word-format (ikke PDF). Der er ikke krav skrifttyper, størrelser mv. men undgå venligst opsætning i spalter, linjenummerering og undlad at bruge fodnoter til litteraturlisten.

 • PATIENTSAMTYKKE: Der SKAL indhentes skriftligt patientsamtykke før indsendelse af en kasuistik. Foto med personidentificerbare oplysninger skal anonymiseres inden indsendelse af manuskriptet. Samtykkeerklæring skal af hensyn til patientfortrolighed ikke uploades med manuskriptet.
 • ANONYMT MANUSKRIPT: Forfatteroplysninger og taksigelser skal fremgå af hhv. titelark og forfatterskabserklæring, da manuskriptet skal være anonymt af hensyn til dobbeltblindet peer review.
 • TITELARK: Manuskriptets titel, alle forfatteres navne og affiliationer i rigtig forfatterrækkefølge samt oplysning om korrespondanceansvarlig.
 • TITEL: op til 100 tegn inkl. mellemrum - én sætning uden specialtegn
 • ARTIKELTEKST: op til 4.500 tegn optalt inkl. mellemrum.
 • REFERENCELISTE: op til 5 referencer. Referencer bedes indsat i firkantet parentes [#] i artikelteksten.
 • ENGELSK ABSTRACT: op til 600 tegn optalt inkl. mellemrum.
 • KLINISK FOTO/ILLUSTRATION: der bør medtages ét klinisk foto eller én grafisk illustration, hvis muligt.
  • Er det ikke muligt med foto/illustration er man velkommen til at medtage én tabel eller én graf.
 • ANTAL TABEL / FIGUR / ILLUSTRATION: Der kan medtages max én illustration, graf eller tabel
  • Illustrationer, figurer, tabeller og foto er uploadet i originale/redigerbare formater.
  • Foto og lign. med personidentificerbare oplysninger skal anonymiseres før indsendelse af manuskriptet.
 • FORFATTERSKABSERKLÆRING: udfyldt og underskrevet af alle forfattere.
 • ICMJE DISCLOSURE: udfyldt af alle forfattere og gemt som PDF før upload.
 • FØLGEBREV: er ikke et krav

Formularer, skabelon og tjeklister til en kasuistik kan downloades fra "Download formularer"

Bemærk: Manuskriptet skal også efter revision opfylde manuskriptvejledningens omfangsgrænser.

 

Ugens billede kan være et klinisk eller billeddiagnostisk billede, som ledsages af patienthistorien og en kort konklusion. Historien skal have en pointe, hvori illustrationen spiller en central rolle.

Denne rubrik redigeres i samarbejde med en ekstern ad hoc-redaktion. Alle »Ugens billede« publiceres på ugeskriftet.dk. Redaktionen udvælger herfra hvilke af »Ugens billede« der yderligere vil blive bragt på tryk i Ugeskrift for Læger.

OMFANGSGRÆNSER OG KRAV TIL UGENS BILLEDE (opdateret februar 2023)

 • PATIENTSAMTYKKE: Der SKAL indhentes skriftligt patientsamtykke før indsendelse af Ugens Billede. Foto med personidentificerbare oplysninger skal anonymiseres inden indsendelse af manuskriptet. Samtykkeerklæring skal af hensyn til patientfortrolighed ikke indsendes med manuskriptet.
 • ANONYMT MANUSKRIPT: Forfatteroplysninger og taksigelser skal fremgå af hhv. titelark og forfatterskabserklæring, da manuskriptet skal være anonymt af hensyn til dobbeltblindet peer review.
 • TITELARK: Manuskriptets titel, alle forfatteres navne og affiliationer i rigtig forfatterrækkefølge samt oplysning om korrespondanceansvarlig.
 • TITEL: op til 100 tegn inkl. mellemrum - én sætning uden specialtegn
 • ARTIKELTEKST: op til 1.200 tegn optalt inkl. mellemrum.
 • REFERENCELISTE: op til 5 referencer. Referencer bedes indsat i firkantet parentes [#] i artikelteksten.
 • BILLEDE: Ugens billede kan også være to billeder sat sammen som før/efter, eller et forløb af den kliniske situation samlet som en collage. Samlet skal de overholdes minimumskrav for illustrationer, der kan gengives på tryk.
 • FORFATTERSKABSERKLÆRING: udfyldt og underskrevet af alle forfattere.
 • ICMJE DISCLOSURE: udfyldt af alle forfattere og gemt som PDF før upload.

Ugens billede, tekst og formalia sendes på mail til Jette Rasmussen: jr@dadl.dk

 

 

Videnskabelige ledere betragtes som personlige og veldokumenterede lægefaglige tilkendegivelser typisk med en bred national perspektivering. De lægefaglige ledere (modsat de redaktionelle ledere) udtrykker ikke nødvendigvis redaktionens holdninger.

Ledere, der er knyttet til én eller flere artikler i samme nummer af Ugeskrift for Læger eller Danish Medical Journal, inviteres af redaktionen, men vi modtager også meget gerne frie ledere indsendt uden opfordring.

Videnskabelige ledere fagfællebedømmes af Ugeskrift for Lægers samlede videnskabelige redaktion.

OMFANGSGRÆNSER OG KRAV VIDENSKABELIGE LEDERE (opdateret februar 2023)

 • TITEL: skal være kort og rammende og skal meget gerne kunne stå på én linje.
 • ARTIKELTEKST: maks. 4.200 tegn optalt inkl. mellemrum, da lederen skal kunne stå på én side i bladet.
 • REFERENCELISTE: der kan medtages op til 5 referencer i en leder.
  • Der skal refereres til artiklen(-erne) i Ugeskrift for Læger/Danish Medical Journal. Dette gælder dog ikke ved temanumre.
 • ICMJE DISCLOSURE: udfyldt og gemt som PDF indsendes med lederen.
 • FIGURER/TABELLER: Der kan ikke medtages tabeller eller figurer i en leder.

Om indhold i lederen

 • Indledningen skal indeholde en præsentation af problemstillingen, med henvisning til den eller de ledsagende artikler.
 • Gennemgangen af problemstilling med henvisning til enkelte væsentlige referencer skal være kort og systematisk.
 • Konklusionen skal angive praktiske og videnskabelige perspektiver og evt. personlig opfattelse af kontroversielle eller uafklarede problemer.
 • Det er helt i orden at give lederen lidt ”kant”, dvs. at man klart og tydeligt anfører og diskuterer sin holdning til emnet, når blot det så vidt muligt baseres på den foreliggende evidens.
 • Forfatteroplysning inkl. arbejdssted og e-mailadresse skrives ind i lederen.

Lederen indsendes sammen med ICMJE Disclosure pr. e-mail til Elizabeth Gatzwiller: ega@dadl.dk.

 

Manuskripter der indeholder originale data eller systematisk litteraturgennemgang skal indsendes på engelsk med henblik på publicering i Danish Medical Journal.

ARTIKELTYPER DER KAN SUBMITTES TIL DANISH MEDICAL JOURNAL - på engelsk

 • Original Article
 • Brief Research Report
 • Systematic Review
 • Review article (only by editorial invitation),
 • Protocol article
 • Meta-analysis
 • Letter

Manuskripter indsendes ligeledes via ScholarOne Manuscript Central: Link til ScholarOne Manuscript Central

Manuskripter til DMJ submittes i fuld længde uden forudgående forespørgsel. Manuskriptet vurderes af redaktionen, før der kan tilbydes redaktionel behandling.

For artikler, der publiceres i DMJ vil det engelske summary efterfølgende blive bragt på tryk i Ugeskrift for Læger. Udvalgte artikler bringes i fuld længde i Ugeskrift for Læger. 

Læs mere i "Submit an article - Instruction for authors" på Danish Medical Journal

 

 

Her finder du de formularer, skabeloner og tjeklister du kan få brug for ved indsendelse af manuskripter til Ugeskrift for Læger.

Interessekonflikterklæring / ICMJE Disclosure : alle forfattere skal udfylde en formular vedr. interessekonflikter, også hvis der er intet at angive. Formularen skal ikke skrives under. Gem som PDF før den uploades.

Forfatterskabserklæring - Ugeskrift for Læger : alle forfattere skal underskrive udfyldes og underskrives af alle forfattere. Uploades som PDF.

Erklæring til Patientsamtykke : brug gerne denne formular til patientsamtykke. Erklæringen skal IKKE sendes med manuskriptet men gemmes i fortroligt i patientjournal.

Authorship Declaration - Danish Medical  Journal : kun til engelske manuskripter til Danish Medical Journal: Udfyldes og underskrives af alle forfattere

Download skabeloner og tjeklister:

Skabelon til STATUSARTIKEL 

Skabelon til KASUISTIK

Tjekliste til STATUSARTIKEL

Tjekliste til KASUISTIK 

 

Har du brug for hjælp eller yderligere oplysninger kan Ugeskrift for Lægers videnskabelige redaktionssekretariat kontaktes på telefon 35 44 82 70 eller e-mail: ufl@dadl.dk.

Vejledning for indsendelse af øvrige artikler

DEBAT

Maksimalt omfang:

4.000 tegn med mellemrum og fem referencer. Tabeller og figurer anvendes ikke.

I forbindelse med indlægget skal anføres stillingsbetegnelse, navn, arbejdssted/bynavn og e-mail-adresse. Et indlæg relateret til en videnskabelige artikel, eller med videnskabeligt indhold, skal være forsynet med oplysninger om evt. interessekonflikter.

Debatindlæg relateret til videnskabelige artikler sendes til jni@dadl.dk

Generel debat og indlæg relateret til øvrige artikler og sendes til: debat.ugeskriftet@dadl.dk

Indlæg relateret til enkelte artikler kan eventuelt uploades på Ugeskriftet.dk i kommentarfeltet ved den enkelte artikel (der er mulighed for at oprette flere kommentarer ved længere indlæg).

Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i indlæggene.

 

KRONIK

Kronikken er et indlæg, der belyser et emne mere bredt. Husk at indlægget skal indeholde en overskrift og gerne en underrubrik

Maksimalt omfang:

7.800 tegn med mellemrum og fem referencer. Tabeller og figurer anvendes kun undtagelsesvist.

Et portrætfoto kan medsendes med henblik på at bringe det på Ugeskriftet.dk.

I forbindelse med indlægget skal anføres stillingsbetegnelse, navn, arbejdssted/bynavn samt e-mail-adresse. En kronik med videnskabeligt indhold skal desuden være forsynet med oplysninger om evt. interessekonflikter.

Foto: Indsend gerne et portrætfoto i god kvalitet og rimelig størrelse til brug for indlægget på Ugeskriftet.dk.

Kronik relateret til videnskab sendes til ega@dadl.dk

Kronik med generelt indhold sendes til: debat.ugeskriftet@dadl.dk

Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i indlæggene.

 

DEBATREDAKTØRER

Thomas Benfield, tlb@dadlnet.dk (videnskabelige indlæg)

Anne Steenberger, as@dadl.dk (øvrige emner)

Ugeskriftet for Læger modtager gerne mindeord skrevet af kollegaer til afdøde. Mindeord bringes løbende på Ugeskriftet.dk, og på tryk i Ugeskrift for Læger på tryk, når der er plads.

Maksimalt omfang:

Maksimalt omfang til tryk: 2.400 tegn optalt med mellemrum (forfatternavn mv. tælles ikke med i antal tegn)

Husk at anføre afdødes data, dvs. fulde navn, fødsels- og dødsdato.

Foto: Indsend gerne et portrætfoto i god kvalitet og rimelig størrelse til brug for indlægget på Ugeskriftet.dk.

Mindeord sendes på mail til Jette Rasmussen: jr@dadl.dk

Ugeskrift for Læger modtager gerne kolleganyt inden for nedenstående kategorier.

For alle typer af kolleganyt kan der indsendes er portrætfoto i elektronisk form til publicering på Ugeskriftet.dk

Kolleganyt sendes på mail til lth@dadl.dk.

Mindeord sendes på mail til jr@dadl.dk

 • PRISER: bringes løbende på Ugeskriftet.dk, og udvalgte bringes forkortet i Ugeskrift for Læger på tryk.
 • FORSKNING: bringes løbende på Ugeskriftet.dk, og udvalgte bringes forkortet i Ugeskrift for Læger på tryk.
 • JOBSKIFTE: bringes løbende på Ugeskriftet.dk, og udvalgte bringes forkortet i Ugeskrift for Læger på tryk.
 • JUBILÆER: bringes løbende på Ugeskriftet.dk, og udvalgte bringes forkortet i Ugeskrift for Læger på tryk.
 • FØDSELSDAGE: bringes løbende på Ugeskriftet.dk, og udvalgte bringes forkortet i Ugeskrift for Læger på tryk.
 • MINDEORD: bringes løbende på Ugeskriftet.dk, og i Ugeskrift for Læger på tryk, når der er plads. Husk at anføre afdødes data, dvs. fulde navn, fødsels- og dødsdato. Maksimalt omfang til tryk: 2.400 tegn med mellemrum (forfatternavn mv. tælles ikke med i antal tegn)
 • AFHANDLINGER: Ønsker man sit forsvar af disputats eller ph.d.-afhandling annonceret, skal følgende indsendes på e-mail så snart forsvarsdatoen kendes og gerne 3-4 uger før et forsvar:
  Forfatternavn, titel på afhandlingen, angivelse af om det er en disputats eller ph.d.-afhandling, hvor afhandlingen udgår fra, e-mail-adresse, hvornår forsvaret finder sted, vejledere (kun ved ph.d.-afhandlinger), og opponenter/bedømmere.

Redaktionen modtager generelt ikke uopfordrede anmeldelser, men gerne opfordringer til anmeldelse med indsendelse af bogeksemplar.

Maksimalt omfang: 2.000 tegn med mellemrum.

Forslag til boganmeldelse sendes på mail til: lth@dadl.dk