Content area

Manuskriptvejledning

Ugeskrift for Læger, juni 2021

Ugeskrift for Læger (UFL) er et generelt medicinsk tidsskrift, som publicerer videnskab på dansk fra alle områder af forskning i sygdom og sundhed. UFL publicerer følgende typer artikler og indlæg:

--- KLIK PÅ ARTIKELTYPEN FOR AT LÆSE MERE ---

Danish Medical Journal (DMJ), Ugeskriftets engelske tidsskrift, publicerer videnskab på engelsk og modtager artikeltyperne; Originalartikel, Systematic Review, Protokolartikel og Metaanalyse. Læs mere

Klik her for indeks over hele manuskriptvejledingen.
______________________________________________________________

INDSEND FORESPØRGSEL TIL UGESKRIFT FOR LÆGER
Som forfatter til enten en »statusartikel« eller »kasuistik«, skal du indsende en forespørgsel til redaktionen, før indsendelse af det endelige manuskript. Her skal formålet med artiklen tydeligt fremgå. Forespørgsler bliver behandlet på ugentlige redaktionsmøder og der kan derfor gå 1-2 uger før du får en tilbagemelding.

Forespørgslen skal indsendes via ScholarOne Manuscript Central: http://mc.manuscriptcentral.com/ugeskriftet.

Får du JA til at indsende dit manuskript er fristen for indsendelse/re-submission af manuskript til en kasuistik to måneder og en statusartikel op til fire måneder. Det anbefales derfor, at du først indsender forespørgslen, når du kan indsende artiklen inden for den frist. Ugeskrift forbeholder sig ret til at trække forespørgsler tilbage, der overskrider fristen.

Læs mere om forespørgsler 

INDSENDELSE AF MANUSKRIPTER TIL UGESKRIFT FOR LÆGER
Det endelige manuskript re-submittes via ScholarOne Manuscript Central: http://mc.manuscriptcentral.com/ugeskriftet  i fortsættelse af den accepterede forespørgsel.

Læs mere om re-submission

Inviterede statuartikler indsendes i fortsættelse af allerede oprettet "Invited Manuscript". Information om dette følger ifb. med invitationen.

Manuskripter til Danish Medical Journal indsendes uden forudgående forespørgsel - læs mere

FØLGENDE MANUSKRIPTER SKAL DU INDSENDE PR. E-MAIL 
og ikke via det elektroniske manuskriptsystem:

Videnskabelige ledere sendes til ega@dadl.dk
Ugens billede sendes til: jni@dadl.dk
Offentliggørelse af disputatser og ph.d.-afhandlinger sendes til jr@dadl.dk
Boganmeldelser sendes til: lth@dadl.dk

Mindeord sendes til: jr@dadl.dk
Kronik sendes til: ega@dadl.dk
Videnskabelig debat sendes til: jni@dadl.dk
Øvrig debat sendes til: debat.ugeskriftet@dadl.dk
Det er også muligt at uploade debatindlæg direkte på Ugeskriftet.dk, som en kommentar i bunden af hver artikel/indlæg.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte redaktionssekretariatet på tlf. 3544 8270 eller på e-mail ufl@dadl.dk.

 

UDFORMNING AF MANUSKRIPTER 
Du kan læse mere om de enkelte artikeltyper efter de genelle retningslinjer for udformning af manuskripter.
______________________________________________________________

FORFATTERSKAB
Alle forfattere skal opfylde de kriterier for forfatterskab, der er udviklet af ICMJE-gruppen (www.icmje.org). Alle fire nedenstående forfatterskabskriterier SKAL være opfyldt, og dette skal deklareres i Forfatterskabserklæring - Ugeskrift for Læger. Denne skal underskrives af alle forfattere, og uploades som pdf eller billede, sammen med manuskriptet i en særskilt fil. Alternativt kan den sendes til sekretariatet med almindelig post eller via fax.

Forfatterskab baseres på, at alle forfattere opfylder alle fire kriterier for forfatterskab, jf. Vancouverreglerne / ICMJE:

 1. Væsentlige bidrag til idé eller design af arbejdet, eller tilvejebringelse, analyse eller fortolkning af arbejdet.
 2. Manuskriptudarbejdelse eller kritisk indholdsmæssig manuskriptrevision.
 3. Godkendelse af det endelige manuskript.
 4. Tilsagn om at være ansvarlig for alle aspekter i manuskriptet, idet man sikrer sig, at spørgsmål om nøjagtighed eller lødighed i enhver del af arbejdet er tilstrækkeligt undersøgt og løst.

 
I Forfatterskabserklæring skrives samtidig under på, at:

 • alle forfattere har indsendt en udfyldt interessekonfliktformular fra ICMJE
 • der er indhentet nødvendige patienttilladelser (se mere under Patientsamtykke)
 • der er indhentet tilladelse til brug af illustrationer mv. 
 • alle, som er nævnt under taksigelser, har givet tilladelse til dette. 

Download forfatterskabserklæring - Ugeskrift for Læger

 

ANONYMISERET MANUSKRIPT AF HENSYN TIL PEER REVIEW / EKSTERN BEDØMMELSE
Manuskripter skal være anonymiseret af hensyn til peer review. Peer review er dobbeltblindet, hvilket betyder, at forfatteroplysninger ikke må indsættes i selve manuskriptet eller fremgå af figurer, tabeller og lignende, som vil være synligt for bedømmere.

Forfatteroplysninger skal uploades i et selvstændigt titelark, som ikke vil være synligt for bedømmer(e). Eventuelle taksigelser indsættes i forfatterskabserklæringen.

 

INTERESSEKONFLIKTER 

BEMÆRK - Ny ICMJE Disclosure Form pr. februar 2021.
Tidligere udgaver af ICMJE formular accepteres ikke længere ved nye manuskripter efter 30. juni 2021

Alle forfattere skal deklarere deres interessekonflikter i en udfyldt ICMJE Disclosure form.  Formularen skal også udfyldes, hvis der intet er at angive. Den udfyldte erklæring gemmes som PDF-fil (ny formular åbner i Word) og uploades sammen med manuskriptet i en særskilt fil. 

 • Husk at klikke alle felter af, så alt er besvaret og du bekræfter, at der ikke er fortaget ændringer i selve formularteksten.
 • Den udfyldte formular (åbner i Word) - udfyldes - og gemmes som PDF og uploades sammen med manuskriptet.
 • Formularen skal IKKE underskrives, og kan derfor nemt gemmes som PDF, når den er udfyldt.

Til Ugeskrift for Læger udfyldes den på dansk eller engelsk, og til Danish Medical Journal bedes den udfyldt på engelsk.

Informationerne om interessekonflikter er fortrolige, så længe manuskriptet gennemgår redaktionel vurdering, og vil ikke påvirke den redaktionelle beslutning. Hvis manuskriptet antages, vil ICMJE-formularerne blive offentliggjort på Ugeskriftet.dk sammen med artiklen, og i selve artiklen henvises der til formularerne på nettet. Har forfatterne ingen interessekonflikter, anføres dette i artiklen. Har forfatterne anført interessekonflikter, oplyses dette i artiklen.

Download "ICMJE coi_disclosure - UFL-DMJ" (word-fil)
 
Den udfyldte formular (åbner i Word) - udfyldes - og gemmes som PDF og uploades sammen med manuskriptet.

 

PATIENTSAMTYKKE

Der SKAL indhentes skriftlig patientsamtykke før indsendelse af artikeltyperne "kasuistik" og "ugens billede". Der SKAL indhentes skriftlig samtykke ved brug af foto, video mv. hvori der optræder patienter. Øvrige fotos med person-identificerbare oplysninger skal anonymiseres inden indsendelse af manuskriptet.

Samtykkeerklæringen skal IKKE indsendes til Ugeskrift for Læger, men det anbefales at den gemmes i patientjournalen. I Forfatterskabserklæringen skriver forfatter(e) under på, at der er indhentet nødvendige samtykker, også hos patienten.

Download formular til patientsamtykkeerklæring.

 

FØLGEBREV OG TITELARK
Et følgebrev til redaktionen skrives ind i feltet »Coverletter« i submissionforløbet. Følgebrevet må ikke indholde informationer, som bør fremgå af manuskript eller indsendte formalia.

Et titelark SKAL uploades og skal indeholde en kort og informativ titel på manuskriptet, gerne med et verbum (maks. 100 tegn). Forkortelser og engelske fagtermer bør undgås. Titlen på artiklen skal gerne afspejle artiklens hovedkonklusion.

Titelarket skal endvidere indeholde

 • forfatternes fulde navne - i den rækkefølge, som skal fremgå af den publicerede artikel.
 • navnene på den/de afdeling/er og institution/er, hvor forfatterne er ansat ved indsendelse af manuskriptet,
 • samt navn og adresse og e-mail-adresse på den korrespondanceansvarlige forfatter ved publicering.

Læs mere om følgebrev og titelark.

 

STUDIEREGISTRERING/TRAIL REGISTRATION
Alle studier, som inkluderer forsøgspersoner / intervention på mennesker (randomiserede kliniske forsøg), skal registreres på en offentligt tilgængelig database som f.eks. www.clinicaltrials.gov. Dette gælder for original- og protokolartikler publiceret i Danish Medical Journal. Trial Registration skal inkluderes i resuméet af artiklen efter "Finansiering" og også fremgå sidst i metodeafsnittet i artiklen.

Studieregistrering er ikke relevant i en beskrivende eller retrospektiv undersøgelse, og du skal derfor anføre "Ikke relevant"..

NB: Artikler der indeholder originale data skal indsendes på engelsk med henblik på publicering i Danish Medical Journal.

 

FOTO, FIGURER OG TABELLER
Alle videnskabelige manuskripter, undtagen ledere, skal for at øge læsevenligheden indeholde mindst ét foto, der illustrerer den kliniske situation. Kan det absolut ikke lade sig gøre at finde et sådant foto, kan man nøjes med en grafisk figur. Vær opmærksom på copyright og format på illustrationer.

Patientsamtykke til foto, video og  lign.: Der SKAL indhentes skriftlig patientsamtykke ved brug af foto, video mv. hvori der optræder patienter. Øvrige fotos med personidentificerbare oplysninger skal anonymiseres inden indsendelse af manuskriptet.

Læs mere om foto, figurer og tabeller.

 

REFERENCER
Litteraturlisten skal udformes i henhold til retningslinjerne fra ICMJE-gruppen. UFL afviger på følgende punkter fra ICMJE:

 • Ved flere end fire forfattere, skal der anføres tre forfattere efterfulgt af et al. Ved i alt fire forfattere er det tilladt at anføre alle fire.
 • Sæt ikke punktum efter tidsskriftets forkortede navn.
 • Skriv kun årstal, volumennummer og sidetal eller artikelnummer. Ved tidsskrifter der bruger artikelnummer i stedet for sidenummer bør også måned eller issuenummer anføres.

Tidsskrifters navne skal forkortes i overensstemmelse med MEDLINE/PubMed. Referencer nummereres fortløbende i den rækkefølge, hvori de nævnes første gang i teksten. Referencer i tabeller og figurer nummereres efter det sted i teksten, hvor der første gang henvises til de pågældende tabeller og figurer. Vær særligt opmærksom på referencer til artikler uploadet til en preprint server. 

Læs mere om referencer.

 

SPROGLIGE RETNINGSLINJER
Når redaktionen har antaget et manuskript til publicering i Ugeskrift for Læger sendes det i sprogbehandling som tilretter manuskriptet til Ugeskriftets sproglige retningslinjer. Den korrespondanceansvarlige forfatter vil modtage en korrektur til endelig og sidste godkendelse før publicering. De sproglige retningslinjer for Ugeskrift for Læger følger Retskrivningsordbogen fra Dansk Sprognævn og Klinisk ordbog fra Munksgaard, seneste udgaver.

Læs mere om sproglige retningslinjer

 

GOD VIDENSKABELIG PRAKSIS
Ugeskrift for Læger følger generelt retningslinjer for god videnskabelig praksis jf. COPE - Committee on Publication Ethics, også hvis der opstår mistanke om, at et manuskript ikke overholder god videnskabelig praksis og UFL bliver gjort bekendt med dette. Se mere her: http://publicationethics.org/

COPYRIGHT
Såfremt Ugeskrift for Læger publicerer det indsendte materiale, overføres al copyright til UFL. Dette gælder for hele verden, ved publikation i enhver form og i ethvert medie, inkl. nye digitale platforme.

INDEKSERING TIL PUBMED/MEDLINE
Alle videnskabelige peer-reviewede artikler indekseres til PubMed/MEDLINE ved onlinepublicering på henholdsvis Ugeskriftet.dk eller danmedj.dk.

EU LOVGIVNING OM PERSONDATA (GDPR)
Den 25. maj 2018 trådte »EU Lovgivning om persondata (GDPR)« i kraft. Første gang du logger ind efter loven trådte i kraft, bliver du bedt om at læse og acceptere ScholarOne Manuscripts / Clarivate Analytics Privacy Policy. I den forbindelse modtager du en mail om, at dine brugerinformationer er ændret/opdateret. Denne mail kan du se bort fra, du kan fortsat logge ind som du plejer. Link til Clarivate Analytics ScholarOne Privacy Notice.

REDAKTØR SOM FORFATTER
Hvis en redaktør, som er tilknyttet Ugeskrift for Lægers videnskabelige redaktion, er forfatter/medforfatter på et manuskript, som er indsendt med henblik på publicering i Ugeskrift for Læger eller Danish Medical Journal, vil den pågældende redaktør blive holdt helt ude af den redaktionelle proces i forbindelse med håndteringen af manuskriptet og vil ikke være til stede på redaktionsmøder, hvor manuskriptet diskuteres. Dette gælder både i forbindelse med forespørgsel, peer review og den endelige afgørelse. Redaktøren har heller ikke adgang til manuskriptet i ScholarOne Manuscript Central.

 

HVOR MEGET MÅ EN ARTIKEL FYLDE?
Redaktionen lægger stor vægt på, at artiklerne er så korte som muligt. De anførte omfangsgrænser er antal tegn optalt med mellemrum og angiver den øvre grænse. Resume, hovedbudskaber, figurer, tabeller og litteraturliste tælles ikke med.

Bemærk: Manuskriptet skal også efter revision opfylde manuskriptvejledningens omfangsgrænser.

Se skema med omfangsgrænser for alle artikeltyper og indlæg til UFL og DMJ

 

ARTIKELTYPER TIL UGESKRIFT FOR LÆGER
______________________________________________________________
VIDENSKABELIGE ARTIKLER:

VIDENSKABELIG LEDER
Teksten må kun fylde én trykside, hvilket svarer til 4.200 tegn med mellemrum. Ledere har intet resume og intet summary. Kan indeholde op til fem referencer. Der kan ikke medtages figurer og tabeller i ledere. Udfyldt ICMJE Disclosure indsendes sammen med lederen.

Ledere betragtes som personlige og veldokumenterede lægefaglige tilkendegivelser typisk med en bred national perspektivering. De lægefaglige ledere (modsat de redaktionelle ledere) udtrykker ikke nødvendigvis redaktionens holdninger. Ledere, der er knyttet til én eller flere artikler i samme nummer af UFL, inviteres af redaktionen, men vi modtager også meget gerne frie ledere indsendt uden opfordring. Ledere undergår peer review inden publicering.

Videnskabelige lederes sendes på e-mail til: ega@dadl.dk

 

KASUISTIK
I en kasuistik beskrives en enkelt eller to patienters sygehistorie. Artiklen indledes med en kort introduktion efterfulgt af en eller flere sygehistorier og en kort diskussion, hvor man fokuserer på det specielle og lærerige ved netop dette tilfælde. Sygehistorier skrives i datid og skal være anonymiseret.

Maksimalt omfang: 4.500 tegn med mellemrum og fem referencer. Der skal udarbejdes et engelsk summary på op til 600 tegn med mellemrum, og kasuistikken skal indeholde én tabel/figur (illustration) samt et foto fra den kliniske situation.

Bemærk: Manuskriptet skal også efter revision opfylde manuskriptvejledningens omfangsgrænser.

Patientsamtykke: Der SKAL indhentes skriftlig patientsamtykke før indsendelse af en kasuistik.

Læs mere om kasuistik, hent tjekliste og skabelon mv.

 

STATUSARTIKEL
Statusartiklen er typisk en lille oversigtsartikel, hvor man beskriver den nyeste udvikling, status og de praktiske videnskabelige perspektiver. Statusartiklen forudsætter ikke, som det systematiske review, fuld dokumentation og systematisk kritisk gennemgang af hele litteraturen på feltet og derfor er der ikke metodeafsnit i statusartikler. Dog kan metode kort omtales, hvis relevant, i introduktion til artiklen.

Der må IKKE indgå originale/ikke publicerede data i en statusartikel. Der kan IKKE medtages sygehistorier i statusartikler.

KLINISK PRAKSIS - statusartikler
»Klinisk praksis« serien er statusartikler med emner, der er taget fra klinikerens hverdag. Den skal typisk omhandle sygdomme eller symptomer, som man kan møde i forskellige specialer.

Maksimalt omfang: 12.000 tegn med mellemrum og 30 referencer. Engelsk summary op til 600 tegn med mellemrum. Der kan indgå op til fire tabeller eller figurer/illustrationer samt et foto fra den kliniske situation. Artiklen skal indeholde en boks med "hovedbudskaber"; tre korte sætninger, max 300 tegn inkl. mellemrum.

Bemærk: Manuskriptet skal også efter revision opfylde manuskriptvejledningens omfangsgrænser.

Patientsamtykke:  Der SKAL indhentes skriftlig patientsamtykke ved brug af foto, video mv. hvori der optræder patienter. Øvrige fotos med personidentificerbare oplysninger skal anonymiseres inden indsendelse af manuskriptet.

Læs mere om statusartikel, hent tjekliste og skabelon mv.

 

UGENS BILLEDE
Denne rubrik redigeres i samarbejde med en ad hoc-redaktion. Alle "Ugens billede" publiceres på ugeskriftet.dk. Redaktionen udvælger herfra hvilke af "Ugens billede" der yderligere vil blive bragt på tryk i Ugeskrift for Læger.

Maksimalt omfang (tekst):  1.200 tegn med mellemrum, fem referencer og et billede. Billedet*, klinisk eller billeddiagnostisk, ledsages af patienthistorien og en kort konklusion. Historien skal have en pointe, hvori illustrationen spiller en central rolle.
*Et billede kan også være to billeder sat sammen som før/efter, eller et forløb af den kliniske situation samlet som en collage.

Patientsamtykke : Der SKAL indhentes skriftlig patientsamtykke før indsendelse af »Ugens billede«. 

Filer til Ugens billede, samt formalia sendes på mail til: jni@dadl.dk

_____________________________________________________________

ENGELSKE ARTIKLER TIL DANISH MEDICAL JOURNAL (DMJ)

ORIGINALARTIKEL, SYSTEMATIC REVIEW, METAANALYSE OG  PROTOKOLARTIKEL

Artikler til Danish Medical Journal indsendes via ScholarOne Manuscript Central: http://mc.manuscriptcentral.com/ugeskriftet

Disse artikeltyper publiceres ikke på dansk, men på engelsk i DMJ.
Det engelske summary publiceres efterfølgende på tryk i Ugeskrift for Læger. Dette gælder dog ikke for protokolartikler. 

Læs mere i "Submit an article - Instruction for authors" på Danish Medical Journal

_____________________________________________________________

ANDRE ARTIKELTYPER TIL UGESKRIFT FOR LÆGER

OFFENTLIGGØRELSE AF DISPUTATSER OG PH.D. AFHANDLINGER
I UFL bringes der en oversigt over disputatser og ph.d.-afhandlinger, der skal forsvares. Hvis man ønsker sit forsvar optaget i denne oversigt, skal følgende indsendes på e-mail og gerne så snart forsvarsdatoen kendes og gerne 3-4 uger før et forsvar:

 • forfatternavn,
 • titel på afhandlingen,
 • angivelse af om det er en disputats eller ph.d.-afhandling,
 • hvor afhandlingen udgår fra, e-mail-adresse,
 • hvornår forsvaret finder sted, vejledere (kun ved ph.d.-afhandlinger),
 • og opponenter/bedømmere.
 • Forfatteren opfordres til at medsende portrætfoto i elektronisk form til publicering sammen med annonceringen.

NB: Fra den 1. marts 2018 vil vi ikke længere publicere doktordisputatser og ph.d.-afhandlinger i Danish Medical Journal - læs mere i leder i UFL 25/2017 af redaktør Anja Pinborg

BOGANMELDELSE
Redaktionen modtager generelt ikke uopfordrede boganmeldelser, men gerne opfordringer til anmeldelse med indsendelse af bogeksemplar.
Maksimalt omfang: 2.000 tegn med mellemrum. 

Forslag til boganmeldelse sendes på mail til: lth@dadl.dk

MINDEORD
Husk at anføre afdødes data, dvs. fulde navn, fødsels- og dødsdato. Der bringes ikke billeder i forbindelse med mindeord.
Maksimalt omfang: 2.400 tegn med mellemrum (forfatternavn mv. tælles ikke med i antal tegn)

Mindeord sendes på mail til: jr@dadl.dk

______________________________________________________________

DEBAT:

DEBATINDLÆG
Maksimalt omfang: 4.000 tegn med mellemrum og fem referencer. Tabeller og figurer anvendes ikke.
I forbindelse med indlægget skal anføres stillingsbetegnelse, navn, arbejdssted/bynavn og e-mail-adresse.
Et indlæg relateret til en videnskabelige artikel, eller med videnskabeligt indhold, skal være forsynet med oplysninger om evt. interessekonflikter.

Debatindlæg relateret til videnskabelige artikler sendes til jni@dadl.dk
Generel debat og indlæg relateret til øvrige artikler og sendes til: debat.ugeskriftet@dadl.dk

Indlæg relateret til enkelte artikler kan evenuploades på Ugeskriftet.dk i kommentarfeltet ved den enkelte artikel (der er mulighed for at oprette flere kommentarer ved længere indlæg).

Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i indlæggene.

KRONIK:
Kronikken er et indlæg, der belyser et emne mere bredt. Husk at indlægget skal indeholde en overskrift og gerne en underrubrik

Maksimalt omfang: 7.800 tegn med mellemrum og fem referencer. Tabeller og figurer anvendes kun undtagelsesvist. Et portrætfoto kan medsendes mhp at bringe det på Ugeskriftet.dk.

I forbindelse med indlægget skal anføres stillingsbetegnelse, navn, arbejdssted/bynavn samt e-mail-adresse.
En kronik med videnskabeligt indhold skal være forsynet med oplysninger om evt. interessekonflikter.

Kronik relateret til videnskab sendes til ega@dadl.dk
Kronik med generelt indhold sendes til: debat.ugeskriftet@dadl.dk

Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i indlæggene.

______________________________________________________________

Download formularer som skal indsendes udfyldt med videnskabelige artikler:
Forfatterskabserklæring - Ugeskrift for Læger
Authorship Declaration - Danish Medical Journal
Samtykkerklæring - Patientsamtykke - Ugeskrift for Læger

ICMJE coi_disclosure - UFL-DMJ (word-fil)
Denne formular gælder pr. februar 2021 og SKAL anvendes efter 30. juni 2021 ved indsendelse af nye manuskripter.
Tidligere udgaver af ICMJE formular accepteres ikke længere ved nye submissions efter 30. juni 2021

Vejledninger:

Forfattervejledning til Manuscript Central
Bedømmervejledning til Manuscript Central.

INDEKS:
Artikeltyper - Danish Medical Journal - Forespørgsel - Indsend manuskript - Udformning af manuskript - Forfatterskab - Interessekonflikter/ICMJE - Patientsamtykke - Følgebrev og titelark - Ekstern bedømmelse/Peer Review - Studieregistering - Figurer, tabeller & foto - Referencer/Litteraturliste - Sproglige retningslinjer - Hvor meget må en artikel fylde - God videnskabelig praksis - Copyright - Indeksering til Pubmed/Medline - EU Lovgivning om persondata - Download formularer

« Retur til toppen

Har du brug for hjælp eller yderligere oplysninger kan Ugeskrift for Lægers videnskabelige redaktionssekretariat kontaktes på telefon 35 44 82 70 eller e-mail: ufl@dadl.dk.

Right side

af Kristian Østergaard | 27/09
4 kommentarer
af Julius Vindbjerg Nissen | 26/09
1 Kommentar
af Kamaran Shorsh | 24/09
2 kommentarer
af Julius Vindbjerg Nissen | 24/09
4 kommentarer
af Carsten Anker Edmund | 24/09
26 kommentarer
af Helle Lone Jensen | 23/09
1 Kommentar
af Martin Gottliebsen | 21/09
2 kommentarer
af Bente Ulla Rasmusson | 20/09
1 Kommentar