Skip to main content

Manuskriptvejledning

Ugeskrift for Læger
Opdateret oktober 2022

Ugeskrift for Læger

Ugeskrift for Læger (UFL) er et generelt medicinsk tidsskrift, som publicerer videnskab på dansk fra alle områder af forskning i sygdom og sundhed. UFL publicerer følgende typer artikler og indlæg:

 • Kasuistik
 • Statusartikel
 • Videnskabelig leder
 • Ugens billede 
 • Offentliggørelse af afhandlinger 
 • Boganmeldelser
 • Mindeord
 • Debatindlæg og Kronik

(De enkelte artikler er beskrevet nedenfor)

 

Danish Medical Journal

Danish Medical Journal (DMJ), Ugeskriftets engelske tidsskrift, publicerer videnskab på engelsk og modtager artikeltyperne; Original articles, Brief Research Reports, Systematic Reviews, Review articles (only by editorial invitation), Protocol articles, Meta-analyses og Letters. Læs mere på Danish Medical Journal

 

Indsend forespørgsel til Ugeskrift for Læger

Som forfatter til enten en »statusartikel« eller »kasuistik«, skal du indsende en forespørgsel til redaktionen, før indsendelse af det endelige manuskript. Her skal formålet med artiklen tydeligt fremgå. Forespørgsler bliver behandlet på ugentlige redaktionsmøder og der kan derfor gå 1-2 uger før du får en tilbagemelding.

Forespørgslen skal indsendes via ScholarOne Manuscript Central: Link til ScholarOne Manuscript Central .

Får du JA til at indsende dit manuskript er fristen for indsendelse/re-submission af manuskript til en kasuistik to måneder og en statusartikel op til fire måneder. Det anbefales derfor, at du først indsender forespørgslen, når du kan indsende artiklen inden for den frist. Ugeskrift forbeholder sig ret til at trække forespørgsler tilbage, der overskrider fristen.

Læs mere om forespørgsler 

 

Indsend forespørgsel til Ugeskrift for Læger

Det endelige manuskript re-submittes via ScholarOne Manuscript Central i fortsættelse af den accepterede forespørgsel: Link til ScholarOne Manuscript Central

Læs mere om re-submission

Inviterede statuartikler indsendes i fortsættelse af allerede oprettet "Invited Manuscript". Information om dette følger ifb. med invitationen.

Manuskripter til Danish Medical Journal indsendes uden forudgående forespørgsel - læs mere

 

Følgende manuskripter skal indsendes pr. mail

og ikke via det elektroniske manuskriptsystem:

Videnskabelige ledere: ega@dadl.dk

Ugens billede: jr@dadl.dk

Offentliggørelse af disputatser og ph.d.-afhandlinger: lth@dadl.dk

Boganmeldelser: lth@dadl.dk

Mindeord: jr@dadl.dk

Kronik: ega@dadl.dk

Videnskabelig debat: sendes til: jni@dadl.dk

Øvrig debat: debat.ugeskriftet@dadl.dk

Det er også muligt at uploade debatindlæg direkte på Ugeskriftet.dk, som en kommentar i bunden af hver artikel/indlæg, hvis du er medlem af Lægeforeningen og logget ind.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte redaktionssekretariatet på tlf. 3544 8270 eller på e-mail ufl@dadl.dk.

 

Udformning af manuskripter

Du kan læse mere om de enkelte artikeltyper efter de genelle retningslinjer for udformning af manuskripter.  

Forfatterskab

Alle forfattere skal opfylde de kriterier for forfatterskab, der er udviklet af ICMJE-gruppen (www.icmje.org). Alle fire nedenstående forfatterskabskriterier SKAL være opfyldt, og dette skal deklareres i Forfatterskabserklæring - Ugeskrift for Læger. Denne skal underskrives af alle forfattere, og uploades som pdf eller billede, sammen med manuskriptet i en særskilt fil. Alternativt kan den sendes til sekretariatet med almindelig post.

Forfatterskab baseres på, at alle forfattere opfylder alle fire kriterier for forfatterskab, jf. Vancouverreglerne / ICMJE:

 1. Væsentlige bidrag til idé eller design af arbejdet, eller tilvejebringelse, analyse eller fortolkning af arbejdet.
 2. Manuskriptudarbejdelse eller kritisk indholdsmæssig manuskriptrevision.
 3. Godkendelse af det endelige manuskript.
 4. Tilsagn om at være ansvarlig for alle aspekter i manuskriptet, idet man sikrer sig, at spørgsmål om nøjagtighed eller lødighed i enhver del af arbejdet er tilstrækkeligt undersøgt og løst.

  I Forfatterskabserklæring skrives samtidig under på, at:

 • alle forfattere har indsendt en udfyldt interessekonfliktformular fra ICMJE
 • der er indhentet nødvendige patienttilladelser (se mere under Patientsamtykke)
 • der er indhentet tilladelse til brug af illustrationer mv. 
 • alle, som er nævnt under taksigelser, har givet tilladelse til dette. 

Download forfatterskabserklæring - Ugeskrift for Læger

 

Anonymiseret manuskript af hensyn til peer review / ekstern bedømmelse

Manuskripter skal være anonymiseret af hensyn til peer review. Peer review er dobbeltblindet, hvilket betyder, at forfatteroplysninger og taksigelser ikke må indsættes i selve manuskriptet eller fremgå af figurer, tabeller og lignende, som vil være synligt for bedømmere.

Forfatteroplysninger skal uploades i et selvstændigt titelark, som ikke vil være synligt for bedømmer(e). Eventuelle taksigelser indsættes i forfatterskabserklæringen.

 

Interessekonflikter

Ny ICMJE Disclosure Form pr. februar 2021.

NB: Tidligere udgaver af ICMJE formular accepteres ikke længere ved nye manuskripter efter 30. juni 2021

Alle forfattere skal deklarere deres interessekonflikter i en udfyldt ICMJE Disclosure form.  Formularen skal også udfyldes, hvis der intet er at angive. Den udfyldte erklæring gemmes som PDF-fil (ny formular åbner i Word) og uploades sammen med manuskriptet i en særskilt fil. 

 • Husk at klikke alle felter af, så alt er besvaret og du bekræfter, at der ikke er fortaget ændringer i selve formularteksten.
 • Den udfyldte formular (åbner i Word) - udfyldes - og gemmes som PDF og uploades sammen med manuskriptet.
 • Formularen skal IKKE underskrives, og kan derfor nemt gemmes som PDF, når den er udfyldt.

Til Ugeskrift for Læger udfyldes den på dansk eller engelsk, og til Danish Medical Journal bedes den udfyldt på engelsk.

Informationerne om interessekonflikter er fortrolige, så længe manuskriptet gennemgår redaktionel vurdering, og vil ikke påvirke den redaktionelle beslutning. Hvis manuskriptet antages, vil ICMJE-formularerne blive offentliggjort på Ugeskriftet.dk sammen med artiklen, og i selve artiklen henvises der til formularerne på nettet. Har forfatterne ingen interessekonflikter, anføres dette i artiklen. Har forfatterne anført interessekonflikter, oplyses dette i artiklen.

Download "ICMJE coi_disclosure - UFL-DMJ" (word-fil)   Den udfyldte formular (åbner i Word) - udfyldes - og gemmes som PDF og uploades sammen med manuskriptet.

 

Patientsamtykke

Der SKAL indhentes skriftlig patientsamtykke før indsendelse af artikeltyperne »kasuistik« og »ugens billede«. Der SKAL indhentes skriftlig samtykke ved brug af foto, video mv. hvori der optræder patienter. Øvrige fotos med person-identificerbare oplysninger skal anonymiseres inden indsendelse af manuskriptet.

Samtykkeerklæringen skal IKKE indsendes til Ugeskrift for Læger, men det anbefales at den gemmes i patientjournalen. I Forfatterskabserklæringen skriver forfatter(e) under på, at der er indhentet nødvendige samtykker, også hos patienten.

Download formular til patientsamtykkeerklæring.

 

FØLGEBREV OG TITELARK Et følgebrev til redaktionen skrives ind i feltet »Coverletter« i submissionforløbet. Følgebrevet må ikke indholde informationer, som bør fremgå af manuskript eller indsendte formalia.

Et titelark SKAL uploades og skal indeholde en kort og informativ titel på manuskriptet, gerne med et verbum (maks. 100 tegn). Forkortelser og engelske fagtermer bør undgås. Titlen på artiklen skal gerne afspejle artiklens hovedkonklusion.

Titelarket skal endvidere indeholde

 • forfatternes fulde navne - i den rækkefølge, som skal fremgå af den publicerede artikel.
 • navnene på den/de afdeling/er og institution/er, hvor forfatterne er ansat ved indsendelse af manuskriptet,
 • samt navn og adresse og e-mail-adresse på den korrespondanceansvarlige forfatter ved publicering.

Læs mere om følgebrev og titelark.

 

Studieregistrering / Trial registration

Alle studier, som inkluderer forsøgspersoner / intervention på mennesker (randomiserede kliniske forsøg), skal registreres på en offentligt tilgængelig database som f.eks. www.clinicaltrials.gov. Dette gælder for original- og protokolartikler publiceret i Danish Medical Journal. Trial Registration skal inkluderes i resuméet af artiklen efter »Finansiering« og også fremgå sidst i metodeafsnittet i artiklen.

Studieregistrering er ikke relevant i en beskrivende eller retrospektiv undersøgelse, og du skal derfor anføre »Ikke relevant«.

NB: Artikler der indeholder originale data skal indsendes på engelsk med henblik på publicering i Danish Medical Journal.

 

Foto, figurer og tabeller

Vi opfordrer til at man som forfatter er opmærksom på den grafiske fremstilling og præsentation af sin KASUISTIK eller STATUSARTIKEL. Medtag gerne et klinisk foto, en figur eller anden grafisk illustration, om muligt. Det er en god idé at sikre sig billedmateriale til en artikel tidligt i forløbet  Vær opmærksom på copyright og format på illustrationer.

Patientsamtykke til foto, video og  lign.: Der SKAL indhentes skriftlig patientsamtykke ved brug af foto, video mv. hvori der optræder patienter. Øvrige fotos med personidentificerbare oplysninger skal anonymiseres inden indsendelse af manuskriptet.

Læs mere om foto, figurer og tabeller.

 

Referencer

Referencer nummereres fortløbende, hvori de nævnes første gang i teksten i hele teksten. Referencer i tabeller og figurer nummereres efter det sted i teksten, hvor der første gang henvises til de pågældende tabeller og figurer.

Referencenummer i artikelteksten skal indsættes i firkantet parentes [x].

Referencelisten skal udformes i henhold til retningslinjerne fra ICMJE-gruppen (www.icmje.org), defineret her: Link til retningslinjerne 

ICMJE anbefaler at man bruger NLM-style (National Library of Medicine), men Ugeskrift for Læger anbefaler AMA-style (JAMA - American Medical Association), da følgende undtagelser fra NLM er gældende retningslinje for UFL:

 • Ved flere end fire forfattere, skal der anføres tre forfattere efterfulgt af et al. Ved i alt fire forfattere er det tilladt at anføre alle fire.
 • Database Unique Identifier - DOI-nummer - må gerne fremgå af referencen i tilknytning til ovenstående. Tilføj ikke (eller slet) evt. PubMed PMID. Publiceringsdato skal ikke fremgå af referencen.

Tidsskrifternes navne skal forkortes i overensstemmelse med MEDLINE/PubMed (http://www.nlm.nih.gov/).

Vær særligt opmærksom på referencer til artikler uploadet til en preprint server.

Læs mere og se eksempler på referencer.

 

Sproglige retningslinjer

Når redaktionen har antaget et manuskript til publicering i Ugeskrift for Læger sendes det i sprogbehandling som tilretter manuskriptet til Ugeskriftets sproglige retningslinjer. Den korrespondanceansvarlige forfatter vil modtage en korrektur til endelig og sidste godkendelse før publicering. De sproglige retningslinjer for Ugeskrift for Læger følger Retskrivningsordbogen fra Dansk Sprognævn og Klinisk ordbog fra Munksgaard, seneste udgaver.

Læs mere om sproglige retningslinjer

 

God videnskabelig praksis

Ugeskrift for Læger følger generelt retningslinjer for god videnskabelig praksis jf. COPE - Committee on Publication Ethics, også hvis der opstår mistanke om, at et manuskript ikke overholder god videnskabelig praksis og UFL bliver gjort bekendt med dette. Se mere her: http://publicationethics.org/

Copyright

Såfremt Ugeskrift for Læger publicerer det indsendte materiale, overføres al copyright til UFL. Dette gælder for hele verden, ved publikation i enhver form og i ethvert medie, inkl. nye digitale platforme.

Open access

Ugeskriftets videnskabelige indhold publiceres pr. 1. december 2021 og med tilbagevirkende virkning i Open Acces. Eftertryk eller anden mangfoldiggørelse af Ugeskriftets, artikler, tekst og illustrationer er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra forfatter og redaktion og anførelse af Ugeskrift for Læger som kilde. Gengivelse af informationer eller citater fra Ugeskrift for Læger eller Ugeskriftet.dk må tidligst offentliggøres på datoen for den pågældende artikels udgivelse og med angivelse af Ugeskrift for Læger som kilde. Dette er efter gældende dansk lovgivning.

Indeksering til PubMed / MEDLINE

Alle videnskabelige peer-reviewede artikler indekseres til PubMed/MEDLINE ved onlinepublicering på henholdsvis Ugeskriftet.dk eller danmedj.dk.

EU-lovgivning om persondata (GDPR)

Den 25. maj 2018 trådte »EU Lovgivning om persondata (GDPR)« i kraft. Første gang du logger ind efter loven trådte i kraft, bliver du bedt om at læse og acceptere ScholarOne Manuscripts / Clarivate Analytics Privacy Policy. I den forbindelse modtager du en mail om, at dine brugerinformationer er ændret/opdateret. Denne mail kan du se bort fra, du kan fortsat logge ind som du plejer. Link til Clarivate Analytics ScholarOne Privacy Notice.

Redaktør som forfatter

Hvis en redaktør, der er tilknyttet Ugeskrift for Lægers videnskabelige redaktion, er forfatter/medforfatter på et manuskript, som er indsendt med henblik på publicering i Ugeskrift for Læger eller Danish Medical Journal, vil den pågældende redaktør blive holdt helt ude af den redaktionelle proces i forbindelse med håndteringen af manuskriptet og vil ikke være til stede på redaktionsmøder, hvor manuskriptet diskuteres. Dette gælder både i forbindelse med forespørgsel, peer review og den endelige afgørelse. Redaktøren har heller ikke adgang til manuskriptet i ScholarOne Manuscript Central.

Hvor meget må en artikel fylde?

Redaktionen lægger stor vægt på, at artiklerne er så korte som muligt. De anførte omfangsgrænser er antal tegn optalt med mellemrum og angiver den øvre grænse. Resume, hovedbudskaber, figurer, tabeller og litteraturliste tælles ikke med.

Bemærk: Manuskriptet skal også efter revision opfylde manuskriptvejledningens omfangsgrænser.

Se skema med omfangsgrænser for alle artikeltyper og indlæg til UFL og DMJ

 

Videnskabelige artikeltyper til Ugeskrift for Læger

VIDENSKABELIG LEDER

Teksten må kun fylde én trykside, hvilket svarer til 4.200 tegn med mellemrum. Ledere har intet resume og intet summary. Kan indeholde op til fem referencer. Der kan IKKE medtages figurer og tabeller i ledere. Udfyldt ICMJE Disclosure indsendes sammen med lederen.

Ledere betragtes som personlige og veldokumenterede lægefaglige tilkendegivelser typisk med en bred national perspektivering. De lægefaglige ledere (modsat de redaktionelle ledere) udtrykker ikke nødvendigvis redaktionens holdninger. Ledere, der er knyttet til én eller flere artikler i samme nummer af UFL, inviteres af redaktionen, men vi modtager også meget gerne frie ledere indsendt uden opfordring. Ledere undergår peer review inden publicering.

Videnskabelige lederes sendes på e-mail til: ega@dadl.dk

 

KASUISTIK

I en kasuistik beskrives en enkelt eller to patienters sygehistorie. Artiklen indledes med en kort introduktion efterfulgt af en eller flere sygehistorier og en kort diskussion, hvor man fokuserer på det specielle og lærerige ved netop dette tilfælde. Sygehistorier skrives i datid og skal være anonymiseret.

Maksimalt omfang: 4.500 tegn med mellemrum og fem referencer. Der skal udarbejdes et engelsk summary på op til 600 tegn med mellemrum, og kasuistikken skal indeholde én tabel/figur (illustration) eller et foto fra den kliniske situation.

Bemærk: Manuskriptet skal også efter revision opfylde manuskriptvejledningens omfangsgrænser.

Patientsamtykke: Der SKAL indhentes skriftlig patientsamtykke før indsendelse af en kasuistik.

Læs mere om kasuistik, hent tjekliste og skabelon mv.

 

STATUSARTIKEL

Statusartiklen er typisk en lille oversigtsartikel, hvor man beskriver den nyeste udvikling, status og de praktiske videnskabelige perspektiver. Statusartiklen forudsætter ikke, som det systematiske review, fuld dokumentation og systematisk kritisk gennemgang af hele litteraturen på feltet og derfor er der ikke metodeafsnit i statusartikler. Dog kan metode kort omtales, hvis relevant, i introduktion til artiklen.

Der må IKKE indgå originale/ikke publicerede data i en statusartikel. Der kan IKKE medtages sygehistorier i statusartikler.

KLINISK PRAKSIS - statusartikler  »Klinisk praksis« serien er statusartikler med emner, der er taget fra klinikerens hverdag. Den skal typisk omhandle sygdomme eller symptomer, som man kan møde i forskellige specialer.

Maksimalt omfang: 12.000 tegn med mellemrum og 30 referencer. Engelsk summary op til 600 tegn med mellemrum. Der kan indgå op til fire tabeller eller figurer/illustrationer inkl. et foto fra den kliniske situation. Artiklen skal indeholde en boks med »hovedbudskaber«; tre korte sætninger, max 300 tegn inkl. mellemrum.

Bemærk: Manuskriptet skal også efter revision opfylde manuskriptvejledningens omfangsgrænser.

Patientsamtykke:  Der SKAL indhentes skriftlig patientsamtykke ved brug af foto, video mv. hvori der optræder patienter. Øvrige fotos med personidentificerbare oplysninger skal anonymiseres inden indsendelse af manuskriptet.

Læs mere om statusartikel, hent tjekliste og skabelon mv.

 

UGENS BILLEDE

Denne rubrik redigeres i samarbejde med en ad hoc-redaktion. Alle »Ugens billede« publiceres på ugeskriftet.dk. Redaktionen udvælger herfra hvilke af »Ugens billede« der yderligere vil blive bragt på tryk i Ugeskrift for Læger.

Maksimalt omfang (tekst): 1.200 tegn med mellemrum, fem referencer og et billede. Billedet*, klinisk eller billeddiagnostisk, ledsages af patienthistorien og en kort konklusion. Historien skal have en pointe, hvori illustrationen spiller en central rolle. *Et billede kan også være to billeder sat sammen som før/efter, eller et forløb af den kliniske situation samlet som en collage.

Patientsamtykke : Der SKAL indhentes skriftlig patientsamtykke før indsendelse af »Ugens billede«. 

Filer til Ugens billede, samt formalia sendes på mail til: jr@dadl.dk

 

Engelske artikler til Danish Medical Journal (DMJ)

Original articles, Brief Research Reports, Systematic Reviews, Review articles (only by editorial invitation), Protocol articles, Meta-analyses og Letters

Artikler til Danish Medical Journal indsendes via ScholarOne Manuscript Central: Link til ScholarOne Manuscript Central 

Disse artikeltyper publiceres ikke på dansk, men på engelsk i DMJ. Det engelske summary publiceres efterfølgende på tryk i Ugeskrift for Læger. Dette gælder dog ikke for protokolartikler. 

Læs mere i "Submit an article - Instruction for authors" på Danish Medical Journal

 

 

Kolleganyt til Ugeskrift for Læger 

Ugeskrift for Læger modtager gerne kolleganyt inden for nedenstående kategorier.

For alle typer af kolleganyt kan der indsendes er portrætfoto elektronisk form til publicering på Ugeskriftet.dk

Kolleganyt sendes på mail til lth@dadl.dk.

Mindeord sendes på mail til jr@dadl.dk

 • PRISER: bringes løbende på Ugeskriftet.dk, og udvalgte bringes forkortet i Ugeskrift for Læger på tryk.
 • FORSKNING: bringes løbende på Ugeskriftet.dk, og udvalgte bringes forkortet i Ugeskrift for Læger på tryk.
 • JOBSKIFTE: bringes løbende på Ugeskriftet.dk, og udvalgte bringes forkortet i Ugeskrift for Læger på tryk.
 • JUBILÆER: bringes løbende på Ugeskriftet.dk, og udvalgte bringes forkortet i Ugeskrift for Læger på tryk.
 • FØDSELSDAGE: bringes løbende på Ugeskriftet.dk, og udvalgte bringes forkortet i Ugeskrift for Læger på tryk.
 • MINDEORD: bringes løbende på Ugeskriftet.dk, og i Ugeskrift for Læger på tryk, når der er plads. Husk at anføre afdødes data, dvs. fulde navn, fødsels- og dødsdato. Maksimalt omfang til tryk: 2.400 tegn med mellemrum (forfatternavn mv. tælles ikke med i antal tegn)
 • AFHANDLINGER: Ønsker man sit forsvar af disputats eller ph.d.-afhandling annonceret, skal følgende indsendes på e-mail så snart forsvarsdatoen kendes og gerne 3-4 uger før et forsvar: Forfatternavn, titel på afhandlingen, angivelse af om det er en disputats eller ph.d.-afhandling, hvor afhandlingen udgår fra, e-mail-adresse, hvornår forsvaret finder sted, vejledere (kun ved ph.d.-afhandlinger), og opponenter/bedømmere.

 

Anmeldelser

Redaktionen modtager generelt ikke uopfordrede anmeldelser, men gerne opfordringer til anmeldelse med indsendelse af bogeksemplar. Maksimalt omfang: 2.000 tegn med mellemrum. 

Forslag til boganmeldelse sendes på mail til: lth@dadl.dk

 

Debat

DEBATINDLÆG: Maksimalt omfang: 4.000 tegn med mellemrum og fem referencer. Tabeller og figurer anvendes ikke. I forbindelse med indlægget skal anføres stillingsbetegnelse, navn, arbejdssted/bynavn og e-mail-adresse. Et indlæg relateret til en videnskabelige artikel, eller med videnskabeligt indhold, skal være forsynet med oplysninger om evt. interessekonflikter.

Debatindlæg relateret til videnskabelige artikler sendes til jni@dadl.dk Generel debat og indlæg relateret til øvrige artikler og sendes til: debat.ugeskriftet@dadl.dk

Indlæg relateret til enkelte artikler kan eventuelt uploades på Ugeskriftet.dk i kommentarfeltet ved den enkelte artikel (der er mulighed for at oprette flere kommentarer ved længere indlæg).

Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i indlæggene.

KRONIK: Kronikken er et indlæg, der belyser et emne mere bredt. Husk at indlægget skal indeholde en overskrift og gerne en underrubrik

Maksimalt omfang: 7.800 tegn med mellemrum og fem referencer. Tabeller og figurer anvendes kun undtagelsesvist. Et portrætfoto kan medsendes mhp at bringe det på Ugeskriftet.dk.

I forbindelse med indlægget skal anføres stillingsbetegnelse, navn, arbejdssted/bynavn samt e-mail-adresse. En kronik med videnskabeligt indhold skal desuden være forsynet med oplysninger om evt. interessekonflikter.

Foto ved Kronik: Indsend gerne et portrætfoto i god kvalitet og rimelig størrelse til brug for indlægget på Ugeskriftet.dk.

Kronik relateret til videnskab sendes til ega@dadl.dk Kronik med generelt indhold sendes til: debat.ugeskriftet@dadl.dk

Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere i indlæggene.

Debatredaktører Thomas Benfield, tlb@dadlnet.dk (videnskabelige indlæg) Anne Steenberger, as@dadl.dk (øvrige emner)

 

Download-formularer som skal indsendes udfyldt med videnskabelige artikler:

Forfatterskabserklæring - Ugeskrift for Læger

Authorship Declaration - Danish Medical Journal

Samtykkerklæring - Patientsamtykke - Ugeskrift for Læger

ICMJE coi_disclosure - UFL-DMJ (word-fil) Denne formular gælder pr. februar 2021 og SKAL anvendes efter 30. juni 2021 ved indsendelse af nye manuskripter. Tidligere udgaver af ICMJE formular accepteres ikke længere ved nye submissions efter 30. juni 2021

Vejledninger:

Forfattervejledning til Manuscript Central

Bedømmervejledning til Manuscript Central.

Har du brug for hjælp eller yderligere oplysninger kan Ugeskrift for Lægers videnskabelige redaktionssekretariat kontaktes på telefon 35 44 82 70 eller e-mail: ufl@dadl.dk.