Content area

Manuskriptvejledning

Ugeskrift for Læger, marts 2019

Ugeskrift for Læger (UFL) er et generelt medicinsk tidsskrift, som publicerer videnskab på dansk fra alle områder af forskning i sygdom og sundhed. UFL publicerer følgende typer artikler og indlæg:

--- KLIK PÅ ARTIKELTYPEN FOR AT LÆSE MERE ---

Danish Medical Journal (DMJ), Ugeskriftets engelske tidsskrift, publicerer videnskab på engelsk og modtager artikeltyperne; Originalartikel, Systematic Review, Protokolartikel og Metaanalyse. Læs mere

Klik her for indeks over hele manuskriptvejledingen.
______________________________________________________________

INDSEND FORESPØRGSEL TIL UGESKRIFT FOR LÆGER
Som forfatter til enten en »statusartikel« eller »kasuistik«, skal du indsende en forespørgsel til redaktionen, før indsendelse af det endelige manuskript. Her skal formålet med artiklen tydeligt fremgå. Forespørgsler bliver behandlet på ugentlige redaktionsmøder og der kan derfor gå 1-2 uger før du får en tilbagemelding.

Forespørgslen skal indsendes via ScholarOne Manuscript Central: http://mc.manuscriptcentral.com/ugeskriftet.

Får du JA til at indsende dit manuskript er fristen for indsendelse/re-submission af manuskript til en kasuistik to måneder og en statusartikel op til fire måneder. Det anbefales derfor, at du først indsender forespørgslen, når du kan indsende artiklen inden for den frist. Ugeskrift forbeholder sig ret til at trække forespørgsler tilbage, der overskrider fristen.

Læs mere om forespørgsler 

INDSENDELSE AF MANUSKRIPTER TIL UGESKRIFT FOR LÆGER
Det endelige manuskript re-submittes via ScholarOne Manuscript Central: http://mc.manuscriptcentral.com/ugeskriftet  i fortsættelse af den accepterede forespørgsel.

Læs mere om re-submission

Inviterede statuartikler indsendes i fortsættelse af allerede oprettet "Invited Manuscript". Information om dette følger ifb. med invitationen.

Manuskripter til Danish Medical Journal indsendes uden forudgående forespørgsel - læs mere

FØLGENDE MANUSKRIPTER SKAL DU INDSENDE PR. E-MAIL 
og ikke via det elektroniske manuskriptsystem:

Videnskabelige ledere sendes til ega@dadl.dk
Ugens billede sendes til: jr@dadl.dk
Offentliggørelse af disputatser og ph.d.-afhandlinger sendes til jr@dadl.dk
Boganmeldelser sendes til: bha@dadl.dk

Mindeord sendes til: jr@dadl.dk
Kronik og Replik sendes til: ega@dadl.dk
Debat sendes til: debat.ugeskriftet@dadl.dk
Videnskabelig debat sendes til: ega@dadl.dk.
Det er også muligt at uploade debatindlæg direkte på Ugeskriftet.dk, som en kommentar i bunden af hver artikel/indlæg.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte redaktionssekretariatet på tlf. 3544 8270 eller på e-mail ufl@dadl.dk.

 

UDFORMNING AF MANUSKRIPTER 
Du kan læse mere om de enkelte artikeltyper efter de genelle retningslinjer for udformning af manuskripter.
______________________________________________________________

FORFATTERSKAB
Alle forfattere skal opfylde de kriterier for forfatterskab, der er udviklet af ICMJE-gruppen (www.icmje.org). Alle fire nedenstående forfatterskabskriterier SKAL være opfyldt, og dette skal deklareres i Forfatterskabserklæring - Ugeskrift for Læger. Denne skal underskrives af alle forfattere, og uploades som pdf eller billede, sammen med manuskriptet i en særskilt fil. Alternativt kan den sendes til sekretariatet med almindelig post eller via fax.

Forfatterskab baseres på, at alle forfattere opfylder alle fire kriterier for forfatterskab, jf. Vancouverreglerne:

 1. Væsentlige bidrag til idé eller design af arbejdet, eller tilvejebringelse, analyse eller fortolkning af arbejdet.
 2. Manuskriptudarbejdelse eller kritisk indholdsmæssig manuskriptrevision.
 3. Godkendelse af det endelige manuskript.
 4. Tilsagn om at være ansvarlig for alle aspekter i manuskriptet, idet man sikrer sig, at spørgsmål om nøjagtighed eller lødighed i enhver del af arbejdet er tilstrækkeligt undersøgt og løst.

 
I Forfatterskabserklæring skrives samtidig under på, at:

 • alle forfattere har indsendt en udfyldt interessekonfliktformular fra ICMJE
 • der er indhentet nødvendige patienttilladelser (se mere under Patientsamtykke)
 • der er indhentet tilladelse til brug af illustrationer mv.
 • alle, som er nævnt under taksigelser, har givet tilladelse til dette. 

Download forfatterskabserklæring - Ugeskrift for Læger

 

ANONYMISERET MANUSKRIPT AF HENSYN TIL PEER REVIEW / EKSTERN BEDØMMELSE
Manuskripter skal være anonymiseret af hensyn til peer review. Peer review er dobbeltblindet, hvilket betyder, at forfatteroplysninger ikke må indsættes i selve manuskriptet eller fremgå af figurer, tabeller og lignende, som vil være synligt for bedømmere.

Forfatteroplysninger skal uploades i et selvstændigt titelark, som ikke vil være synligt for bedømmer(e). Eventuelle taksigelser indsættes i forfatterskabserklæringen.

 

INTERESSEKONFLIKTER / ICMJE Disclosure
Alle forfattere skal deklarere deres interessekonflikter i en udfyldt ”ICMJE Uniform Disclosure Form for Potential Conflicts of Interest". Dette gælder også hvis der intet er at angive. Oplysningerne skal dække de seneste tre år inden indsendelse af manuskriptet. Den udfyldte erklæring gemmes som pdf-fil og uploades sammen med manuskriptet i en særskilt fil. Husk at klikke på "Generate Disclosure Statement" under pkt. 6 hvorved en tekst vedr. interessekonflikter genereres.

Til Ugeskrift for Læger udfyldes den på dansk eller engelsk, og til Danish Medical Journal bedes den udfyldt på engelsk.

Informationerne om interessekonflikter er fortrolige, så længe manuskriptet gennemgår redaktionel vurdering, og vil ikke påvirke den redaktionelle beslutning. Hvis manuskriptet antages, vil ICMJE-formularerne blive offentliggjort på Ugeskriftet.dk sammen med artiklen, og i selve artiklen henvises der til formularerne på nettet. Har forfatterne ingen interessekonflikter, anføres dette i artiklen.

NB: Der kan være problemer med at åbne ICMJE Discosure fra Google Chrome Browser. Download evt. formularen til computeren og åbn den via Adobe. Kan det ikke lade sig gøre, kontakt redaktionssekretariatet for fremsendelse af formular direkte pr. e-mail.

Download "ICMJE Uniform Disclosure Form for Potential Conflicts of Interest".

 

PATIENTSAMTYKKE
Der SKAL indhentes skriftlig patientsamtykke før indsendelse af artikeltyperne "kasuistik" og "ugens billede". Der SKAL indhentes skriftlig samtykke ved brug af foto, video mv. hvori der optræder patienter. Øvrige fotos med person-identificerbare oplysninger skal anonymiseres inden indsendelse af manuskriptet.

Samtykkeerklæringen skal IKKE indsendes til Ugeskrift for Læger, men det anbefales at den gemmes i patientjournalen. I Forfatterskabserklæringen skriver forfatter(e) under på, at der er indhentet nødvendige samtykker, også hos patienten.

Download formular til patientsamtykkeerklæring.

 

FØLGEBREV OG TITELARK
Et følgebrev til redaktionen skrives ind i feltet »Coverletter« i submissionforløbet. Følgebrevet må ikke indholde informationer, som bør fremgå af manuskript eller indsendte formalia.

Et titelark SKAL uploades og skal indeholde en kort og informativ titel på manuskriptet, gerne med et verbum (maks. 100 tegn). Forkortelser og engelske fagtermer bør undgås. Titlen på artiklen skal gerne afspejle artiklens hovedkonklusion.

Titelarket skal endvidere indeholde

 • forfatternes fulde navne - i den rækkefølge, som skal fremgå af den publicerede artikel.
 • navnene på den/de afdeling/er og institution/er, hvor forfatterne er ansat ved indsendelse af manuskriptet,
 • samt navn og adresse og e-mail-adresse på den korrespondanceansvarlige forfatter ved publicering.

Læs mere om følgebrev og titelark.

 

STUDIEREGISTRERING
Alle studier, som involverer mennesker, skal registreres på en offentligt tilgængelig database som f.eks. www.clinicaltrials.gov. Dette gælder for originalartikler publiceret i Danish Medical Journal. I givet fald skal registreringsnummeret anføres i artiklens engelske summary og i selve artiklens tekst.

 

FOTO, FIGURER OG TABELLER
Alle videnskabelige manuskripter, undtagen ledere, skal for at øge læsevenligheden indeholde mindst ét foto, der illustrerer den kliniske situation. Kan det absolut ikke lade sig gøre at finde et sådant foto, kan man nøjes med en grafisk figur. Vær opmærksom på copyright og format på illustrationer.

Patientsamtykke til foto, video og  lign.: Der SKAL indhentes skriftlig patientsamtykke ved brug af foto, video mv. hvori der optræder patienter. Øvrige fotos med personidentificerbare oplysninger skal anonymiseres inden indsendelse af manuskriptet.

Læs mere om foto, figurer og tabeller.

 

REFERENCER
Litteraturlisten skal udformes i henhold til retningslinjerne fra ICMJE-gruppen. UFL afviger på følgende punkter fra ICMJE:

 • Anfør højst tre forfattere og skriv derefter et al.
 • Sæt ikke punktum efter tidsskriftets forkortede navn.
 • Skriv kun årstal, volumennummer og sidetal eller artikelnummer bortset fra henvisninger til Danish Medical Journal, hvor issuenummeret skal med.

Tidsskrifters navne skal forkortes i overensstemmelse med MEDLINE/PubMed. Referencer nummereres fortløbende i den rækkefølge, hvori de nævnes første gang i teksten. Referencer i tabeller og figurer nummereres efter det sted i teksten, hvor der første gang henvises til de pågældende tabeller og figurer. 

Læs mere om referencer.

 

SPROGLIGE RETNINGSLINJER
Når redaktionen har antaget et manuskript til publicering i Ugeskrift for Læger sendes det i sprogbehandling som tilretter manuskriptet til Ugeskriftets sproglige retningslinjer. Den korrespondanceansvarlige forfatter vil modtage en korrektur til endelig og sidste godkendelse før publicering. De sproglige retningslinjer for Ugeskrift for Læger følger Retskrivningsordbogen fra Dansk Sprognævn og Klinisk ordbog fra Munksgaard, seneste udgaver.

Læs mere om sproglige retningslinjer

 

GOD VIDENSKABELIG PRAKSIS
Ugeskrift for Læger følger generelt retningslinjer for god videnskabelig praksis jf. COPE - Committee on Publication Ethics, også hvis der opstår mistanke om, at et manuskript ikke overholder god videnskabelig praksis og UFL bliver gjort bekendt med dette. Se mere her: http://publicationethics.org/

COPYRIGHT
Såfremt Ugeskrift for Læger publicerer det indsendte materiale, overføres al copyright til UFL. Dette gælder for hele verden, ved publikation i enhver form og i ethvert medie, inkl. nye digitale platforme.

INDEKSERING TIL PUBMED/MEDLINE
Alle videnskabelige peer-reviewede artikler indekseres til PubMed/MEDLINE ved onlinepublicering på henholdsvis Ugeskriftet.dk eller danmedj.dk.

EU LOVGIVNING OM PERSONDATA (GDPR)
Den 25. maj 2018 trådte »EU Lovgivning om persondata (GDPR)« i kraft. Første gang du logger ind efter loven trådte i kraft, bliver du bedt om at læse og acceptere ScholarOne Manuscripts / Clarivate Analytics Privacy Policy. I den forbindelse modtager du en mail om, at dine brugerinformationer er ændret/opdateret. Denne mail kan du se bort fra, du kan fortsat logge ind som du plejer. Link til Clarivate Analytics ScholarOne Privacy Notice.

REDAKTØR SOM FORFATTER
Hvis en redaktør, som er tilknyttet Ugeskrift for Lægers videnskabelige redaktion, er forfatter/medforfatter på et manuskript, som er indsendt med henblik på publicering i Ugeskrift for Læger eller Danish Medical Journal, vil den pågældende redaktør blive holdt helt ude af den redaktionelle proces i forbindelse med håndteringen af manuskriptet og vil ikke være til stede på redaktionsmøder, hvor manuskriptet diskuteres. Dette gælder både i forbindelse med forespørgsel, peer review og den endelige afgørelse. Redaktøren har heller ikke adgang til manuskriptet i ScholarOne Manuscript Central.

 

HVOR MEGET MÅ EN ARTIKEL FYLDE?
Redaktionen lægger stor vægt på, at artiklerne er så korte som muligt. De anførte omfangsgrænser er antal tegn optalt med mellemrum og angiver den øvre grænse. Resume, hovedbudskaber, figurer, tabeller og litteraturliste tælles ikke med.

Bemærk: Manuskriptet skal også efter revision opfylde manuskriptvejledningens omfangsgrænser.

Se skema med omfangsgrænser for alle artikeltyper og indlæg til UFL og DMJ

ARTIKELTYPER TIL UGESKRIFT FOR LÆGER
______________________________________________________________
VIDENSKABELIGE ARTIKLER:

VIDENSKABELIG LEDER
Teksten må kun fylde én trykside, hvilket svarer til 4.200 tegn med mellemrum. Ledere har intet resume og intet summary. Kan indeholde op til fem referencer. Der kan ikke medtages figurer og tabeller i ledere. Udfyldt ICMJE Disclosure indsendes sammen med lederen.

Ledere betragtes som personlige og veldokumenterede lægefaglige tilkendegivelser typisk med en bred national perspektivering. De lægefaglige ledere (modsat de redaktionelle ledere) udtrykker ikke nødvendigvis redaktionens holdninger. Ledere, der er knyttet til én eller flere artikler i samme nummer af UFL, inviteres af redaktionen, men vi modtager også meget gerne frie ledere indsendt uden opfordring. Ledere undergår peer review inden publicering.

 

KASUISTIK
I en kasuistik beskrives en enkelt eller nogle få patienters sygehistorie. Artiklen indledes med en kort introduktion efterfulgt af en eller flere sygehistorier og en kort diskussion, hvor man fokuserer på det specielle og lærerige ved netop dette tilfælde. Sygehistorier skrives i datid og skal være anonymiseret.

Maksimalt omfang: 4.500 tegn med mellemrum og fem referencer. Der skal udarbejdes et engelsk summary på op til 600 tegn med mellemrum, og kasuistikken skal indeholde én tabel/figur (illustration) samt et foto fra den kliniske situation.

Bemærk: Manuskriptet skal også efter revision opfylde manuskriptvejledningens omfangsgrænser.

Patientsamtykke: Der SKAL indhentes skriftlig patientsamtykke før indsendelse af en kasuistik.

Læs mere om kasuistik, hent tjekliste og skabelon mv.

 

STATUSARTIKEL
Statusartiklen er typisk en lille oversigtsartikel, hvor man beskriver den nyeste udvikling, status og de praktiske videnskabelige perspektiver. Statusartiklen forudsætter ikke, som det systematiske review, fuld dokumentation og systematisk kritisk gennemgang af hele litteraturen på feltet og skal derfor ikke indeholde et metodeafsnit. Der må ikke indgå originale/ikke publicerede data i en statusartikel.

KLINISK PRAKSIS - statusartikler
»Klinisk praksis« serien er statusartikler med emner, der er taget fra klinikerens hverdag. Den skal typisk omhandle sygdomme eller symptomer, som man kan møde i forskellige specialer.

Maksimalt omfang: 12.000 tegn med mellemrum og 30 referencer. Engelsk summary op til 600 tegn med mellemrum. Der kan indgå op til fire tabeller eller figurer/illustrationer samt et foto fra den kliniske situation. Artiklen skal indeholde en boks med "hovedbudskaber"; tre korte sætninger, max 300 tegn inkl. mellemrum.

Bemærk: Manuskriptet skal også efter revision opfylde manuskriptvejledningens omfangsgrænser.

Patientsamtykke:  Der SKAL indhentes skriftlig patientsamtykke ved brug af foto, video mv. hvori der optræder patienter. Øvrige fotos med personidentificerbare oplysninger skal anonymiseres inden indsendelse af manuskriptet.

Læs mere om statusartikel, hent tjekliste og skabelon mv.

 

UGENS BILLEDE
Denne rubrik redigeres i samarbejde med en ad hoc-redaktion. Alle "Ugens billede" publiceres på ugeskriftet.dk. Redaktionen udvælger herfra hvilke af "Ugens billede" der yderligere vil blive bragt på tryk i Ugeskrift for Læger.

Maksimalt omfang (tekst):  1.200 tegn med mellemrum, fem referencer og et billede. Billedet*, klinisk eller billeddiagnostisk, ledsages af patienthistorien og en kort konklusion. Historien skal have en pointe, hvori illustrationen spiller en central rolle.
*Et billede kan også være to billeder sat sammen som før/efter, eller et forløb af den kliniske situation samlet som en collage.

Patientsamtykke : Der SKAL indhentes skriftlig patientsamtykke før indsendelse af »Ugens billede«. 

_____________________________________________________________

ENGELSKE ARTIKLER TIL DANISH MEDICAL JOURNAL (DMJ)

ORIGINALARTIKEL, SYSTEMATIC REVIEW, METAANALYSE OG  PROTOKOLARTIKEL

Artikler til Danish Medical Journal indsendes via ScholarOne Manuscript Central: http://mc.manuscriptcentral.com/ugeskriftet

Disse artikeltyper publiceres ikke på dansk, men på engelsk i DMJ.
Det engelske summary publiceres efterfølgende på tryk i Ugeskrift for Læger. Dette gælder dog ikke for protokolartikler. 

Læs mere i "Instruction for Authors" på Danish Medical Journal

_____________________________________________________________

ANDRE ARTIKELTYPER TIL UGESKRIFT FOR LÆGER

OFFENTLIGGØRELSE AF DISPUTATSER OG PH.D. AFHANDLINGER
I UFL bringes der en oversigt over disputatser og ph.d.-afhandlinger, der skal forsvares. Hvis man ønsker sit forsvar optaget i denne oversigt, skal følgende indsendes på e-mail og gerne så snart forsvarsdatoen kendes og gerne 3-4 uger før et forsvar:

 • forfatternavn,
 • titel på afhandlingen,
 • angivelse af om det er en disputats eller ph.d.-afhandling,
 • hvor afhandlingen udgår fra, e-mail-adresse,
 • hvornår forsvaret finder sted, vejledere (kun ved ph.d.-afhandlinger),
 • og opponenter/bedømmere.
 • Forfatteren opfordres til at medsende portrætfoto i elektronisk form til publicering sammen med annonceringen.

NB: Fra den 1. marts 2018 vil vi ikke længere publicere doktordisputatser og ph.d.-afhandlinger i Danish Medical Journal - læs mere i leder i UFL 25/2017 af redaktør Anja Pinborg

BOGANMELDELSE
Redaktionen modtager generelt ikke uopfordrede boganmeldelser, men gerne opfordringer til anmeldelse med indsendelse af bogeksemplar.
Maksimalt omfang: 2.000 tegn med mellemrum. 

MINDEORD
Husk at anføre afdødes data, dvs. fulde navn, fødsels- og dødsdato. Der bringes ikke billeder i forbindelse med mindeord.
Maksimalt omfang: 2.400 tegn med mellemrum (forfatternavn mv. tælles ikke med i antal tegn)

______________________________________________________________

DEBAT:

DEBATINDLÆG
Til den trykte udgave af UFL vil det typisk være indlæg af mere generel karakter, idet debatindlæg, som er relateret til enkelte artikler, kan uploades på Ugeskriftet.dk i kommentarfeltet ved den enkelte artikel (der er mulighed for at oprette flere kommentarer ved længere indlæg).
Maksimalt omfang til det trykte Ugeskrift: 2.800 tegn med mellemrum og fem referencer. Tabeller og figurer anvendes ikke. Debatindlægget skal være forsynet med oplysninger om evt. interessekonflikter. Før selve teksten anføres stillingsbetegnelse, navn, arbejdssted/bynavn og e-mail-adresse.

 

REPLIK
Replik er en længere debatindlæg og bestilles ofte af redaktionen. Husk at indlægget skal indeholde en overskrift og evt. underrubrik.
Maksimalt omfang: 4.000 tegn med mellemrum og fem referencer. Et portrætfoto indsendes sammen med indlægget. Replikken skal være forsynet med oplysninger om evt. interessekonflikter. Før selve teksten anføres stillingsbetegnelse, navn, arbejdssted/bynavn samt e-mail-adresse.

 

KRONIK:
Kronikken er et indlæg, der belyser et emne mere bredt. Husk at indlægget skal indeholde en overskrift og evt. underrubrik.
Maksimalt omfang: 7.800 tegn med mellemrum og fem referencer. Et portrætfoto indsendes sammen med indlægget. Kronikken skal være forsynet med oplysninger om evt. interessekonflikter. Før selve teksten anføres stillingsbetegnelse, navn, arbejdssted/bynavn samt e-mail-adresse.

______________________________________________________________

Download formularer som skal indsendes udfyldt med videnskabelige artikler:
Forfatterskabserklæring - Ugeskrift for Læger
Authorship Declaration - Danish Medical Journal Ny pr. maj 2019.
Samtykkerklæring - Patientsamtykke - Ugeskrift for Læger
ICMJE Disclosure - Interessekonflikterklæring
Eksempel på udfyldt ICMJE Disclosure
ICMJE Conflict of Interest form: Glossary of Terms

Vejledninger:
Forfattervejledning til Manuscript Central
Bedømmervejledning til Manuscript Central.

INDEKS:
Artikeltyper - Danish Medical Journal - Forespørgsel - Indsend manuskript - Udformning af manuskript - Forfatterskab - Interessekonflikter/ICMJE - Patientsamtykke - Følgebrev og titelark - Ekstern bedømmelse/Peer Review - Studieregistering - Figurer, tabeller & foto - Referencer/Litteraturliste - Sproglige retningslinjer - Hvor meget må en artikel fylde - God videnskabelig praksis - Copyright - Indeksering til Pubmed/Medline - EU Lovgivning om persondata - Download formularer

« Retur til toppen

Har du brug for hjælp eller yderligere oplysninger kan Ugeskrift for Lægers videnskabelige redaktionssekretariat kontaktes på telefon 35 44 82 70 eller e-mail: ufl@dadl.dk.

Right side

af Niels Rud Haagensen | 25/09
10 kommentarer
af John Vitger | 25/09
3 kommentarer
af Simon Bahn Glerup | 24/09
7 kommentarer
af Peter Matzen | 21/09
1 Kommentar
af Finn Vallø Hansen | 21/09
1 Kommentar
af Johan Ludvig Reventlow | 19/09
2 kommentarer
af Andreas Gothardt Lundh | 17/09
1 Kommentar
af Bjørn Søeberg | 17/09
33 kommentarer