Skip to main content

2020 blev året hvor lægestanden valgte økonomiske interesser frem for folkesundheden

Illustration: Lars-Ole Nejstgaard
Illustration: Lars-Ole Nejstgaard

Karen Juul speciallæge i almen medicin E-mail: karenjuul@dadlnet.dk Jan-Helge Larsen praksisvikar supervisor og fhv. lektor Ole Færgeman professor emeritus dr.med Helena Udsen stud. med Københavns Universitet medlem IMCC-Earth Charlotte Holm-Hansen ph.d.-studerende Børne- og Ungeklinikken Rigshospitalet Anna Roe Rasmussen MSc Health Policy reservelæge almenpraksis Vesterbro. Interessekonflikter: ingen.

8. jun. 2020
3 min.

Imens COVID-19 har holdt alle travlt beskæftiget er der, i al stilhed, blevet kæmpet en anden vigtig kamp for folkesundheden. En gruppe under foreningen Læger for Klimaet stillede i år et forslag om at frasælge fossile investeringerne til generalforsamlingen i Lægernes Pension (LP).

Forslaget indebar, at der ikke foretages nye investeringer i energiselskaber, hvis omsætning udgør mere end 5% af enhver type fossile brændstoffer. Nuværende fossile investeringer af denne type skulle desuden afvikles over en 5-årig periode. Baggrunden for forslaget er beskrevet i Ugeskrift for Læger d. 14. april 2020 [1].

Lægeforeningens repræsentanter stemte for at beholde de fossile investeringer

På grund af COVID-19 foregik afstemningen på generalforsamlingen elektronisk for de 125 delegerede, som er tillidsvalgte repræsentanter fra Lægeforeningen og FADL. Delegerede, som repræsenterer dig og mig.

Kun 75 af de 125 delegerede afgav deres stemme, 15 stemte for vores forslag, 11 stemte blankt og 49 stemte imod. Det kan desværre tolkes, som om flertallet af de

delegerede ikke ønskede en bæredygtig forandring.

Nu er det lykkedes for klimafælleskabet, IMCC-Earth at indsamle over 400 underskrifter for vores forslag fra medicinstuderende på blot 48 timer. De studerende er også medlemmer af LP, og de kræver forandring.

Bestyrelsen i LP informerede på forhånd de delegerede om, at de er imod forslaget, til trods for, at der kun er tale om en henstilling. Medlemmerne har nemlig ikke ret til at stille bindende investeringsforslag.

Klimastrategien i Lægernes Pension er alt for uambitiøs

Bestyrelsen forsvarer de fossile investeringer med, at den via medlemskab af den store investorgruppe Climate Action 100+ udøver »aktivt ejerskab«og dermed fremskynder de sorte firmaers omstilling til vedvarende energi.

Det ser ud til, at denne investorgruppe i nogen grad kan påvirke fossile selskaber, men det går for langsomt. I Climate Action 100+’s rapport fra 2019 beskrives det, at intet olie- og/eller gasselskab hidtil har kunne dokumentere, at deres nuværende aktiviteter vil føre til et ophør af udledning af CO2 i 2050 og tillige, at store sammenslutninger af olie- og gasselskaber fortsat lobbyer mod politiske initiativer til nedsættelse af CO2 -udledning [2].

Ingen af de undersøgte firmaer støtter fuldtud Paris-aftalen, og kun 33 % af virksomhederne støtter Paris-aftalen delvist. Effekten af »aktivt ejerskab« er således for langsom og for beskeden, og, sammenholdt med andre danske pensionsselskaber, forekommer LP at være pinligt uambitiøs.

Klimaforandringer er en langt større trussel end tobak

Verdens Sundhedsorganisationen (WHO) og The Lancet har gentagne gange understreget, at klimaforandringer er den største trussel for global sundhed [3,4]. Lægeforeningen har derfor besluttet at arbejde mere målrettet politisk med klimaproblematikken i 2020 [5]. Alligevel ønsker bestyrelsen i LP at bibeholde sine sorte investeringer.

Vi ønsker, at LP skal være førende på klimaområdet. Det er lykkedes med frasalg af al tobak i 2016 – til trods for, at bestyrelsen også dengang advarede om forventede økonomiske konsekvenser. Det kan og skal også lykkes med fossile investeringer, som udgør en langt større trussel for folkesundheden end tobak.

Referencer

Referencer

  1. Karen Juul, Larsen JH. Lægernes Pension skal afhænde al investering i fossile brændstoffer. Ugeskr Læger 2020;182:798-9. https://ugeskriftet.dk/debat/laegernes-pension-skal-afhaende-al-investering-i-fossile- braendstoffer

  2. Climate Action 100+. Progress Report 2019. http://www.climateaction100.org

  3. World Health Organisation. WHO calls for urgent action to protect health from climate change – Sign the call. Geneva: https://www.who.int/globalchange/global-campaign/cop21/en/ +. Progress Report 2019. http://www.climateaction100.org

  4. Watts N, Amann M, Arnell N et al. The 2019 report of the Lancet Countdown on health and climate change: ensuring that the health of a child born today is not defined by a changing climate. Lancet 2019;394:1836-78. https://www.lancetcountdown.org

  5. Anna Roe Rasmussen, Damsgaard L, Krogh CL et al. Den vigtigste kamp er kampen for klimaet. Ugeskr Læger 2019;181:2250-1. https://ugeskriftet.dk/debat/laegernes-vigtigste-kamp-er-kampen-klimaet