Skip to main content

Den højtspecialiserede hjertebehandling er i orden

Alle centre - også i Nordjylland - lever op til standarderne, men andre faktorer spiller ind på dødeligheden

Ledende overlæge Søren Pihlkjær Hjortshøj, Kardiologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital
E-mail: sph@rn.dk
Ledende overlæge Jens Grønlund, Hjerte-lunge-kirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital
Klinikchef Carl-Otto Gøtzsche, Klinik Hjerte-Lunge, Aalborg Universitetshospital
Interessekonflikter: alle forfatterne er ansat i det nordjyske sundhedsvæsen

2. sep. 2014
3 min.

Tak til Henning Bagger (HB), der i Ugeskrift for Læger d. 23. juni 2014 [1] kommenterede den nyligt publicerede rapport fra Statens Institut for Folkesundhed (SIF) vedr. hjertesygdom i Danmark 2002-2011 [2]. Rapporten påviser, at den aldersstandardiserede dødelighed af akut myokardieinfarkt (AMI) og iskæmisk hjertesygdom (IHD) er højere i Region Nordjylland end i øvrige regioner i Danmark. Disse resultater er blevet kommenteret i medierne af bl.a. Hjerteforeningens formand Henrik Steen Hansen og forskningsleder Knud Juel fra SIF, hvor det fremhæves, at regionale forskelle i behandlingskvalitet ikke skyldes forskelle i behandlingskvalitet, men snarere forskelle i velkendte risikofaktorer som f.eks. kost, motion og tobaksrygning.

HB anfører, at der ikke er forskel på prævalens og incidens af AMI og IHD, og at dette derfor kunne tyde på, at det netop er den samlede hjertebehandling i Region Nordjylland, der er dårligere.

I en replik til HB's kommentar anfører Knud Juel [3], at den aktuelle rapport ikke kan anvendes til at sammenligne behandlingskvalitet på tværs af regionerne, idet der ikke er taget højde for den tid, der går fra AMI-diagnosen, til døden indtræder. Dette vil være genstand for fremtidige analyser.

Vi har dog allerede i dag tal for behandlingskvaliteten af de patienter, som behandles på Aalborg Universitetshospital med AMI og IHD. Dansk Hjerteregister har netop publiceret sin årsrapport for 2013 [4], hvori det påvises, at alle centre i Danmark lever op til de fastsatte standarder for hhv. 30-dages- og etårsdødelighed for bypassoperation. Samtidig lever Aalborg Universitetshospital op til kvalitetsstandarderne for ballonudvidelse af koronarkar hos patienter med såvel stabil angina pectoris som AMI. Desuden kan man konstatere, at der ikke er færre nordjyder, der får tilbudt revaskulariserende behandling, end i andre regioner.

Vi er imidlertid enige med HB i, at der er behov for at anskue patientbehandling som andet og mere end blot den højtspecialiserede hospitalsbehandling, og mange faktorer kan have betydning for den ulighed i hjertesundhed, som dokumenteres i bl.a. SIF-rapporten, herunder sundhedsvæsenets evne til at sikre en god efterbehandling af alle patientgrupper. Netop derfor har Aalborg Universitetshospital i samarbejde med Region Nordjylland etableret Dansk Center for Ulighed i Sundhed (DACUS), der indvies i efteråret 2014. DACUS har dels til opgave at kortlægge årsager til ulighed i sundhed og dels at iværksætte projekter, der kan nedbryde barrierer for, at dele af befolkningen tilsyneladende ikke har glæde af et i udgangspunktet ligeværdigt sundhedstilbud.

Som leder af DACUS er ansat professor, overlæge, dr.med. Mogens Lytken Larsen, der har en mangeårig erfaring med netop dette område. Arbejdet vil ske med inddragelse af centrale aktører på området, og DACUS hilser et samarbejde med Hjerteforeningen og SIF velkommen.

Referencer

LITTERATUR

  • 1. Bagger H. Nordjyder dør hyppigere af blodprop fordi de behandles dårligere. Ugeskr Læger 2014;176:1247-8.

  • 2. Kock MB, Johansen NF, Davidsen M et al. Hjertekarsygdomme i Danmark i 2011. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, og Hjerteforeningen, 2014.

  1. 3. Juel K. Behandling efter blodprop i hjertet. Regionale forskelle? Ugeskr Læger 2014;176:1248-9.

  2. 4. Dansk Hjerteregister. Årsberetning 2013.