Skip to main content

Vi har længe savnet en dansk fagbog om diabetes. En sådan glimrende fagbog foreligger nu redigeret og skrevet af fremtrædende danske diabetesforskere. Bogen dækker bredt og tværfagligt, og de fleste af de 31 kapitler er velskrevne og hurtigt læste. En række forhold skal dog kommenteres.

Der gøres meget ud af at beskrive OGTT ved diagnosticering og screening for type 2-diabetes, men det fremgår ikke klart, hvad man opnår med denne for patient og laboratorium besværlige fremgangsmåde - som vel også skal gentages, hvis der ved første belastning findes forhøjet totimers værdi. Vi diagnosticerer flere med diabetes ved OGTT, men vi fanger næppe flere patienter med mikrovaskulære komplikationer. Patienterne i UKPDS blev diagnosticeret ved måling af faste- plasmaglukose og ikke ved OGTT. Fra hvilken alder skal screening iværksættes? For patienter med tidligere gestationel diabetes mellitus skal vi over i kapitlet om graviditet og diabetes for at læse, at screening for diabetes hos moderen skal påbegyndes allerede 1-2 år efter fødslen.

Kapitlerne om aterosklerose, perifer aterosklerose og den diabetetiske fod indeholder en del sammenfaldende stof. I kapitlet om den diabetiske fod beskrives anvendelse af monofilament til diagnostik af neuropati, mens denne metode kun angives i parentes som diagnostisk redskab i kapitlet om diabetisk neuropati.

I kapitlet om insulinbehandling er der ikke angivet metoder til udregning af korrektionsinsulin og kulhydrattælling. I kapitlet om diabetisk ketoacidose kunne den samlede komplicerede behandlingsindsats med fordel samles i et behandlingsskema.

I omtalen af perorale antidiabetika savnes anbefaling af måling af kreatinin-clearance for at afdække mulig nyreinsufficiens hos ældre patienter i behandling med biguanider.

Fra Rigshospitalet rapporteres fornemme resultater vedrørende gravide kvinder med type 1-diabetes. Det er ærgerligt, at Diabetesforeningens register over gravide kvinder med type 1-diabetes blev nedlagt i 2000. I dette register var der ingen forskel på kvaliteten af centralt eller perifert organiserede graviditets- og fødselsforløb.

Der mangler et kapitel, som tager fat på det vanskelige emne om organisering af diabetesindsatsen i Danmark. Sundhedsstyrelsen udsendte helt tilbage i 1994 sine retningslinjer om diabetesindsatsen i Danmark, men her 12 år efter er mange af anbefalingerne endnu ikke ført ud i livet. Ligeledes savnes en beskrivelse af sociale forhold (medicintilskudsregler, servicelov, kørekort o.l.) og omtale af Diabetesforeningen.

Bogen er meget velkommen, og vi har hermed en dansk fagbog med overskuelig og opdateret viden om diabetes. Bogen rammer helt sikkert sin målgruppe: læger, sygeplejersker og terapeuter. Det vil være nødvendigt for diabetesambulatorierne at indkøbe bogen, og den anbefales i det hele taget til alle faggrupper, som varetager diabetesbehandlingen i Danmark.