Skip to main content

Epidemiologiske sjusser - hvornår følger den næste?

Overlæge Søren Toubro, Institut for Human Ernæring, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole. E-mail: Soeren.Toubro@fhe.kvl.dk

15. jan. 2007
2 min.

Baseret på data fra seks års opfølgning af koronar hjertesygdom og initialt alkoholindtag bestemt ved spørgeskema blandt 160.000 midaldrende danskere (35% respondenter) rapporterer Tolstrup et al i en sekundærpublikation fra Center for Alkoholforskning [1], at:

  1. Et moderat frem for intet alkoholkonsum nedsætter risikoen for hjertesygdomme.

  2. Drikkefrekvensen har betydning.

  3. Hos mænd er et hyppigt alkoholindtag forbundet med en lavere risiko for koronar hjertesygdom uafhængigt af det samlede ugentlige alkoholforbrug.

  4. Hos kvinder er det samlede ugentlige alkoholforbrug forbundet med en lavere risiko for hjertesygdom uafhængigt af drikkefrekvensen.

Jeg har tilladt mig at fremhæve de mest markante observationer.

I Ugeskriftet påpegede personer fra samme forfattergruppe sidste år en sundhedsfare ved et episodisk alkoholindtag på over fem genstande [2]. Jeg tillod mig dengang at anfægte denne officielle anbefaling begrundet i manglende videnskabeligt belæg. Som svar blev jeg mindet om en stor referenceliste - som kun i den bedste optik understøttede den eventuelle sundhedsfare ved et episodisk drikkemønster inden for de officielle ugentlige genstandsgrænser - samt indskærpet, at »al videnskabelig evidens og sund fornuft tilsiger, at det er uhensigtsmæssigt og sundhedsskadeligt at hobe forbruget op på få lejligheder«.

I gruppens nyeste artikel falder risikoen for koronar hjertesygdom hos både mænd og kvinder med stigende alkoholindtag, og risikoen er lavest blandt mænd med et dagligt konsum. Dette fund indbefatter også kvinder og mænd med et ugentligt indtag, som overstiger hhv. 28 og 35 genstande, dvs. svarende til et dagligt gennemsnitligt minimumsindtag på 4-5 genstande.

Jeg tillader mig derfor at sætte sagen på spidsen ved at spørge forfatterne, om jeg - eller bedre: min kone - ved en given lejlighed er faldet i, dvs. episodisk har indtaget mere end fem genstande, bør fortsætte med denne daglige adfærd for at sikre et stort ugentligt forbrug og dermed nedsætte risikoen for koronar hjertesygdom, eller om jeg/vi blot skal tage en enkelt genstand dagen efter. I givet fald hvorledes stemmer dette overens med de officielle anbefalinger om ikke at indtage fem genstande episodisk og hhv. 14 og 21 genstande ugentligt?

Tillad mig venligst at sammenligne disse spørgeskemadata, men hvad der blev publiceret inden for fedmeforskningen helt op i 1980'erne. Hvor det blev vist, at de overvægtige indtog mindre energi end slanke kontroller. Mit forslag vil derfor være at følge Galilæis råd: »Mål det, som kan måles, og gør det måleligt, som ikke kan måles«.

Referencer

  1. Tolstrup JS, Jensen MK, Tjønneland AM et al. En prospektiv undersøgelse af drikkemønster og koronar hjertesygdom blandt midaldrende danske mænd og kvinder. Ugeskr Læger 2006;168:3916.
  2. Mørch LS, Becker U, Olsen J et al. Er der grund til at ændre de kendte genstandsgrænser for voksne? Ugeskr Læger 2005;167:3777-9.