Skip to main content

Evidensen for ezetimibes kliniske effekt mangler

♠ Speciallæge i almen medicin Niels C. Heebøll-Nielsen, Hørsholm. E-mail: nchn@c.dk. Praktiserende læge Preben Holme, Stenløse

15. sep. 2008
2 min.

I Ugeskriftet (2008;170:2323-6) var der en artikel af Hans Keiding, Per Hildebrandt, Evo Alemao & Glenn M. Davies (som har oplyst, at de alle er på lønningslisten hos Merck, Sharp & Dohme (MSD)), som konkluderede, at ezetimibe-koadministration er omkostningseffektiv sammenlignet med skift til højere dosis simvastatin eller mere potent statin som atorvastatin og rosuvastatin. Forfatterne glemmer dog at oplyse, at det forudsætter en væsentlig ekstrapolation.

Det er kendt, at ezetimibe nedsætter kolesteroltallet. Der er blot det problem, at det ikke er påvist, at kolesterolnedsættelse med ezetimibe nedsætter morbiditet og mortalitet hos patienterne. I de undersøgelser, der er foretaget med ezetimibe, har man anvendt surrogatmål.

MSD, som fremstiller ezetimibe, er bekendt med problemet. Den store ENHANCE-undersøgelse fandt sted i 2002-2004, men de skuffende resultater blev først publicerede i 2008 efter betydelig medieomtale i USA.

I ENHANCE-undersøgelsen indgik højrisikopatienter med familiær hyperkolesterolæmi. Man sammenlignede behandling med simvastatin 80 mg + placebo med simvastatin 80 mg + ezetimibe 10 mg i 24 måneder. I simvastatingruppen faldt serumlavdensitetslipoprotein (S-LDL)-kolesterol fra 8,2 1,7 mmol/l til 7,0 1,6 mmol/l. I simvastatin/ezetimibegruppen faldt S-LDL-kolesterol fra 8,3 1,7 mmol/l til 5,6 1,5 mmol/l. Denne forskel i effekt er statistisk signifikant (p < 0,001).

Det primære endepunkt i undersøgelsen var den mediane ændring i intimamedia i carotiderne målt ved ultralyd. Ændringen af intimamedia i carotiderne var i simvastatingruppen 0,0058 0,0037 mm (standarddeviation). I simvastatin/ezetimibegruppen var ændringen 0,0111 0,0038 mm. Forskellen på 0,0053 mm er ikke statistisk signifikant (p = 0,29). I simvastatingruppen forekom der syv kardiovaskulære tilfælde mod ti tilfælde i simvastatin/ezetimibegruppen.

Forudsætningen for den ekstrapolation, som forfatterne foretager, er derfor ikke til stede, og spørgsmålet om, hvorvidt det er omkostningseffektivt at anvende ezetimibe, kan først besvares, når der foreligger undersøgelser, som dokumenterer nedsat morbiditet/mortalitet hos patienter, som behandles med ezetimibe.