Skip to main content

God fremtid for Ugeskrift for Læger

Steen Walter, Odense

2. nov. 2005
2 min.

Hovedbestyrelsen har i sit oplæg til ny struktur for Ugeskrift for Læger (Ugeskr Læger 2002; 164: 1954-7) lagt op til en modernisering af bladet, samtidig med at man bevarer det væsentlige.

Bladet skal komme i en internet- og papirudgave, som tiden forlanger. Der ændres på de i alt 5 blade, som udkommer i det samme blad. Lægeforening og samfund, Praktiserende læger, Overlæger og speciallæger og Yngre læger samles under én ugeskriftschef. Ugeskriftschefen udgør sammen med de tre lægelige redaktører den redaktion, der skal fastlægge den redaktionelle linje for Ugeskrift for læger. Denne samling af det fagpolitiske stof under én redaktion vil sandsynligvis gøre denne del af bladet endnu bedre.

Den anden del af Ugeskrift for Læger, den videnskabelige del, Videnskab og praksis, skal fortsat ledes af en videnskabelig redaktør, der har suverænitet på det videnskabelige område, således at redaktionen af det videnskabelige stof er i overensstemmelse med gældende vilkår for videnskabelige redaktioner på nationale og internationale tidsskrifter. Redaktøren ansættes af Hovedbestyrelsen efter indstilling af Redaktionskomiteen.

Det er positivt, at forslaget lægger op til todeling af Ugeskrift for Læger med en videnskabelig uafhængig redaktion og en lægefaglig og -politisk redaktion under Ugeskriftschefen. Det er positivt, at den videnskabelige del fortsat kan styrke dansk forskning og uddannelse og være med til at give information om videnskabelige fremskridt samt være det sted, hvor yngre kolleger kan få hjælp til deres første publikationer.

Som menigt medlem af Den Almindelige Danske Lægeforening må man håbe, at Repræsentantskabet finder forslaget værdifuldt.