Skip to main content

Hvordan vurderer læger, om en person er »varigt inhabil«?

I forbindelse med lovændringen om tvang i psykiastrien efterlyser psykiatere Lægeforeningens holdning til, hvad det egentlig vil sige, at en patient er »varigt inhabil«.

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Klinikchef Mette Brandt-Christensen, Psykiatrisk Center Glostrup
E-mail: anne.mette.brandt-christensen@regionh.dk
Stud.med. Christoffer Cramer Lundsgaard
Overlæge Lykke Pedersen, Psykiatrisk Center København
Interessekonflikter: ingen

29. sep. 2017
3 min.

"Ny lov er et meget stort fremskridt for en gruppe af meget sårbare patienter". Under denne overskrift omtales i lederen i Ugeskrift for Læger [1] en netop vedtaget "Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile" [2].

Det er positivt, at der med relevant lovgivning sikres mulighed for nødvendig, undertiden livreddende, behandling til personer, der uden for enhver rimelig tvivl ikke selv er i stand til på et oplyst grundlag at sige ja eller nej til behandling. De klassiske eksempler er personer, der er stærkt udviklingshæmmede, hjerneskadede eller demente.

Imidlertid synes Lægeforeningen ikke optaget af, at der i lovteksten og dens forarbejder ganske ser ud til at mangle et forsøg på en lidt mere operationel vejledning om, hvad det vil sige at være "varigt inhabil" [3].

Det er ikke nyt, at dansk sundhedslovgivning mangler en nærmere definition og vejledning til de læger, som i praksis skal vurdere, om en person er varigt inhabil. Allerede ved vedtagelsen af "Lov om patienters retsstilling" i 1998, som er forløber for sundhedsloven, var det forudsat, at Sundhedsministeriet i samarbejde med Sundhedsstyrelsen skulle udarbejde en uddybende vejledning om begrebet [4]. Denne udkom senere i 1998 i form af ”Vejledning om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv. nr. 161 af 16/09/1998”. Lovgiverne var således opmærksomme på, at begrebet varigt inhabil behøvede præcisering. Vejledningen rummede imidlertid ikke yderligere præcisering af begrebet end det, der var anført i det lovforberedende arbejde.

I flere afgørelser fra Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn synes der at mangle en konsistent opfattelse af begrebet "varigt inhabil" [5], som kan overføres til egentlig vejledning for klinisk arbejdende læger.

Bestræbelserne på at få en lov om somatisk tvangsbehandling af varigt inhabile har stået på siden 2011, og Lægeforeningen har i alle disse år "sammen med en række andre faglige organisationer og patient-pårørende-foreninger været dybt engageret". Således kunne man forvente, at netop Lægeforeningen fik øje på denne mangel og med denne oplagte anledning påtog sig at arbejde for større klarhed på området og dermed forbedre retssikkerheden for patienterne.

Da psykiatriloven trådte i kraft i 1989, blev sindssygdomsbegrebet forinden grundigt beskrevet og defineret i en omfattende betænkning [6]. Indførelsen af den nye lov om somatisk tvangsbehandling af varigt inhabile ville have været en oplagt mulighed for at gøre noget tilsvarende for begrebet "varigt inhabil". Dette ville være i tråd med Det Etiske Råds høringssvar, i hvilket det anføres: ”Eftersom vurderingen af patientens habilitet kan være forbundet med usikkerhed og samtidig er selve nøglen til anvendelse af tvang i behandlingsøjemed, kan det undre, at udkastet til lovforslaget ikke rummer nærmere overvejelser eller anvisninger angående rammerne for disse centrale beslutninger” [7].

Vi skal hermed opfordre Lægeforeningen til at sætte fokus på denne problematik.

Læs Lægeforeningens svar: Vi har fokus på patienternes retssikkerhed

Læs svar fra Hammel Neurocenter: "Hvornår er inhabilitet 'varig"'?

Referencer

LITTERATUR

  1. Rudkjøbing A. Ny lov er et meget stort fremskridt for en gruppe af meget sårbare patienter. Ugeskr Læger 2017;179:1279.

  2. www.ft.dk/samling/20161/lovforslag/L185/som_vedtaget.htm.

  3. www.ft.dk/samling/20161/lovforslag/l185/spm/17/svar/1404745/1753482.pdf

  4. http://webarkiv.ft.dk/?/Samling/19972/udvbilag/SUU/L15_bilag73.htm (se under "Forslag som fremsat")

  5. https://stps.dk/da/afgoerelser/praksissammenfatninger/~/media/96D48FC5BA6E4BCAA0B9BF19F3F79755.ashx.

  6. www.statensnet.dk/betaenkninger/vis.cgi?nummer=1068-1986.

  7. www.etiskraad.dk/~/media/Etisk-Raad/Etiske-Temaer/Sundhedsvaesenet/Hoeringssvar/2017-02-09-tvang-somatisk-behanling-varing-inhabile.pdf.