Skip to main content

Intensivafdelingers størrelse

ª Overlæge Ole Viborg, Århus E-mail: ov@dadlnet.dk

1. jun. 2007
2 min.

Først og fremmest tak for de mange udmærkede artikler om intensiv medicinsk terapi, som bragtes i Ugeskrift for Læger 2007;169/8.

Jeg vil gerne knytte en kommentar til Kurt Espersen et al [1].

Forfatterne anfører, at: »Intensivafdelinger med mere end 12 senge er mest omkostningseffektive, og intensivafdelinger med mere end ni behandlingspladser har en lavere mortalitet«. Dette begrundes i to referencer [2, 3].

Bertolini et al [2] har ganske rigtigt fundet, som de selv udtrykker det, en signifikant korrelation mellem »personaleomkostninger« og antal intensivsenge, således at personaleomkostninger pr. patient falder nærmest lineært, når sengetallet øges op til omkring otte, og forbliver nogenlunde konstant ved mere end 12 senge.

Af andre undersøgte parametre fandt man signifikant korrelation mellem personaleomkostning og mortalitet, og personaleomkostning og liggetid. En ikke uvæsentlig indvendig til disse konstaterede sammenhænge er, at der ikke blev registreret en sygdomsscore, hvilket åbner den mulighed, at de høje omkostninger på afdelinger med færre senge simpelthen afspejlede, at patienterne her var mere syge end på afdelinger med flere senge, hvilket forfatterne også selv anfører i diskussionen.

Kurt Espersen et al's påstand om, at intensivafdelinger med mere end ni senge har lavere mortalitet, er desværre ikke korrekt citeret fra [3]. Dette studie er måske bedre kendt som EURICUS-I-studiet, hvori man beskæftigede sig med analyse af 79 intensivafdelinger i 12 EU-lande med fokus på »intensivafdelingerne« som organisatoriske enheder og disses performance.

I publikationen kan man læse enslydende på p. 44 og p. 268, at intensivafdelingers performance (korrigeret for forskelle i SAPS-II score) er signifikant (p <0,05 ) afhængig af antallet af senge (optimum er omkring ni), såvel større som mindre intensivafdelinger har højere mortalitet. Åltså ikke, som man fejlagtigt kunne tro, at jo flere senge jo lavere mortalitet.

Da man i den nære fremtid må forvente strukturændringer inden for hospitalssektoren, hvilket også vil komme til at berøre landets intensivafdelinger, finder jeg det derfor berettiget at anbefale, at intensivafdelinger indrettes i selvstændige organisatoriske enheder på optimalt ni senge; og hvor hospitalers størrelse tilsiger dette, bør disse indgå som moduler i større intensive centre.

Referencer

  1. Espersen K, Antonsen K, Joensen H. Er der kapacitetsproblemer på danske intensivafdelinger? Ugeskr Læger 2007;169:710-2.
  2. Bertolini G, Rossi C, Brazzi L et al. The relationship between labour cost per patient and the size of intensive care units: a multicentre prospective study. Intens Care Med 2003;29:237-11.
  3. Miranda DR, Ryan DW, Schaufelli WB et al, red. Organisation and Management of Intensive Care. A prospective Study in 12 European Countries. Berlin: Springer, 1998.