Skip to main content

Introduktionslæger springer fra videreuddannelse i akutmedicin

Opgørelse fra Nordsjællands Hospital viser et frafald på 68% fra I-stillingerne i akutmedicin. Ingen søgte videre til HU-stilling. 60% af HU-stillingerne er vakante. Hvad skal vi gøre?

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox.

Jesper Juul Larsen1, Thomas A. Schmidt2, 1) Cheflæge, MPG, Akutafdelingen, Nordsjællands Hospital, jesper.juul.larsen@regionh.dk, 2) Uddannelses- og forskningsansvarlig overlæge, klinisk lektor, dr.med., Akutafdelingen, Nordsjællands Hospital, og Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet, thomas.schmidt@regionh.dk.

6. jan. 2023
4 min.

Uddannelsen til speciallæge i akut­medicin er seksårig med et introduk­tions­år (Intro) og en femårig hoveduddannelse (HU). De første HU-forløb i akutmedicin blev besat ultimo 2019. Det vil sige, at de 138 læger, der jf. Autorisations­registeret [1] aktuelt har opnået special­læge­anerkendelse i akutmedicin, er blevet det på baggrund af overgangsordninger og meritoverførsler. Så der er lang vej til de 500-600 speciallæger i akutmedicin, som Dansk Selskab for Akutmedicin har estimeret, at der er brug for, hvis landets 21 akut­afdelinger skal kunne drives inden for Sundhedsstyrelsens Akutplan 2020 [2].

For få speciallæger på akutafdelingerne medfører dårlig patientprioritering, lange ventetider og er ud over eventuelle ledelsesmæssige problemer medvirkende til den betydelige kritik, der aktuelt har været rejst i dagspressen af akutafdelinger [3, 4]. 

Populationen af læger, der kan opnå speciallægeanerkendelse i akutmedicin via overgangsordninger og meritoverførsel, er som hovedpart ved at være opbrugt, og der er manglende progression i den af Sundhedsstyrelsen beskrevne grundlæggende speciallægeuddannelse. Således er 60% af HU-stillingerne i akutmedicin aktuelt vakante [5]. Det er nødvendigt med en langt højere konverteringsrate fra Intro- til HU-­stilling i akutmedicin. Det har også vist sig, at en ansættelse i en akutafdeling er meriterende i andre specialer og anvendes som springbræt til andet end en HU-stilling i akutmedicin.

På den baggrund har vi kigget på en 2020-2021-kohorte af introlæger og deres tanker bag karrierevalg og fravalg i akutmedicin på Akutafdelingen på Nordsjællands Hospital (NOH).

Introlæger i akutmedicin 2020-2021

I modsætning til HU-stillinger er der ikke mangel på søgning til introstillinger i akutmedicin. Der blev i 2020-2021 ansat 22 introl­æger på Akutafdelingen NOH, hvoraf kun 32% gennemførte deres introstilling, hvilket vil sige et frafald på 68%. Ingen ­læger (0), der gennemførte introstilling, er søgt videre i en HU-stilling (Tabel 1). Dette til trods for, at uddannelsesmiljøet i afdelingen har god evalueringsscore jf. nylig inspek­torrapport [6].

Der var ingen relevant kønsforskel mellem introlæger, der gennemførte introstilling, sammenlignet med læger, der ikke gennemfører introstilling. Deres aldre er også uden forskel. Opsigelserne af introstillinger kommer i gennemsnit ca. 6 mdr. efter tiltrædelse.

Samlet fortsatte de yngre læger i en bred vifte af andre uddannelsesstillinger, specielt almen medicin (20%).

Tabel 1

Interview af Introlæger i akutmedicin 2020-2021

Efter endt tjeneste kontaktede vi de 22 introlæger telefonisk med henblik på at få indblik i deres syn på akutmedicin. Der kunne ­høstes svar fra 20 introlæger (Tabel 2).

Tabel 2

Sammenfatning

Det meget lille og i dette tilfælde helt manglende videreforløb fra Intro- til HU-stilling i akutmedicin er ikke holdbart for udviklingen af akutmedicin i Danmark. Så med henblik på forbedring må man kigge på, hvad man kan gøre noget ved inden for akutmedicin, og gøre klart, hvad man ikke kan gøre noget ved, dvs. hvad der er præmis inden for faget. Det er en præmis for akutmedicin, at patient­klientellet er uselekteret, vagtbelastet, og at der er mange multisyge ældre patien­ter med polyfarmaci samt langt færre akut dårlige patienter, hvor det vil være afgørende for liv eller førlighed, at de kom på hospitalet. Det betyder, at man som læge skal finde det spændende at beskæftige sig med et uselekteret patientklientel på daglig basis. 

Vi finder det imidlertid væsentligt, at en introstilling i akutmedicin opfattes som en god uddannelsesmulighed, der tjener som springbræt til en bred vifte af specialer og ikke »kun« til en HU-stilling i akutmedicin.

Hvad man kan og bør gøre for at gøre akutmedicin mere attraktivt og mindre unødvendigt belastende er at behandle simple sygdomme borgernært og præhospitalt, så akutafdelingerne ikke drukner i raskhed [7]. Og så må man muliggøre en rationel overenskomst, der tilgodeser honorering enten timemæssigt eller lønmæssigt af nattevagter og en god work-life-balance. Vores anbefaling vil også være, at der laves et loft over, hvor meget frontlinjearbejde man har som akutmediciner i forhold til andet ­arbejde, der giver værdi til afdelingen. 

Referencer

https://autregweb.sst.dk/AuthorizationSearchResult.aspx?specialityDoc=Akutmedicin%3bAkutmedicin

https://ugeskriftet.dk/debat/er-akutmedicin-­som-laegeligt-speciale-en-fejl

https://www.berlingske.dk/samfund/­87-aarig-rigmand-skraemt-fra-vid-og-sans-paa-­akutafdeling-i-holbaek-jeg

https://www.berlingske.dk/samfund/­flemmings-mor-overlevede-med-noed-og-­naeppe-akutafdelingen-paa-holbaek

https://www.sst.dk/-/media/Viden/­Uddannelse/Prognose/­L%C3%A6geprognoser/­Opslaaede-og-besatte-hoveduddannelsesforloeb-i-2020.ashx?sc_lang=da&hash=A140D4B899A071A329FAAC95B7E7B793

https://www.sst.dk/da/-/media/­Inspektorrapporter/Oest/­Nordsjaellands-Hospital/Akutmedicin/­Inspektorrapport-­170822.ashx

https://www.altinget.dk/sundhed/artikel/­hovedstadens-akutberedskab-vi-har-en-­loesning-der-kan-fikse-problemerne-paa-­hospitalerne