Skip to main content

Kalundborgmodellen indbefatter ikke geriatri!

Formand Hanne Elkjær Andersen, Dansk Selskab for Geriatri. E-mail: haelan02@glo.regionh.dk Næstformand Lillian Mørch Jørgensen, Dansk Selskab for Geriatri

6. jun. 2008
2 min.

Praksiskonsulent Ditlev Bache beskriver »Kalundborgmodel-len« (Ugeskr Læger 2008;170:1856-7) og gør sig i den forbindelse skyldig i en misforståelse, idet han anfører, at der skal være »geriatrisk ekspertise«.

Ifølge Region Sjællands hjemmeside skal Kalundborg Sygehus fremover have:

  • specialiseret træning

  • palliativ afdeling

  • indlæggelse af medicinske patienter med veldiagnosticerede kroniske sygdomme, som på grund af forbigående forværring i grundsygdommen har behov for indlæggelse.

Det sidste kan vel bedst tolkes som en slags akutte aflastningspladser. Der vil ikke være adgang til avanceret diagnostik.

Intern medicin: geriatri er et af de ni internmedicinske specialer. En væsentlig opgave for geriatere er vurdering og behandling af akut og subakut sygdom hos ældre med multimorbiditet. Diagnostikken i denne patientgruppe er kompleks og vanskelig og kræver samarbejde med de fleste andre hospitalsbaserede specialer.

Der er således flere gode grunde til, at geriatri ikke kan placeres på et sygehus med de muligheder, der fremover vil være på Kalundborg:

  1. Det ville være til skade for de geriatriske patienter. Kompleksiteten i de geriatriske patienter nødvendiggør adgang til omfattende og specialiseret diagnostik og behandling.

  2. Der er stor mangel på geriatere i Danmark, og der er samtidig et voksende behov for geriatere i den akutte modtagelse af ældre patienter. Geriatere skal derfor ikke anvendes til at bevare lukningstruede sygehuse eller varetage behandling af patienter under plejehjemslignende forhold.

  3. Speciallæger i intern medicin: geriatri skal være med til at uddanne kommende geriatere og andre speciallæger i de internmedicinske specialer. Kalundborg skal jf. Region Sjællands hjemmeside være et sygehus, som drives af speciallæger, og der vil ikke være uddannelsessøgende læger.

  4. Som vi læser Region Sjællands hjemmeside er det da heller ikke intentionen, at der skal være geriatri i Kalundborg.

  5. Men når praksiskonsulent Ditlev Bache har fået opfattelse af, at der skal være geriatri i Kalundborg er der måske andre, der har fået samme opfattelse.

Derfor håber vi med dette indlæg at have skabt lidt klarhed over, hvori opgaverne for intern medicin: geriatri består og specielt ikke består.