Content area

|

KU’s Region Sjælland-spor er langtfra løsningen på lægedækningsproblemer

Region Sjællands kandidatspor i medicin vil løse lægedækning i yderområderne, men har fejlet og skabt en privilegeret førstevælgerordning til nogle af de meste eftertragtede KBU-pladser og introduktionsstillinger i komfortabel pendlerafstand fra København. En pragmatisk garantiordning for den provinsforskrækkede læge in spe.
Illustration: Lars-Ole Nejstgaard
Forfatter(e)
Kristian Mosfeldt Jeppesen, Claas-Frederik Johannsen, Tore Allerup, Søren Niemi Helsø, Niels Bjørn Dalsgaard, Ossian Gundel & Katrine Feldballe Bernholm. Alle Intro- eller KBU-læger

Det var med pomp og pragt, da Københavns Universitet for år tilbage etablerede et Region Sjælland-spor for de lægestuderende på kandidatuddannelsen i Medicin. Inspirationen kom fra Nordjylland, hvor man nogle år forinden med succes havde opstartet en lægeuddannelse i Aalborg. Dette fik på få år Region Nordjyllands sygehuse til at gå fra at være lidet attraktive i KBU-fordelingen til pludselig at stå forrest på mange af de nyudklækkede læger fra Aalborgs ønskeliste.

Incitamentet for at vælge en decentral uddannelse med langt fra to go-kaffe og døgnåbne hospitalsplacerede 7-Eleven’er skulle være på plads - en garanteret KBU-ansættelse i Region Sjælland efter eget valg blev sat på højkant for at sikre, at yngre læger faktisk kunne finde det attraktivt at placere sig i Region Sjællands nyopstartede lægeskole og flytte til regionen. Denne belønning er sidenhen fordoblet til også omfatte en valgfri introstilling i regionen, hvis man altså er en af de 10 heldige Region Sjælland-dimittender, når der trækkes lod om disse. De heldige lodtrækningsvindere går derefter uden om vanlig ansøgningsproces og tildeles deres favorit I-stilling på deres favorit-Region Sjælland Hospital.

Men virker systemet efter hensigten? Eller ligger dele af Region Sjælland simpelthen for tæt på København?

En aktindsigt i Region Sjælland-dimittendernes KBU- og I-stillingsvalg viser, at hhv. 83% (for KBU) og 75% (for I-stillinger) vælger enten Roskilde eller Køge Sygehus tæt på studiebyen København frem for de decentralt placerede sygehuse.

Endepunktet for, om Region Sjællands lægeuddannelses formål er opfyldt, må ultimativt skulle måles i, om de upopulære decentralt placerede sygehuse nu har nemmere ved at besætte deres stillinger og skabe faglig kontinuitet. Til det er vores påstand, at det i bedste fald ingen forskel har gjort, men potentielt har stillet de decentrale sygehuse endnu ringere. De valgfrie KBU- og I-ansættelser går primært til Sjællands universitetshospital i Køge og Roskilde. Sygehuse, der traditionelt set ikke har haft svært med at rekruttere læger.

Det efterlader Holbæk, Slagelse og Nykøbing Falster med en lang næse og samme rekrutteringsproblemer som før.

En kortsigtet løsning ligger ligefor. Placér belønningerne i form af KBU- og I-stillinger geografisk ligeligt i hele Regionen eller ultimativt decentralt, hvor rekrutteringsudfordringerne er størst. Det vil sikre, at enten alle hospitaler i regionen eller de mest trængende sygehuse nyder godt af kandidatuddannelsen og får stillet nye dygtige læger, der er uddannet i egen region, til rådighed.

Svar: Mange muligheder for spændende uddannelsesstillinger i Region Sjælland

Marit Buccarella, chef for lægeuddannelsen i Region Sjælland:

I arbejdet med at sikre, at vi også i Region Sjælland kan tilbyde vores borgere let og lige adgang til et velfungerende og sammenhængende sundhedsvæsen, er vi nødt til at søge nye veje og muligheder for at kunne tiltrække læger og speciallæger. Det indebærer også at afprøve modeller, som ikke alle kan være en del af. En af vores indsatser er at forankre uddannelse af læger lokalt, både ved etablering af et særligt spor af Københavns Universitets kandidatuddannelse i medicin, det såkaldte Region Sjælland-spor, og gennem en bredere placering af klinikophold for lægestuderende under deres universitetsuddannelse.

Vi er godt på vej. Vi har stor og stigende interesse for Region Sjælland-sporet, og netop nu samarbejder vi med Københavns Universitet om at udbygge Region Sjælland-sporet til at omfatte en fuld lægeuddannelse. Vi er overbeviste om, at det er den rigtige vej at gå, da alle undersøgelser viser, at der er en overordnet sammenhæng mellem lægers uddannelsessted og senere arbejdssted.

For at få skabt et solidt grundlag til at udvikle og udrulle Region Sjælland-sporet til hele regionen har vi fået tilladelse af Sundhedsministeriet til at lave en midlertidig særordning med sammenhængende uddannelses- og karriereforløb. Noget, som også Regeringens Lægedækningsrapport fra 2017 har peget på som særlige rekrutteringsindsatser. Efterhånden som Region Sjælland-sporet bliver tilstrækkelig kendt, og sporet tilvælges, fordi der er nogle unikke uddannelsesmuligheder, får særordningen forventeligt mindre betydning.

Allerede nu kan vi se på tilbagemeldingerne fra de studerende på Region Sjælland-sporet, at deres valg i lige så høj grad beror på, at man tilknyttes små hold, der følges ad hele vejen, den tætte adgang til underviserne og den kliniske verden, muligheden for selv at vælge, hvor de kliniske ophold skal afvikles, gode muligheder for indflydelse på både egen undervisning og på udviklingen af Region Sjælland-sporet og ikke mindst karrierevejledning.

Region Sjælland-sporet er stadig meget nyt, og ingen har gennemført en fuld kandidatuddannelse hos os endnu. Det er rigtigt, at der har været forholdsvis mange, der indtil nu har valgt KBU- og introduktionsstillinger på Sjællands Universitetshospital. Det er dog vores forventning, at de studerende vil vælge KBU-forløb og introduktionsstillinger mere bredt i regionen, i takt med at flere gennemfører en hel kandidatuddannelse, og gennem deres klinikophold får et større kendskab og tilknytning til forskellige sygehuse, psykiatrien og almen praksis. De kommende evalueringer vil særligt se på, om vi kommer i mål med spredningen af både KBU-forløbene og introstillingerne.

Så selvom vi godt forstår overvejelserne om, at nogle læger får en mulighed, som andre ikke får, må vi erkende, at det er nødvendigt. Det er det, for at vi lykkes med rekrutteringen til en region, der ikke tidligere har haft en lægeuddannelse, og som grundet placeringen i forhold til Region Hovedstaden står over for nogle helt særlige rekrutteringsudfordringer, der må løses på mange forskellige måder. Det tror vi, at der er forståelse for. Jeg vil her til sidst fremhæve, at der i Region Sjælland fortsat er mange muligheder for at få en spændende uddannelsesstilling.

Der er halvårligt 70-100 KBU-forløb at vælge imellem, hvoraf 24 er øremærket til Region Sjælland-sporet. Tilsvarende er der årligt omkring 300 introduktionsstillinger inden for forskellige specialer og på forskellige geografier, hvoraf 20 går til Region Sjælland-sporet. At en mindre del af stillingerne er øremærket til studerende på Region Sjælland-sporet, og som i opstartsfasen som udgangspunkt har været placeret på Sjællands Universitetshospital, må vi acceptere som et middel til at nå det fælles overordnede mål med at kunne sikre lægedækning til os alle, uanset hvor vi bor, og hvad vi fejler.

Blad nummer: 

Right side

af Karen Flink Konstantin-Hansen | 25/01
3 kommentarer
af Claus Peter Hovendal | 24/01
1 Kommentar
af Tommy Hindenburg | 24/01
6 kommentarer
af Pia Herltoft Madsen | 20/01
15 kommentarer