Skip to main content

Kære Yngre læger

Hvad skal vi stemme til OK24 – hvad var vi sikret, hvad har vi fået på det regionale område, og hvad har vi betalt? Jeg har læst noget i Yngre Læger-nyhedsbreve og Ugeskrift for Læger og andre vinkler på Facebook. Følgende er, hvad jeg hører, og hvordan jeg ser det som yngre læge i 20 år og (selvvalgt) afdelingslæge igennem ti år i år. Jeg skriver dette som privat person, men trækker på erfaring som TR/primært FTR for yngre læger fra 2006 til nu, som del af Yngre Lægers repræsentantskab i 11 år sidst fra 2017 og frem og i Yngre Lægers overenskomstudvalg fra og med OK21.

AC-overenskomsten (bedre barsel, at gemme frihed/ferie osv.) vil jeg ikke gå ind på, for det er AC centralt, der har sikret denne.

Det er specifikt YL-OK24, der her bliver gennemgået [1].

Vi blev af AC sikret samlet lønstigning på 8,8 %, generel lønstigning 6,8% og 2% oveni – de sidste 2% lagt ud til forhandling mellem de enkelte organisationer og regionerne, så disse 2% kunne fordeles med fokus på behov/ønsker hos organisationen (Yngre Læger) og regionerne.

Et væsentligt punkt er, at AC havde sikret, at såfremt man ikke kunne nå til enighed om fordeling af de 2%, vil de 2% komme som generel lønforhøjelse – hvis regionerne og Yngre Læger havde mødtes til forhandlinger og ikke var blevet enige, så havde AC centralt overtaget for Yngre Læger, og hvis dette ikke havde ført til noget, som Yngre Læger kunne leve med, så havde vi forventeligt fået 2% i lønstigning.

Så yngre læger var sikret 2% øgning af grundløn for alle yngre læger og dermed øgning af pension og overarbejdsbetaling svarende til de 2%. En afdelingslæge vil have fået ca. 16.000 kr. om året alle år som afdelingslæge – 16.000kr man kunne bruge/investere i de næste 1-5-40+ år alt efter alder i 2025.

OK24 har givet følgende fordeling af yngre lægers 2%

Yngre læger – ikke speciallæger: øget pension fra 17,25% til 19,36%.

Ulempetillæg øges med 10 kr. i timen (det man får for at gå i vagt i timen om natten og i weekender) (mange uddannelseslæger er i vagt, så 10 kr. koster meget).

YL – speciallæger: øget pension 18,96% til 19,36%.

Ulempetillæg øges med 100 kr. i timen (få afdelingslæger i vagt, så 100 kr. i timen har kostet relativt mindre (80,54 mio. kr.) vs. 10 kr. i timen for uddannelseslæger (32,41 mio. kr.).

Seniorvilkår: Hvis du går i vagt tjenestestedet, efter du er fyldt 62 år, får du 3,2% mere i løn, hvis ikke får du 1,6% (0,4% kan byttes til en fridag med løn og yderligere 0,4% endnu en fridag med løn maks. to fridage).

Det er alle relevante fokusområder at regulere lønnen på. Der sættes fokus på, at vagtarbejde bliver dyrere, og du får sparet mere op til pension tidligere, og med renters rente er tidligere pensionsindbetalinger mere interessante end sene indbetalinger.

Hvad får regionerne?

Afdelingslægernes får udvidet arbejdsområde, så det omfatter arbejdsopgaver på eget sygehus og andre sygehuse i eller uden for regionen eller opgaver under socialområdet mv.

Hvad betyder det? Fra nu og i al fremtid kan afdelingslæger med tre måneders varsel sendes hen, »hvor nøden er størst«, og de kan sendes af sted i 49,9% af arbejdstiden, og de kan ikke sige nej. De kan gøre det for alles kommende og nuværende afdelingslæger, som det passer ind i planerne for det offentlige sundhedsvæsen – din cheflæge, din hospitalsdirektør, regionspolitikerne, Folketinget, sundhedsministeren og statsministeren – alle kan sende dig af sted.

Man får løn under transport for den tid, der ligger ud over din normale transporttid – så hvis du nu har 30 minutter på cykel den ene vej på dit aktuelle arbejde og nu tager toget i en time og 15 minutter hver vej til hospital X eller plejehjem Y, får du 45 minutter × 2 = 1,5 timers løn for ekstra transport. Dette er vi sikret igennem tidligere overenskomster. For børnefamilier kan det give udfordringer, hvis man afleverer børn på vej til arbejde, og begge dele ligger den ene retning »imod øst«, og nu skal tage en time og 15 minutter »imod vest«. Så skal børnene nu afleveres kl. 6.30 frem for kl. 7.45, for at du kan være på arbejde kl. 8.15, og hentes kl.16.59, når du er kommet retur.

Et scenarie kan være tre dage på dit hospital og to dage i anden region om ugen i dagtid, alt efter transporttid og så en fridag hver 14. dag.

Det vil være muligt for region Z at lave en turnus, hvor de forskellige hospitaler sender læger af sted en uge hver, så fire hospitaler dækker en uge × 4 i region W. Hvis regionerne bruger fly, vil man kunne hjælpe meget bredt.

Bekymringer

En del af mine kollegaer erindrer med gru, hvordan sundhedsministeren (der dengang hed Lars Lykke) fik Yngre Læger til at skrive under på fireårsreglen – fordi det var »for det fælles bedste« at få flere speciallæger hurtigt igennem.

I specialer med speciallægemangel – psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri – bekymrer man sig, da der allerede mangler speciallæger, og der ingen steder er nok til at undvære nogen, så en sådan manøvre vil drive endnu flere over i den helt private sektor og væk fra de dårligste patienter.

I de populære specialer frygter man dårligere videreuddannelse, så man ikke får sin postspeciallæge-subspecialiserede oplæring i operationer mv.

Mange er bekymrede for arbejdsmiljøet, tab af kollegiale samvær mv., når man skal have flere arbejdssteder. Af dem, der allerede har oplevet at blive flyttet inden for en region, har en del haft denne oplevelse, også med tab af fagligt fællesskab.

Dem, der har haft flest dårlige erfaringer, tænker i, at ledelsen nu har fået et effektivt redskab til at skabe et A- og B-hold, og at man hurtigt kan motivere B-holdet til at sige op, hvis man sender dem af sted 49% af arbejdstiden for at være landets »mest højtuddannede polyfilla«.

Følgende er frivilligt mellem den enkelte afdelingslæge og arbejdsgiver, aftalerne må ikke være et krav for at få en given stilling, og man kan opsige en indgået aftale med tre måneders varsel:

PLUS-timer-afdelingslæger kan aftale at arbejde op til 42 timer om ugen, og man ganger månedslønnen med 42/37.

Merarbejde: godt 2.000 kr. om måneden for ikke rigtigt at kunne skrive overarbejde på, hvis stuegangen trækker ud eller tilsvarende (medmindre du får pålagt at blive, får en ekstra vagt eller bliver kaldt ind på en fridag) – dette er i retning af at arbejde som overlæge.

Mulighed for at tage 25 timers ekstra vagt/måned a 600 kr. De 25 timer tæller ikke med i normen. Du får ulempetillæg oven i timeløn og pension.

Samlet med 42/37 løn (løn × 42/37) + merarbejde/2.000 kr. kommer man som afdelingslæge op på godt 70.000 kr./måned, og dertil lægger man 25 vagttimer oven i en virkelig høj løn – og arbejder 42 timer fast + ca. seks vagttimer ekstra om ugen og derudover med aftale om merarbejde tæt på EU-reglerne om maksimal arbejdstid på 48 timer om ugen.

Så muligheden er der, hvis man vil have en masse arbejde, erfaring og penge.

Bekymringer

De tre områder er frivillige – spørgsmålet er, om du ud fra dine erfaringer som læge regner med, at dette reelt viser sig at være tilfældet i de eftertragtede specialer.

Hvad så, når overlægestillingerne skal fordeles, og man kigger på CV’et i en samlet vurdering? Vil lægen, der har arbejdet 37 timer (eller 30 timer) i fem år, blive vurderet lige så kompetent og overlægeparat som den, der har kørt med 42 timer + merarbejde + 25 timers vagter om måneden i de sidste tre år?

Hvem af disse to læger er den, afdelingen satser på som overlæge, og hvem af disse bliver sendt til sygehus W i region Z, »hvor du kan fordybe dig i uddannelse … af H-læger og I-læger«.

Overlægerne har ikke aftale om at kunne dække hele landet, og med OK24 for yngre læger, herunder merarbejde, har vi reduceret behovet for overlæger. Yngre læger kan påtage sig at arbejde endnu mere fleksibelt, end de kan inden for mange områder.

Så – kan du se dig selv og dine i dette, og med et større helikopterperspektiv – hvis du vil – hvordan vil det være i et sundhedsvæsen, når OK24 bliver den verden, vi alle skal arbejde i fremadrettet?

Hvis du tænker, at det er skygger på væggen, der skræmmer uden grund, og det, vi har fået med OK24, er godt (og bedre end 2% lønstigning), så er det nemt at stemme JA.

Hvis du tænker, at du ikke kan se dig selv i OK24, så kan du sende et signal ved at stemme NEJ.

Uanset hvad, så STEM. 

 

SVAR 

Af Helga Schultz, forperson i Yngre Læger, Wendy Schou, næstforperson i Yngre Læger, og Søren Niemi Helsø, forperson for Yngre Lægers Overenskomstudvalg

Søren Niemi Helsø, forperson for Yngre Lægers Overenskomstudvalg, Wendy Schou, næstforperson i Yngre Læger, og Helga Schultz, forperson i Yngre Læger

OK24: Vi skal stemme, og vi anbefaler at stemme »ja«

Lasse Schmidt spørger i Ugeskrift for Læger i dag, hvad vi som yngre læger skal stemme til OK24. Fra forhandlingsdelegationen og bestyrelsen i Yngre Læger er svaret: Vi skal stemme ja.

40% af Yngre Lægers medlemmer har allerede stemt om resultatet af OK24. Men vi skal nå over 50%, for at urafstemningen er gyldig. Derfor skal vi stemme, og som medlem kan du nå at gøre det frem til mandag den 8. april, kl. 12.

Vi har med resultatet sikret en stor lønstigning, der kommer til at genoprette reallønnen i løbet af overenskomstperioden. Vi har sikret markante pensionsforhøjelser, bedre barselsvilkår, mere fleksibilitet og betydeligt bedre ulempebetaling. For blot at nævne nogle udvalgte dele. Det er resultater, vi har forhandlet os frem til, både som selvstændig organisation og sammen med Akademikerne. Og det er vigtigt at huske, at det netop er en forhandling.

De 2%, som udgjorde den økonomiske ramme i Yngre Lægers egne forhandlinger, er aldrig garanteret til et konkret formål. Vi fra Yngre Læger og Danske Regioner sætter os sammen med hvert vores mandat fra baglandet og ser på at forny de overordnede regler for arbejdet på vores område. I vores tilfælde sundhedsvæsenet, dvs. patienter, som har brug for læger, og læger, som skal have et godt arbejdsliv i sundhedsvæsenet, mens de hjælper patienterne. Vi forhandler altså sammen, begge parter, om hvordan de 2% kan bruges optimalt og til begge parters fordel.

For alle medlemmer – uddannelseslæger i regionerne, speciallæger i regionerne, uddannelseslæger i staten og speciallæger i staten – er der dertil specifikke forbedringer, der taler for at stemme ja. Du kan som medlem finde de samlede resultater, der gælder for netop dig, på Læger.dk.

Fleksibilitet og udvikling for speciallæger

Lasse Schmidt hæfter sig særskilt ved resultaterne for speciallæger i regionerne. Det har været væsentligt for os denne gang at forbedre vilkårene og udviklingsmulighederne for netop speciallægerne. 

Andelen af læger, som kommer til at være afdelingslæger, til de går på pension, kommer til at stige i de næste mange år. Det har Danske Regioner besluttet og vist os, at de står fast på. Vi har siden 2016 set en stigning på 48% i antallet af afdelingslæger, mens antallet af overlæger ligger nogenlunde stabilt. Derfor insisterede vi på, at det var afgørende at tilgodese speciallægerne – både i form af bl.a. løn, pension og ulempegodtgørelse og også som noget helt nyt at sikre seniorrettigheder til Yngre Lægers speciallæger, så man som speciallæge hos Yngre Læger nu får en ekstra betaling på 1,6% af sin årsløn (eller 3,2%, hvis man stadig går i vagt) fra og med året efter det kalenderår, hvor man fylder 62 år. Det er en god og attraktiv ordning, som fremover kan udbygges, så seniorvilkårene gradvist kan blive bedre. Det er klart, at ønsket var at sikre mindst lige så gode vilkår som vores overlægekollegaer, men vi er meget glade for at have taget det første skridt i den rigtige retning, og ordningen matcher flere grupper på det øvrige akademiske, offentlige arbejdsmarked.

Samtidig har vi slået to tykke streger under, at arbejdsgiver ikke må planlægge med mere end 37 timers arbejde om ugen i gennemsnit for Yngre Lægers speciallæger. Og for de speciallæger, som gerne vil arbejde med en anden arbejdstid end i dag, bliver det muligt frivilligt at aftale et eller flere elementer – i form af plustid, merarbejdsregler og køb af ekstra vagttjeneste.

I Yngre Lægers forhandlingsdelegation ser vi mulighederne for merarbejde, plustid og køb af ekstra vagttjeneste som netop: muligheder. Vi forventer, at de vil blive brugt af dem, som ønsker det. For dem, som ønsker at bevare vilkårene i den kendte afdelingslægestilling i hele deres arbejdsliv, er dette bestemt stadig en mulighed.

Forhandlingsdelegationen fra Danske Regioner var enige med os i at have fokus på speciallægerne, og de vil gerne have tilfredse speciallæger på deres arbejdspladser. Samtidig har de brug for, at der er læger i alle dele af landet, også selvom lægerne primært bosætter sig i og nær de store byer. Det giver også mening for os i Yngre Læger at have fokus på den problemstilling og tage det alvorligt.

Det er velkendt praksis i dag at have flere tjenestesteder, hvor lægerne fordeles til de matrikler, hvor der er patienter, men ikke læger, der bor tæt på. Vi kender ikke til steder, hvor det misbruges som beskrevet i Lasses Schmidts indlæg, og vi forventer ikke, at det sker, selvom lægerne skal krydse regionsgrænser for at komme til den anden matrikel. Vi har sikret, at vores eksisterende regler om transport mellem flere tjenestesteder fortsat gælder, også mellem regioner. Det, synes vi, er en vigtig rettighed. En rettighed, som flere gange har været under pres, og som nu er slået fast for vores medlemmer – også mellem regioner.

Det er klart, at vi også har haft bekymringer om, hvor langt en arbejdsgiver vil være villig til at benytte sig af arbejdsområdet. Men med bestemmelsen om betaling under transport er vi helt sikre på, at der er en meget naturlig begrænsning for omfanget af brugen. For det betaler sig ikke at have speciallæger til at køre rundt på landevejen i arbejdstiden. Der er altså tryghed ved fortsat at have beskyttelsen af arbejdstiden under transport.

I Yngre Lægers forhandlingsdelegation og bestyrelse er vi meget tilfredse med den samlede pakke til alle vores medlemmer, og vi anbefaler alle medlemmer at stemme, og at stemme JA til overenskomsten. Vi kan ikke udvikle vores sundhedsvæsen uden indholdsmæssigt at forny vores overenskomst og forbedre og forny rammerne for vores medlemmers arbejdsliv.

Referencer

https://laeger.dk/foreninger/yngre-laeger/genveje-yngre-laeger/ok24-yngre-laeger