Skip to main content

Opfordring: Lav et Cochranereview

De giver oftest den mest komplette oversigt over et emneområde. Og kan anvendes som guide i det kliniske arbejde og i den videre forskning.
Kristoffer Andresen & Jacob Rosenberg, Cochrane Colorectal Group, Gastroenheden, Kirurgisk Sektion, Herlev Hospital, og Københavns Universitet. E-mail: kristofferandresen@gmail.com Interessekonflikter: ingen. Forfattere er editors for Cochrane Colorectal Group.
4. jul. 2019
04 min

Den globale Cochrane Collaboration har som formål at formidle opdaterede veludførte systematiske oversigtsartikler, der kan vejlede sundhedspolitiske tiltag og patientbehandlingen. For at opfylde dette mål er det vigtigt, at artiklerne løbende opdateres. Dette kan være et større arbejde, især når der for nogle review går flere år, fra de publiceres, til de opdateres, og der således kan være en betydelig mængde nye studier, der skal indarbejdes. I en nyligt publiceret leder i Ugeskrift for Læger påpeges det, at automatisering af dele af processen giver mulighed for, at oversigtsartikler nemmere kan laves og opdateres [1]. Cochrane har tidligere haft en politik om, at artiklerne skulle opdateres hvert andet år. Fokus er nu skiftet til, at artiklerne skal opdateres ved behov.

Living reviews

Inden for udvalgte områder, hvor der forventes ny evidens, der potentielt kan ændre praksis, arbejder Cochrane på at etablere living systematic reviews [2]. Pr. 1. maj 2019 har Cochrane fem af disse living reviews, hvor der hver måned laves en søgning efter nye relevante studier, som så kan tilføjes inkl. nye metaanalyser [2]. Når det fremover ved hjælp af automatiseringer og hjælpeprogrammer bliver nemmere opdatere et review, vil vi forhåbentlig se flere af disse living reviews i Cochrane.

Cochranereview burde være de mest citerede overhovedet i litteraturen. Imidlertid var impact factor kun 6,75 i 2017 [3]. En forklaring kan være, at der publiceres Cochranereview med meget få studier, hvor man ikke kan drage en endelig konklusion, og de dermed næsten ikke citeres. Man har tidligere set på kvaliteten af Cochranereview om cancer og fundet, at de citeres i mindre grad end systematiske oversigtsartikler, der er publiceret i tidsskrifter med høj impact factor. Antal citationer var således 6,9 for Cochranereview versus 74,5 i de almindelige tidsskrifter [4]. Forfatterne fandt, at den metodologiske kvalitet generelt var højere i Cochranereview, og at der var større transparens i metoden. Forfatterne påpegede, at dette kunne skyldes, at Cochranereview gennemgår grundigt metodologisk peerreview allerede på protokolstadiet. Forfatterne kunne dog ikke påvise årsagen til, at Cochranereview bliver citeret mindre. En mulig forklaring kan være, at high impact journals kan selektere oversigtsartikler, eksempelvis på baggrund af, hvor interessant og klinisk relevant resultaterne er, hvorimod Cochranereview altid publiceres, så længe de er veludførte, uanset hvor interessante resultaterne er. Der ligger derfor en opgave for Cochrane i at udvælge klinisk relevante områder med mulig effekt på patientbehandlingen. Dette vil givetvis øge den kliniske relevans og antallet af citationer.

Review groups

Cochrane Collaboration består af 53 såkaldte Cochrane Review Groups, der fokuserer på hvert deres emneområde. Der findes p.t. tre Cochranegrupper med base i Danmark [5]. Hver gruppe er en selvstændig redaktionel enhed, der er behjælpelig med at vejlede og assistere forfatterne til Cochraneartikler. Potentielle forfattere kan kontakte den relevante gruppe og forespørge om muligheden for at skrive et review. Identificerer man et ikkeopdateret Cochranereview, og har man kendskab til nye studier, der bør inkluderes, kan man kontakte den pågældende gruppe. Hvis den oprindelige forfattergruppe ikke længere har mulighed for at holde reviewet opdateret, kan den overdrages til en ny forfattergruppe. Dermed kan man overtage et allerede publiceret review og herefter udarbejde en opdateret version, som publiceres hos Cochrane med et nyt forfatterhold.

Hermed skal lyde en opfordring til potentielle forfattere om at henvende sig til en reviewgruppe og enten opdatere et forældet eller skrive et nyt Cochranereview. Cochranereview repræsenterer oftest den mest komplette oversigt over et emneområde, og de kan derfor anvendes til at guide både det kliniske arbejde og den videre forskning. Det er ikke nødvendigvis svært at lave et Cochranereview, men det kræver selvfølgelig en indsats. Der er dog hjælp at hente hos de respektive Cochranegrupper.

Referencer

LITTERATUR

  1. Schroll JB, Jeppesen BT. Automatiske review. Ugeskr Læger 2019;181:V70174.

  2. Cochrane. Living systematic reviews. https://community.cochrane.org/review-production/production-resources/living-systematic-reviews (2. maj 2019).

  3. 2017 journal impact factor, journal citation reports. Clarivate Analytics, 2019. https://apps.clarivate.com/jif/home/?journal=COCHRANE%20DB%20SYST%20REV&editions=SCIE&year=2017&pssid=H2-nmDQmg1KNu7Iw8esIx2B5ee7sUOakrBxxPK-18x2dM4Mwhz6eY25TPTpUU0DGKQx3Dx3DXDWICihlxx06YxxsbKEaav2gx3Dx3D-qBgNuLRjcgZrPm66fhjx2Fmwx3Dx3D-h9tQNJ9Nv4eh45yLvkdX3gx3Dx3D (2. maj 2019).

  4. Goldkuhle M, Narayan V, Weigl A et al. A systematic assessment of Cochrane reviews and systematic reviews published in high-impact medical journals related to cancer. BMJ Open 2018;8:e020869.

  5. Cochrane. Cochrane Review Groups. https://www.cochranelibrary.com/about/cochrane-review-groups (2. maj 2019).

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen