Skip to main content

Overenskomstforhandlingerne - igen

Alment praktiserende læge Elo Aagaard, Bogense. E-mail: elo-aagaard@get2net.dk

16. mar. 2006
2 min.

Når formanden i sit arrogante svar på mit læserbrev i Ugeskr Læger 2005;167:4582-3 sætter spørgsmålstegn ved, om vi befinder os samme sted på jorden, tror jeg, at svaret må være, at det gør vi nok ikke.

Jeg befinder mig sammen med mange kollegaer med begge ben på jorden og formanden svævende et sted deroppe, hvorfra han tror, at han kan overskue hele situationen, hvordan det er ude i almen praksis.

I en privat korrespondance har vi udvekslet meninger. Jeg har spurgt, om han kender situationen på Læsø, på Mors, i Ålborg, på Langeland og på Ærø; det gør han, og alligevel mener han, hvad han skriver i sit svar på læserbrevet, »at her går det godt« - vi er ved at få løst problemerne rundt omkring.

Så langt så godt.

I Ugeskr Læger 2005;167:4712 offentliggøres der så en notits, hvoraf det fremgår, at lægedækningen på Mors er på plads!

Men det er unægtelig en helt ny måde at løse proble-merne med den manglende lægedækning på - en måde, som mange af mine kollegaer kunne tænke sig, at deres problemer blev løst på: En aftale med amtet om økonomisk tilskud til bygningen af lægehuse og specielle aftaler om ansættelse af klinikpersonale, muligheden for at indrette lokaler i behandlerhuse og tilbud om nedsættelse med 0-ydernummer med garanteret basishonorar og dertil en indslusningsmodel, hvor amtet stiller lokaler, personale og inventar til rådighed for nynedsatte/nyansatte praktiserende læger.

Dette gør jo helt op med den tankegang, at almen praksis i Danmark er en privat forretning; det vil da både nu og senere betyde, at de alment praktiserende læger er »ansat« af amtet, og det vil da alt andet lige gøre det endnu sværere for mine kollegaer at sælge deres praksis på markedsvilkår, idet foreningen og amterne jo således bare lurepasser i kulissen, indtil situationen er uløselig, og så løser problemerne hen over hovedet på de kollegaer, som ikke har kunnet sælge praksis.

Det ville tjene foreningen til ære, hvis den for en gangs skyld bakkede op omkring de aktuelle problemer og eventuelt fik amterne til at opkøbe de usælgelige praksis, før amtet så kunne studehandle med PLO om amtslige lægehuse, amtsligt ansat hjælpepersonale og læger ansat af amtet i yderområderne.

Måske skal almen praksis nationaliseres, og vi skal alle ansættes?