Skip to main content

The precautionary principle. Ramazzini Foundation Library, vol. 2 Grandjean P, Soffritti M, Minardi F, Brazier JV, eds.

Professor Finn Gyntelberg E-mail: fg01@bbh.hosp.dk

1. nov. 2005
2 min.

Denne bog om forsigtighedsprincippet, som det hedder på dansk, er et resultat af en konference i regi af Kollegium Ramazzini.Forsigtighedsprincippet omfatter og operationaliserer udsagnet, at det er bedre at være sikker end at beklage, som det nævnes i indledningen. Bogen indeholder indlæg fra konferencen med fyldige litteraturreferencer til de fleste kapitler og et klart og tydeligt resumé af hvert indlægs væsentligste indhold. Stort set alle væsentlige og relevante problemstillinger vedrørende forsigtighedsprincippet bliver grundigt berørt.Forsigtighedsprincippet defineres en lille smule forskelligt af flere forfattere, men som angivet i bogens indledning er forsigtighedsprincippets mål enkelt og dog komplekst: at forhindre eller reducere anvendelsen af substanser og teknologier, som er skadelige for mennesker og miljø. Forsigtighed betyder, at man agerer imod potentiel skade, også når en klar årsagssammenhæng eller styrken af årsag ikke er bevist, og videnskabelig evidens stadig mangler. Dertil kommer, at princippet tillige forsøger at integrere politisk-juridiske og videnskabelige skøn i bestræbelserne på at beskytte borgeren imod helbredsskadelig påvirkning.Mange kapitler i bogen er særdeles læseværdige, oplysende og lettilgængelige. Andre kapitler er filosofiske og statistiske og i det mindste for anmelderen svært tilgængelige. Uden tvivl vil bogen være særdeles nyttig, både som opslagsværk og til eftertanke for de mange forskellige faggrupper, for hvem forsigtighedsprincippet er relevant i deres daglige arbejde.
Blandt de mange fortræffelige bidrag er det svært at fremhæve enkelte, men et bidrag om børn som vulnerabel population er meget tankevækkende med dets historiske eksempler på blivende helbredseffekter efter udsættelse for bly, ioniserende stråling og kviksølv. Et rystende indlæg om asbestbrug i Indien og den totale mangel på forsigtighed i forbindelse hermed bør nævnes. Det skønnes, at omkring 2020 vil ca. en million mennesker i udviklingslandene årligt dø af mesotheliom og lungecancer. Et tal, der understreger betydningen af, at forsigtighedsprincippet i fremtiden bliver en integreret del af relevante instansers risikohåndtering.
Bogen kan varmt anbefales til alle med interesse for samfunds-, miljø- og arbejdsmedicin. Den bør være lettilgængelig i Sundhedsstyrelsen, Miljøstyrelsen og enhver embedslægeinstitution.

Bologna: European Foundation of Oncology
and Environmental Sciences, 2003.
247 sider. Kan hentes på
www.collegiumramazzini.org
ISBN 88-86235-80-1