Skip to main content

Undervisningsfilm på USB-nøgle

UDGIVER:København: SKA,Rigshospitalet, 2011

VARIGHED: 17 minutter

Pris: 50 KR.

BESTILLING: SKA-sekretariatet, Jane ElzeSannung, e-mail: jane.elze.sannung@rh.regionh.dk

Kommunikation med patienter og pårørende udgør en væsentlig del af sundhedspersonalets arbejde i klinikken. At kunne kommunikere på en professionel måde er derfor en kompetence, som alle sundhedsprofes-sionelle må opøve og vedligeholde gennem deres karriere.

For at kunne varetage gode professionelle samtaler med patienter og pårørende må man som sundhedsprofessionel først og fremmest vide, hvorledes man kan strukturere samtalerne på basalt niveau og samtidig etablere en god patientrelation.

En tværfaglig arbejdsgruppe under SKA (Sammenslutningen af Kræftafdelinger) har produceret en kort instruktionsfilm på USB-nøgle - »Samtaler med kræftpatienter« - med en række enkle råd og anbefalinger til gennemførelse af professionelle samtaler. Filmen henvender sig til tværfagligt personale på de onkologiske afdelinger og anviser en metode, hvorved læge og sygeplejerske i samarbejde kan forberede, gennemføre og evaluere professionelle samtaler med patienter og pårørende.

Filmen viser i et lettilgængeligt set-up en samtalesituation, der udspiller sig mellem patient og pårørende (skuespillere) samt læge og sygeplejerske, og demonstrerer på forbilledlig vis det samtalegrundlag, der skal til for at sikre, at patient og pårørende føler sig hørt og forstået på sygdomsoplevelsen samtidig med, at den faglige information sikres overbragt. Vigtige forudsætninger for en vellykket samtale er, at personalet, ud over at sikre gode fysiske rammer (samtalerum), holder pauser og signalerer ro, giver patienten mulighed for at stille spørgsmål, gør svært stof tilgængeligt og i det hele taget møder patienten der, hvor patienten er. Det er ofte kvaliteten i kommunikationen, der bestemmer patientens oplevelse af og tilfredshed med behandlingen.

Filmens råd og anbefalinger har generel anvendelsesværdi for sundhedspersonale, også uden for onkologien. Særligt skal fremhæves betydningen af det tværfaglige samarbejde mellem læge og sygeplejerske som en stor styrke i samtalerne, både for patient og for personale.