Skip to main content

Skader skal anmeldes

Professor, dr.med. Johannes Bock. Overlæge Lars Hove. Speciallægekonsulent Lars Ib Andersen. Overlæge Jens Krogh Christoffersen. E-mail: jkc@patientforsikringen.dk. Patientforsikringen, København

12. aug. 2011
3 min.

InteressekonfLikter: Alle forfattere er tilknyttet Patientforsikringen.

Som læger tilknyttet Patientforsikringen (PF) har vi med interesse læst artiklen af Ryom et al i Danish Medical Bulletin [1] (refereret i Ugeskr Læger 2011;173:1875). Artiklen giver nemlig en sjælden og kærkommen mulighed for at vurdere PF's såkaldte mørketal - altså de skader, som ikke bliver anmeldt til os, selv om de er kvalificeret til det. Den iatrogene øsofagusperforation opfylder lovens krav til alvor og sjældenhed, således at den i mange tilfælde kan anerkendes under § 20.1.4 i Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (KEL), der taler om anerkendelse: »... hvis der som følge af undersøgelse, herunder diagnostiske indgreb eller behandling, indtræder skade i form af infektioner eller andre komplikationer, der er mere omfattende, end hvad patienten med rimelighed må tåle« [2].

Artiklen om øsofagusperforationerne nævner 136 tilfælde fra 1997-2005, hvor skaden var forårsaget af instrumentering af spiserøret. PF har modtaget 71 anmeldelser om iatrogen øsofagusperforation med skadedato inden for denne periode, af hvilke de 44 (62%) er anerkendt. Dette er i øvrigt langt over vores sædvanlige anerkendelsesprocent på ca. 34. Der er således 71 af de 136 patienter, der er blevet anmeldt til PF, hvilket giver en anmeldelsesprocent på 52. Dette er over vores hidtidige skøn over anmeldelserne [3], hvilket naturligvis glæder os.

På den anden side må vi gøre opmærksom på, at der altså er 65 patienter, som ikke er blevet anmeldt til PF, selv om de havde været ude for en alvorlig og sjælden patientskade. Hvis vi antager, at deres sager, dersom de var blevet anmeldt, ville være blevet behandlet på samme måde som de 71, der blev anmeldt, ville de 40 være blevet anerkendt med en samlet erstatning på 7.106.240 kr. Der er altså tale om en betydelig besparelse for samfundet, men det er jo ikke det, der er formålet med PF. Tværtimod er det lovens hensigt, at der skal ydes erstatning til alle, der er berettiget til det.

Efter en ændring i 2005 siger KEL nu, at: »Det påhviler enhver autoriseret sundhedsperson, som i sin virksomhed bliver bekendt med skader, som må antages at kunne give ret til erstatning efter dette kapitel, at informere skadelidte herom samt i fornødent omfang at bistå med anmeldelse til Patientforsikringsforeningen« [2]. Vi kan derfor måske håbe, at vi i fremtiden kan se frem til endnu mindre mørketal end dem, der kan udledes af artiklen af Ryom et al.

Referencer

  1. Ryom P, Ravn JB, Penninga L et al. Aetiology, treatment and mortality after oesophageal perforation in Denmark. Dan Med Bul 2011;58(5):A4267.
  2. Lov nr. 547 af 24. juni 2005 om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.
  3. Petersen HØ, Rasmussen AH, Andersen LI et al. Mediastinitis efter hjertekirurgi. Et patientforsikringsmateriale. Ugeskr Læger 2008;170:1905-8.