Skip to main content

Stem ja!

Af Erik Jylling, formand for Foreningen af Yngre Læger

2. nov. 2005
3 min.

Bestyrelsen opfordrer kraftigt medlemmerne til at stemme ja til det fremsatte mæglingsforslag. Det indeholder nemlig lutter forbedringer for yngre læger, samtidig med at arbejdsgivernes planlagte overgreb som fx afskaffelse af overarbejdsoverenskomsten blev afværget.

Efter et langt og sejt OK 02-forhandlingsforløb, hvor Forligsmanden (bl.a. foranlediget af AC's massive strejkevarsel) måtte gribe ind i forhandlingerne, er mæglingsforslaget nu sendt til urafstemning blandt samtlige 650.000 kommunalt ansatte. Og selvom forhandlingsforløbet med afslutningen i Forligsinstitutionen på mange måder var utilfredsstillende, må resultatet betegnes »ikke så ringe endda«.

FAYL har ført OK-forhandlinger som medlem af AC-forhandlingsfællesskabet og KTO. Fordi 650.000 gungrer mere end 7.000 yngre læger, og fordi en vigtig lære af 1981 var, at ingen i længden vinder ved at stå alene. Fællesskabet sikrer solidaritet, men også millimeterretfærdighed uafhængigt af markedssituationen. Bl.a. derfor fører lægemangel ikke per automatik til ekstraordinært store lønstigninger til yngre læger.

Alligevel har FAYL faktisk gjort det lidt bedre end de fleste! Det samlede resultat, inklusive resultatet af FAYL's egne forhandlinger, betyder, at alle yngre læger i løbet af den 3-årige overenskomstperiode kan se frem til løn- og pensionsforbedringer på mellem 7,6% og 11,9% (se også faktaboksen på side 2215).

Ved præsentationen af mæglingsforslaget på FAYL's repræsentantskabsmøde valgte repræsentantskabet at fokusere på lønstigningerne, der ikke var store nok, og på de manglende forbedringer på vagtområdet. Bestyrelsen har valgt at fokusere på de faktiske forbedringer og de forringelser, der ikke blev gennemført.

Mæglingsforslaget sikrer:

  • Fortsat reallønsfremgang uafhængigt af decentrale Ny Løn-tillæg.

  • En 6. ferieuge med mulighed for udbetaling eller overførsel af ferieuger (efter eget ønske).

  • Kraftige pensionsforbedringer.

  • Forbedrede vilkår for tillidsrepræsentanter, bl.a. er der nu mulighed for give Ny Løn-tillæg for tillidsrepræsentantfunktionen.

  • Nedsat husleje i lægeboliger mod betaling af varme og vand efter forbrug.

  • Mere forpligtende kompetenceudvikling.

  • Adgang til at aftale bedre betingelser for vikarvagter.

  • Bedre vilkår for Ny Løn-forhandlinger decentralt.

  • Permanent sikring af overgangsordningen.

Befolkning, regering og Folketing har stillet skarpt på H:S og amternes sygehusdrift. Guleroden på 1,5 mia. kr. til ventelisteafvikling afventer blot lokalt initiativ - også fra Yngre Lægers side. Og her kan vi, modsat ved de centrale forhandlingsborde, bruge lægemanglen. Lægemangel udnyttes bedst, der hvor lægemanglen er.

Fald ikke for fristelsen til at give fingeren til et lønsystem, et amt, et sygehus, en afdeling eller en regering, du ikke kan lide, ved at stemme nej. Det skal gøres med andre midler end via stemmesedlen. En strejke vil gøre os til syndebukke for manglende ventelisteafvikling, dårligere service osv. Vi vil ikke forære amterne den mulighed og oven i købet bruge vores konfliktmidler på det!

Signalet om, at vi ikke er tilfredse med arbejdsgivernes forvaltning af Ny Løn-forhandlinger, blev sendt med konfliktvarslet - og modtaget med løfte om bod og bedring.

Selvom kampen for ultimative løn-, arbejds- og uddannelsesvilkår er lang, er resultatet af OK 02 et vigtigt skridt i den rigtige retning. Det er et godt mæglingsforslag.

Ta' et ansvar og stem ja til mæglingsforslaget!