Skip to main content

Sundhed, risikotilstande og sygdom - tanker omkring Apotekerforeningens »Sundhedsprofil«

Helle Pinholt Nielsen, Vicedirektør, Danmarks Apotekerforening

1. nov. 2005
2 min.

Svar til Søren Friborg

I Ugeskrift for Læger nr. 32 fra 4. august 2003 redegør Søren Friborg for DSAM's opfattelse af »publikationen »Sundhedsprofil«.

DSAM har tidligere i et brev til Apotekerforeningen fremsat helt tilsvarende bemærkninger. Dette førte til, at foreningen inviterede DSAM til et møde for at få uddybet de synspunkter, som DSAM gjorde gældende og drøfte mulige ændringer til den interne manual, som er skrevet til apotekspersonale. Dette møde fandt sted den 25. juni 2003. Fra foreningens side beklagede vi, at vi havde anvendt DSAM's navn, således at det kunne give en udefrakommende læser indtryk af, at DSAM støtter publikationen. Vi gav et klart tilsagn om at ændre manualen på dette punkt.

Som følge af drøftelserne benævnes manualen endvidere nu »Risikoprofil«, ligesom det nu er præciseret, at risikoprofilen har som sit vigtigste formål at finde frem til personer, som vil have særligt gavn af rygeophør og/eller vægttab.

Derfor blev vi naturligvis ganske overraskede over at læse Søren Friborgs indlæg, som vi ikke på forhånd er blevet orienteret om. Dette ville vi have anset for naturligt, eftersom vi oplevede vore drøftelser ved mødet den 25. juni som meget konstruktive.

Hvad angår Søren Friborgs betragtninger om, at initiativet udnytter og forstærker befolkningens stigende bekymring for egen sundhed og angivelsen af, at »sådan som initiativet er tilrettelagt, kan det medføre et irrationelt behov hos befolkningen for at efterspørge medicinsk behandling«, så mener vi ikke, at der foreligger dokumentation for, at det forholder sig sådan, men er opmærksomme på problemstillingen.

Vi har også hæftet os ved, at Regeringen i sin sundhedspolitiske redegørelse fra 2002 blandt andet har erklæret, at forebyggelsesarbejdet og sundhedsforskningen skal have høj prioritet, og som følge heraf har 11 ministerier sammen udarbejdet et overordnet sundhedsprogram, der skal nyorientere og styrke det forebyggende arbejde inden for de store folkesygdomme. Programmet tager fat på de centrale risikofaktorer såsom tobak, alkohol, kost, fysisk aktivitet, svær overvægt, arbejdsmiljø med videre, og det siges, at det gælder om at fange borgerne i deres hverdag, hvad enten det er på arbejdspladser og skoler eller i sundheds- og socialsektoren i amter og kommuner.

Vi accepterer naturligvis DSAM's synspunkter, men må konstatere, at der er meget delte meninger på området.

Apotekernes tilbud inden for sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse understøtter således efter vores opfattelse regeringens intentioner, og her kan apotekernes mange daglige borgerkontakter nyttiggøres.

SVAR