Skip to main content

Sundhedspersonale mod tobak

Speciallæge Finn Edler von Eyben, Odense. E-mail: finnvon@mail.tele.dk

31. okt. 2005
3 min.

Danmark ratificerede verdens første globale sundhedstraktat fra Verdenssundhedsorganisationen, Framework Convention on Tobacco Control, den 15. december 2004. Der er et betydeligt fald i andelen af rygere i den voksne befolkning i Danmark, især imponerende i sammenligning med udviklingen i en række andre europæiske lande. Faldet har vakt international opmærksomhed, fordi Danmark ikke har ført en særlig aktiv tobakspolitik.

Men samtidig er forbruget af tobak steget i Danmark gennem de sidste par år. Danmark er det eneste vesteuropæiske land, der i de seneste år har sænket tobaksafgifterne. Andre lande har tværtimod øget afgifterne. Norge, Sverige, Holland og Irland har gennemført strammere lovgivning om røgfrie miljøer.

Alligevel, trods opfordringer fra en række organisationer, ønsker den danske regering, at Danmark afventer med tilsvarende lovgivning.

Gallaher Group har lanceret en billigcigaret, hvor tyve styk sælges i Danmark for 20 kroner. Havde Danmark bevaret stykafgiften fra før den 1. oktober 2003, ville tobaksafgifterne inklusive moms for en sådan tyvestyks pakke udgøre 20,98 kroner. Nu er vi på vej mod et samfund, hvor tyve cigaretter ikke koster meget mere end en busbillet.

Debatten om indsatsen mod rygning har fået tilskud fra international side. European Forum of Medical Association diskuterede nye tiltag for et Røgfrit Europa på det seneste møde i Oslo den 11.-12. marts 2005. På mødet gennemgik EFMA en ny rapport, der betonede fordelene ved lovgivning, der sikrer røgfrie miljøer. Mødet vedtog følgende resolution om indsatsen for tobakskontrol:

  • Mødet bekræfter, at EFMA er forpligtet til at støtte en effektiv, evidensbaseret indsats for at mindske den sygelighed, invaliditet og dødelighed, som tobak er årsag til.

  • Mødet påpeger, at videnskabelig dokumentation entydigt viser, at passiv rygning kan føre til alvorlig sygdom og død.

  • Mødet roser de europæiske regeringer, som har gennemført love om røgfrie miljøer, der beskytter borgerne mod passiv rygning.

  • Mødet støtter indarbejdelsen af Framework Convention on Tobacco Control. Det vil redde millioner af liv, hvis alle lande fuldt anvender de metoder, som denne konvention indeholder.

  • Mødet understreger, at medicinsk professionelle har en ledende position som klinikere, rollemodeller og fortalere for forandringer, når det gælder om at begrænse tobaks-epidemien.

  • Mødet slutter op om temaet for Verdenssundhedsorganisationens tobaksfrie dag den 31. maj 2005: Sundhedspersonale mod tobak.

Derfor vil mødet:

  • Tilskynde lægeforeningerne i alle europæiske lande til at støtte den tobaksfrie dag 2005 med konkrete initiativer ved for eksempel at organisere pressekonferencer, afholde offentlige høringer og iværksætte landsdækkende kampagner.

  • Bakke op om, at lægeforeningerne tilstræber, at regerin-gerne implementerer Framework Convention on Tobacco Control effektivt.

  • Anmode lægeforeningerne om at beskytte deres medlemmer og ansatte mod passiv rygning og gennemføre, at alle lokaler og møder bliver røgfrie.

I løbet af et år kommer sundhedspersonalet i kontakt med en meget stor del af befolkningen. Sundhedspersonalet omfatter læger, sygeplejersker, sundhedsplejersker, tandlæger, jordemødre, psykologer, diætister, og andre grupper. Sundhedspersonalet kan give svar på spørgsmål om følgerne af rygning og give råd, vejledning og hjælp til, at patienterne kan ændre levevaner. Sundhedspersonalet kan fungere som rollemodeller for ikkerygning og hjælpe patienterne med at holde op med at ryge.

Danske og andre studier har vist, at det er en af de mest omkostningseffektive metoder til begrænse rygning, når sundhedspersonalet giver kortvarig rådgivning om skadevirkningerne af rygning og værdien af at holde op med at ryge. Den tobaksfrie dag 2005 appellerer derfor både til lægeforeningerne, den enkelte læge og andre ansatte i sundhedssektoren.

Sundhedspersonalet kan bruge sin indflydelse til at fremme, at tobakskontrol bliver omsat i lovgivning, både nationalt og internationalt.

Vi har et netværk af forebyggende sygehuse. Hjerteforeningen, Kræftens bekæmpelse og andre organisationer arbejder målbevidst for at fremme dansk lovgivning om flere røgfrie miljøer. Men det er naivt at tro, at udviklingen i Danmark af sig selv vil løse alle tobaksproblemerne. Opfordringerne til en skærpet indsats er derfor givet videre.