Skip to main content

Svar:

Overlæge Steen Hoffmann, Afdeling for Bakteriologi, Mykologi og Parasitologi, Statens Serum Institut. E-mail: hof@ssi.dk

29. nov. 2005
2 min.

Forekomsten af klamydia (okulær og urogenital infektion med Chlamydia trachomatis) overvåges ved hjælp af det lovpligtige laboratoriemeldesystem. Antallet af laboratoriepåviste tilfælde blandt 5-14-årige er som anført af Tony Olesen steget væsentligt i perioden 2000-2004 [1, 2]. I samme periode steg det samlede antal laboratoriepåviste klamydiatilfælde fra 14.735 til 21.624 [2]. Diagnoserne var stillet med DNA-forstærkningsmetoder i 70% af tilfældene i 2000 [1] og i 99,5% i 2004 [2].

Blandt børn under 15 år med urogenital klamydia, dvs. påvist i uretra, urin, cervix, vagina eller rectum, var i 2001 75% 14 år og 6% 13 år. Disse andele var steget til henholdsvis 90% og 9% i 2004, muligvis som udtryk for en øget forekomst af meget tidlig seksuel debut. En anden medvirkende årsag kan måske være øget prøvetagningshyppighed for klamydia i denne aldersgruppe. Dette kan ikke belyses nærmere, da laboratoriemeldesystemet ikke modtager oplysning om køn og alder for personer, der er undersøgt for klamydia, men fundet negative.

På Statens Serum Institut foretages undersøgelse af podninger og urin med PCR, dvs. en DNA-forstærkningsmetode. Desuden udføres dyrkning af podninger ved anmodning her-om. Ingen DNA-forstærkningsmetode har en specificitet på 100% [3, 4], og i betragtning af de voldsomme sociale konsekvenser, et positivt klamydiaprøveresultat kan have for en familie, bør dyrkning derfor indgå i undersøgelsesprogrammet ved mistanke om seksuelt misbrug. Sensitiviteten af dyrkning reduceres ved uheldige transportomstændigheder, hvorfor der altid bør træffes aftale med laboratoriet inden prøvetagning, også om de anatomiske prøvetagningssteder.

Vigtigheden heraf understreges yderligere af, at prøvetagningen hos børn undertiden foregår under universel anæstesi.

Jeg kan kun være enig med Tony Olesen i hans anbefaling.

Interessekonflikt: Steen Hoffmann varetager indsamling og bearbejdning af data i laboratoriemeldesystemet for klamydia.

Litteratur
Klamydia 2000. EPI-NYT, uge 38, 2001.

Klamydia 2004. EPI-NYR, uge 34, 2005.

Cook RL, Hutchison SL, Østergaard L et al. Noninvasive testing for Chlamy-dia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae: A systematic review. Ann Intern Med 2005;142:914-25.

www.sst.dk/publ/Publ2005/CFF/Klamydia/Klampjece.pdf