Skip to main content

Svar:

Formand Jens Winther Jensen, Lægeforeningen E-mail: dadl@dadl.dk Formand Michael Dall, Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse og Forskning

8. jun. 2007
2 min.

Vi er enige om, at hvis der bare er nogen kvalitet i uddannelsen på afdelingen eller i praksis, vil man lære mere på 1 år end på et år. Så sammenligner man en uddannelse på et år med en på 1 år, vil der næsten altid være et kvalitetstab for den korteste. Læser man imidlertid videre i teksten i arbejdsgruppens rapport, står der: »... hvis turnusuddannelsen samtidig omlægges, så den kommer til at indeholde nogle langt mere overordnede generelle kompetencer, der kan opnås på langt flere afdelinger og i langt flere specialer, end vi ser det i dag. Den omlægning vil forhåbentlig betyde, at de kommende praksisreservelæger får en bedre generel uddannelse, end det har været tilfældet indtil nu.«

Pointen er, at arbejdsgruppen fremlagde et forslag til en etårig turnusuddannelse, hvor der netop ikke argumenteres med kvalitetstab, fordi uddannelsen/kompetencerne skulle omlægges til et meget mere hensigtsmæssigt uddannelsesindhold.

Hvis arbejdsgruppen faktisk mente, at der er tale om et alvorligt kvalitetstab også i forhold til i dag med den etårige model, burde det tydeligt have fremgået af rapporten til Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse. Arbejdsgrup-pen skriver tværtimod, at den etårige model giver mulighed for formel opfyldelse af læringsmålene.

Arbejdsgruppen kan ikke tages til indtægt for at anbefale den 1-årige model frem for den etårige, og det er heller ikke sket. Ansvaret for at have valgt den etårige model ligger hos dem, der står bag ved de nye principper. Men arbejdsgruppen har givet en model for etårsuddannelse, der også af arbejdsgruppen fremlægges som forsvarlig. Der er så forskellige opfattelser af, om det er hensigtsmæssigt, og hvilke fordele og ulemper der i øvrigt er forbundet med en omlægning og forkortelse af turnus. Her har vi i Lægeforeningen valgt at fokusere på de klare fordele.

Det er beklageligt, hvis formuleringen har givet anledning til misforståelser os imellem. Men vi mener faktisk, at arbejdsgruppen med sin rapport har givet dokumentation for, at det er muligt at opnå de gode læringsmål, arbejdsgruppen har opsat inden for 12 måneder, og det vil blive værdifuldt i den kommende tilrettelæggelse af turnus.