Skip to main content

Telemedicin for patientens skyld

Cheflæge Peder Jest, Sygehus Fyn. E-mail: pje@shf.fyns-amt.dk
16. okt. 2006
06 min

Siden maj 2005 er ærøske borgere blevet undersøgt for hjertesygdom og diabetes pr. langdistance. Men fra at være et EU-støttet projekt er det telemedicinske tilbud i 2006 nu en af Sygehus Fyns generelle sundhedsfaglige ydelser.

EPJ-pioner

Digitalt understøttede sundhedsfaglige ydelser er på mange punkter stadig i sin vorden i Danmark. Sygehus Fyn er imidlertid siden midten af 1990'erne gået i front - blandt andet med en af landets første elektroniske patientjournaler - Medicare. I dag er førsteversionen afløst af adskillige videreudviklinger og i brug over hele Sygehus Fyn. Det betyder, at Sygehus Fyns afdelinger, som alle virker på tværs med funktioner og medarbejdere i Svendborg, Nyborg, Faaborg, Ringe og Ærøskøbing, via Sundhedsdatanettet kan kommunikere og udveksle patientinformationer elektronisk - ikke alene med hinanden men også med samarbejdspartnerne - andre sygehuse, praktiserende læger, apoteker og ældreområderne i de fynske kommuner. Sygehuset opfylder og anvender, i øvrigt som det eneste i Danmark, alle MedComs kommunikationsstandarder.

»Patientprincippet« fordrer medikoteknologi

I Sygehus Fyn mener vi, at brugen af medikoteknologi er aldeles afgørende for, at vi kan sikre »patientprincippet«. At vi - med andre ord - til enhver tid kan tilbyde vores patienter den mest kompetente behandling. Og at det sker i forhold til nationale og internationale anvisninger og inden for de politisk givne ressourcer.

Medikoteknikken er en forudsætning for, at vi kan imødegå de udfordringer, som ikke kun gælder for os i det syd- og østfynske område, men også for resten af den kommende syddanske region - og for resten af Danmark. Det handler om politiske krav til ensartede sundhedstilbud og om overholdelse af diverse garantier, patienternes krav om »bedste« behandlingstilbud og - om nærhed.

Digital udvikling og forandring må imidlertid aldrig være et mål i sig selv. Forandring og udvikling er alene værktøjer.

Digital specialistundersøgelse

På Ærø har de to telemedicinske tilbud sparet patienterne for færgeturen til Svendborg, som var deres nærmeste mulighed for at blive tilset af en speciallæge. I stedet er speciallægerne via videokonferencesystem i dialog med patienterne og med specialsygeplejerskerne, som foretager undersøgelserne og sender resultaterne - for hjertepatienternes vedkommende en skanning af hjertet - live og direkte til lægen i Svendborg.

Mange af disse patienter ville ifølge de praktiserende læger, som henviser dem til Sygehus Fyn, ikke blive undersøgt af en specialist. Det betyder, at langt flere i begge patientgrupper nu undersøges på et højere fagligt niveau uden at skulle bruge seks timer på at besøge specialafdelingen på Sygehus Fyn i Svendborg.

På det kardiologiske område oplever de tilknyttede speciallæger, at deres tid og ressourcer udnyttes bedre. Ofte kan diagnose og eventuel behandling sættes i gang med det samme.

Samme melding kommer fra endokrinologerne, der meget hurtigt så en øget kvalitet i patientbehandlingen som følge af den telemedicinske indsats. Med basis i diabetessygeplejerskens målinger af blodsukker, insulin etc. kan lægen med det samme stille diagnose, starte behandling og ordinere medicin. Og videokonferenceudstyret kan ikke alene udnyttes til dialog, men også til, at speciallægen fra sin plads foran skærmen i Svendborg kan zoome ind på fodsår, kolesterolforandringer ved øjnene m.m..

På diabetesområdet er der desuden etableret et telemedicinsk samarbejde mellem Odense Universitetshospitals øjenafdeling og Sygehus Fyn. Samarbejdet betyder, at Sygehus Fyns diabetespatienter årligt tilbydes retinascreening uden at skulle rejse til Odense. Det betyder også, at de oftalmolopiske kvalitetskrav til retinadatabasen opfyldes fuldt ud.

Forsøg med lægepraksis

Som en udløber af HealthOptimum - det oprindelige EU-støttede projekt mellem Ærø og Svendborg - er der netop etableret et forsøg, en telemedicinsk videoforbindelse mellem en sydfynsk lægepraksis og medicinsk afdeling i Sygehus Fyn. Primært med fokus på diabeteskonsultation - altså shared care. En lignende ordning med fokus på ekkokardiografi etableres til et lægehus på Vestfyn.

Telekardiologisk forbindelse fra ambulancer

Alle fynske ambulancer har siden slutningen af 2005 haft telekardiologisk udstyr med direkte forbindelse til en speciallæge på Sygehus Fyn eller Odense Universitetshospital. Fra ambulancen transmitteres et elektrokardiogram til speciallægen, der både kan vejlede ambulancepersonalet om den rette behandling af patienten under transporten - og fra starten kan henvise til netop det sygehus, som kan levere den relevante behandling. Desuden betyder systemet, at sygehuset får de bedste muligheder for at forberede patientens ankomst.

Teleradiologi

Inden for det billeddiagnostiske område arbejder vi med teleradiologi på flere punkter. Dels er Sygehus Fyn en del af det EU-støttede samarbejdsprojekt Baltic eHealth. Sygehus Fyns rolle i projektet er at sende røntgenbilleder til vurdering og beskrivelse i Litauen. Og dels er der etableret teleradiologisk forbindelse mellem blandt andet Sygehus Fyn i Ærøskøbing og i Svendborg.

Atter en mulighed, der sikrer patienterne den hurtigste og mest kompetente behandling.

Videokonferencer

Vores Terapiafdeling, der har medarbejdere og funktioner fordelt på samtlige sygehusenheder i Sygehus Fyn, har næsten sideløbende med de kardiologiske og diabetologiske digitalt understøttede ydelser etableret et videokonferencesystem, som med succes bruges af ledere og medarbejdere. Konferencesystemet betyder, at terapeuterne, som er inddelt i faglige søjler på tværs af geografi, kan være i tæt dialog uden først at skulle begive sig af sted på landevejen eller med færge.

Ud over faglige videokonferencer bruger Terapiafdelingen den digitale kommunikationsform til supervision og sparring mellem samme specialer på de forskellige sygehusenheder og til undervisning. Her og nu arbejder vi på at udbrede konferencesystemet til også at dække videokommunikation med den kommunale sektor.

Det intelligente træningsrum

I samarbejde med blandt andet Mærsk-McKinney Instituttet på Syddansk Universitetscenter og virksomheden Kompan har Terapiafdelingen i efteråret 2005 afprøvet »det intelligente træningsrum« - en hoppepude, der udfordrer både balance og kondition, og har vist sig at rumme store muligheder for at træne med f.eks. knæ- og hjertepatienter. I slutningen af året blev der fra flere sider bevilliget økonomi til at fortsætte projektet i Sygehus Fyn-regi. Prototypen skal i første omgang anvendes til og afprøves i forbindelse med hjerterehabilitering.

Telealkoholprojekt

På Ærø og Langeland deltager Sygehus Fyn desuden i et telealkoholprojekt, der giver borgere med alkoholproblemer mulighed for at konsultere medarbejderne i Fyns Amts Alkoholbehandlingscenter via videokonference. Projektet udvides netop nu til også at omfatte Faaborg. Her placeres videokonferenceudstyret i Sygehus Fyns medicinske klinik.

Onlinemonitorering

Videokonferencer er tillige ved at være hverdag for vores øvrige funktioner - blandt andet de medicinske og kirurgiske specialer, der også er enheder på tværs af byer og bygninger.

Både ortopædkirurgi og organkirurgi arbejder på højteknologiske, stemmestyrede operationsstuer med onlinemonitorering mellem sygehushusenhederne. Den digitale forbindelse gør det blandt andet muligt at bruge operationssituationer i uddannelsesforløb. Der kan f.eks. sendes live fra operationer i Nyborg til Svendborg og fra Faaborg til Færdighedslaboratoriet på Odense Universitetshospital. Men onlinemonitoreringen udnyttes f.eks. også til at indhente second opinion - og bruges ligesom i Terapiafdelingen til morgenkonferencer og møder. En betydelig sammenbinding af et sygehus, der er gået fra fysisk til faglig organisering.

Understøtter sammenhængende forløb

Både diabetespatienter og hjertepatienter er typiske repræsentanter for morgendagens patienter - i høj udstrækning ældre borgere, som trods en eller flere kroniske sygdomme lever stadigt længere. Og denne voksende patientgruppe har i særlig grad brug for sammenhæng - at de hver især hjælpes hurtigt og kontinuerligt gennem individuelle forløb - på tværs af sektorer, i eller tæt på eget hjem og med mulighed for selv at tage ansvar. Alle disse faktorer tilgodeser telemedicinen. Og hverken på den tekniske, teknologiske eller digitale front er der hindringer. Det handler snarere om at finde de penge, der skal til, og om at sundhedsmedarbejdere på sygehuse og i kommunalt regi tager de digitalt understøttede faglige ydelser til sig og ser mulighederne.

Fra projekt til klinisk hverdag

I Sygehus Fyn er EPJ og telemedicin groet op fra bunden. Naturligvis har vi brug for konsulenter, rådgivere og teknikere udefra. Men små projekter har vokset sig større og er blevet til klinisk hverdag, fordi medarbejdere på afdelinger og afsnit føler ejerskab til og har ansvar for at udvikle både mono- og tværfaglig kunnen sammen med de digitale muligheder. Og det er overordentligt vigtigt, at ledelser - såvel de kliniske som øvrige ledelsesniveauer - fokuserer på informations- og kommunikationsteknologi som et afgørende værktøj i »Connecting Health«.

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen