Skip to main content

Tvivl om uvildigheden i PLO´s sekretariat

Formanden for PLO-H, er i den situation, at hun er ægteskabeligt viet til direktøren i PLO, som er den overordnede chef for det sekretariat, der betjener medlemmerne, skriver Line Soot og spørger: Giver det uvildig bistand? Bruno Melgaard Jensen giver i sit svar fuld opbakning til PLOs direktør

Praktiserende læge Line Soot, Valby
E-mail: linesoot@gmail.com
Interessekonflikter: Ingen

24. feb. 2014
5 min.

Fakta

Fakta

Region Hovedstaden valgte, som mange ved, at nedlægge lægevagten og erstatte den med 1813. Der har været bred faglig utilfredshed med denne forringelse i det akutte sundhedstilbud til borgerne, hvorfor man i PLO-Hovedstaden har valgt at gå offensivt til værks i forsøget på at få omstødt denne hovedløse beslutning, før den blev effektueret med indgangen til 2014.

Kampagnen ”Er der en læge til stede” blev iværksat som et samarbejde mellem PLO-H og DSAM-H (Hovedstadens politiske og faglige selskaber). Imidlertid opstod der under forløbet med kampagnen en tvistighed mellem PLO-H´s formand og DSAM-H´s formand, hvor der angiveligvis er blevet udvekslet mails med anstrengt sprogbrug.

I forlængelse af dette er der udsendt en anklagende mail fra PLO-H´s formand, med underskrift fra en næsten fuldtalligt PLO-H repræsentantskab, hvor man ikke bare problematiserer sprogbrugen i meningsudvekslingen, men ligeledes fremkommer med udokumenterede påstande, der sværter og miskrediterer DSAM-H´s formand.

DSAM-H´s formand har ønsket at få indsigt i, på hvilket grundlag det næsten samlede repræsentantskab i PLO-H har valgt at underskrive denne anklage, ligesom sekretariatet er ansøgt om juridisk bistand til at modgå de udokumenterede anklager.

Sekretariatet har trods to henvendelser ikke besvaret ønsket om juridisk bistand, hvorefter PLO´s formand uden saglig begrundelse har afslået at yde juridisk bistand. Sekretariatet har endvidere, trods flere henvendelser, ignoreret ønsket om indblik i sagsakterne. Først efter direkte henstilling fra PLO´s formand er der fremkommet sparsomme oplysninger om sagsgangen.

Som følge af dette er der opstået et ubehageligt og ganske konfliktfyldt spændingsfelt, idet der fra disputten mellem de to formænd i hhv. PLO-H og DSAM-H udspringer en mere principiel problemstilling:

Den ene af de to, nemlig formanden for PLO-H, er i den situation, at hun er ægteskabeligt viet til direktøren i PLO, som er den overordnede chef for det sekretariat, der betjener medlemmerne, og som skal være medlemmerne behjælpelig med blandt andet juridisk bistand i tilfælde som det beskrevne.

Når en situation som den ovenfor beskrevne opstår, da kan man som medlem af PLO komme i alvorlig og berettiget tvivl om, hvor vidt sekretariatet yder lige og uvildig bistand til de to medlemmer af PLO, der er involveret i den aktuelle konflikt?

Når den ene deltager i den pågående konflikt, nemlig DSAM-H´s formand, ikke har kunnet opnå aktindsigt og nægtes juridisk bistand fra PLO´s sekretariat, hvordan kan man da være sikker på, at dette afslag ikke i højere grad udspringer af sekretariatschefens ønske om at beskytte sin hustru fra juridiske anklager, end det udspringer af en reel vurdering af det aktuelle behov for juridisk bistand hos ansøger?