Skip to main content

Tyveri ved højlys dag?

Med venlig hilsen medlem d135356. Forfatteren ønsker at være anonym - men vedkommendes identitet er kendt af redaktionen.

19. aug. 2011
4 min.

I forbindelse med salg af praksis den 31. december 2010 henvendte jeg mig til Lægernes Pensionskasse med henblik på oprettelse af en ophørspension. Jeg ønskede at tegne en garanteret livrente.

En livrente er som udgangspunkt en livsbetinget pensionsudbetaling. Det betyder, at den person, der har tegnet ordningen, skal være i live, for at livrenten kan blive udbetalt.

Du kan imidlertid vælge at sikre en udbetaling til dine nærmeste pårørende ved at »købe« en garanti på livrenten. Da garantien højst må koste 10% af den samlede pris for livrenten, er det prisen for garantien, der regulerer størrelsen og løbetiden for udbetalingen. Dette pensionsindskud kan du fradrage fuldt ud i indskudsåret (her 2010).

På grund af ugers (maj 2011) sagsbehandling i Lægernes Pensionskasse/AP Pension henvendte jeg mig derfor også til SEB Pension.

Fra begge pensionskasser ønskedes et tilbud på en garanteret livrente med et indskud på 632.222 kr.

1. Lægernes Pensionskasse/AP Pension: Her var tilbuddet 32.916 kr. udbetalt årligt i ni år, dvs. du modtager 292.167 kr. i alt, uanset om du er i live eller ej.

2. SEB Pension: Her var tilbuddet 50.468 kr. udbetalt årligt i 12 år, dvs. du modtager garanteret i 12 år ca. 600.000 kr. i alt. Hvis du dør inden 12 år, bliver beløbet udbetalt til dine livsarvinger.

SEB Pension tjener 32.000 kr. plus forrentning minus omkostninger.

3. Hvis jeg valgte ikke at foretage pensionsindbetaling, men i stedet indbetalte skat straks (2010), ville jeg sidde tilbage med 307.000 kr. kontant.

Ved en sammenligning af punkterne 1 og 3 ses, at jeg vil miste 15.000 kr. ved at modtage tilbuddet fra Lægernes Pensionskasse/AP Pension - herudover mistes en forrentning af 307.000 kr.

Konklusion: Lægernes Pensionsnyt juni 2011 - her står der: »Spar ekstra op«. Man kan oprette en supplerende livsvarig opsparing via pensionskassens samarbejdspartner AP Pension.

Et sådan tilbud som Lægernes Pensionskasse/AP Pension fremsender, synes jeg ikke, vi kan være tjent med.

Ps. Jyllandsposten 25.juni 2011: »omkostningerne bliver synlige 1. juli 2011« - det gælder danske pensionskunder. Alle selskaber i alt 54 - bortset fra AP Pension - er klar med omkostningsberegnere.

> Svar

af Administrerende direktør Niels Lihn Jørgensen, Lægernes Pensionskasse. E-mail: lpk@lpk.dk. Interessekonflikter: ingen

Lægernes Pensionskasse samarbejder med AP Pension om at tilbyde pensions- og forsikringsdækning til de medlemmer, der ønsker at supplere deres arbejdsmarkedspension. At valget faldt på AP Pension skyldes bl.a., at deres produkter er omkostningsmæssigt fordelagtige for vores medlemmer.

Når man laver sammenligninger, er det nødvendigt, at forudsætningerne er ens. Det gælder også pensionsforsikring. Ved de to tilbud fra AP Pension og SEB Pension er der en betydelig forskel, som har indvirkning på det beløb, der reelt udbetales. Ved pensionsforsikring er det en afgørende parameter, om den samlede ydelse er garanteret eller ej. I dette tilfælde er der tale om et garanteret produkt i AP Pension sammenlignet med et produkt i SEB Pension, hvor renten - og dermed udbetalingen - ikke er garanteret.

Med et garanteret produkt er man sikret en bestemt ydelse uanset udviklingen i investeringsmarkederne. Den løbende rentetilskrivning kan ikke trækkes tilbage af pensionsselskabet. Ved produkter, hvor renten ikke er garanteret (som det tilbudte fra SEB Pension), er den udbetaling, som man får stillet i forventning, i realiteten blot en hensigtserklæring, som er anslået ud fra en forventning om en bestemt fremtidig markedsudvikling. Holder forventningen ikke, kan pensionsselskabet nedsætte udbetalingen. Det ene er en garanti, mens det andet er en antagelse.Ved produkter med rentegaranti benytter pensionsselskaber typisk en årlig rente i hele perioden på 1 procent. Produkter med markedsrentevilkår ligger noget højere, da der som nævnt er tale om en forventning. I tilbuddet fra SEB er den indregnede rente anslået til ca. 3,5 procent. om året. Det giver naturligvis en betydelig forskel i prognosen over udbetalingerne. Ved det garanterede produkt hos AP Pension er udbetalingens størrelse fastlagt på tegningstidspunktet, mens det beløb, der reelt udbetales ved det tilbudte produkt fra SEB Pension, først kendes, når udbetalingen sker.

Når man vælger et produkt, som forrentes på markedsrentevilkår, og hvor der ikke er garanteret en udbetaling, vælger man muligheden for at forøge udbetalingens størrelse, men man opnår samtidig en risiko for, at det kan gå den modsatte vej. Hvorvidt man skal vælge det ene produkt frem for det andet, afhænger derfor i høj grad af ens risikovillighed.

Det er pensionskassens mål at reagere hurtigt på medlemshenvendelser. I dette tilfælde tog det længere tid end ønsket at afgive tilbud, da pensionskassen fra medlemmets revisor måtte afvente oplysninger, som var relevante for at kunne lave tilbuddet.

Pr. 1. juli 2011 har kommercielle pensionsselskaber skullet oplyse omkostninger i form af en såkaldt omkostningsberegner på hjemmesiden. AP Pension oplyser, at deres omkostningsberegner har været tilgængelig på www.appension.dk siden januar 2011.