Skip to main content

Videnskabsteori for de biologiske fag

♠ Professor Uffe Juul Jensen E-mail: filujj@hum.au.dk

10. aug. 2007
2 min.


De enorme videnskabelige landvindinger i de biologiske videnskaber og den bioteknologiske udvikling efter 2. verdenskrig har med rette påkaldt sig omfattende videnskabsteoretisk interesse. Mens det tidligere var udviklingen inden for fysikken, som var i fokus for filosofisk og videnskabsteoretisk analyse og vurdering, samler interessen sig nu i stadig større grad om biologien. Det må hilses velkomment, at en gruppe danske forskere (foruden de ovenfor nævnte også Peter Sandøe) er gået sammen om en indføring i videnskabsteori for de biologiske fag.

Bogen består af fem sektioner. I den første placeres biologien i en universitær og institutionel sammenhæng. Dernæst behandles centrale metodespørgsmål, herunder spørgsmål om årsagsforklaringer. Her som i andre dele af bogen belyses og illustreres de ofte komplekse videnskabsteoretiske problemer med oplysende cases og eksempler, bl.a. sammenhængen mellem mavesår og Helicobacter pylori. I bogens tredje sektion behandles spørgsmål om biologiens betydning for vores virkelighedsforståelse. Spørgsmål om forholdet mellem etiske og politiske værdier og biologisk erkendelse spiller en central rolle både i den offentlige debat og blandt mange forskere. Bogens fjerde sektion er viet til nogle af disse spørgsmål. Der afsluttes med et kort kapitel om forholdet mellem videnskab og samfund.

Bogen er skrevet i et klart sprog. Brugen af eksempler bidrager til en læseværdig indføring i udvalgte dele af de biologiske videnskabers videnskabsteori. Det bør anerkendes, at der ikke blot fokuseres på helt aktuelle videnskabsteoretiske diskussioner, men at der gennemgående anlægges et historisk - herunder institutionshistorisk - perspektiv. Det kunne have været yderligere oplysende for yngre studerende inden for de biologiske fag også at få fortalt den nyere historie om etableringen af videnskabsteori ved de danske universiteter efter filosofikums afskaffelse i 1971. Studerende og forskere inden for netop medicin og de biologiske fag spillede i samarbejde med filosoffer en væsentlig rolle i den institutionelle forankring af videnskabsteorien. Flere af nærværende bogs forfattere har senere selv bidraget til denne udvikling.

Bogen henvender sig til de biologiske fag bredt (biologi, farmaci, medicin, veterinærmedicin m.m.). Det er fortjenstfuldt at ville formidle de vanskelige problemer til denne brede gruppe, men det indebærer også begrænsninger i forhold til de enkelte områder. Helt centrale temaer i medicinens videnskabsteori, om f.eks. evidens og aktuelle diskussioner om sundhedsbegreber bl.a. i relation til den bioteknologiske og samfundsmæssige udvikling, behandles kun perifert. Ikke desto mindre vil bogen også kunne læses med udbytte af medicinstuderende, der har interesse for biologiens videnskabsteori.