Skip to main content

Ændringer af Lægeforeningens vedtægter

31. okt. 2005
9 min.

Ændringerne træder i kraft med nedenstående offentliggørelse i Ugeskrift for Læger.

De vedtagne ændringer om overgangsordningen vedrørende DADL's decentrale struktur får dog først virkning fra den 1. januar 2006. Det drejer sig om ændringerne af §§ 3, stk. 1 og stk. 4, § 5, stk. 2, stk. 3 og stk. 6, § 6, stk. 2, § 16, stk. 2, 2. punktum samt standardvedtægten for regionale lægekredsforeninger gældende for 1. januar 2006-31. december 2007.

§ 3 ændres til følgende ordlyd

§ 3. Foreningens sammensætning af delforeninger og regionale lægekredsforeninger

DADL er en hovedforening, der omfatter alle medlemmer og som består af landsdækkende delforeninger, fem regionale lægekredsforeninger, en lægekredsforening for Færøerne samt en lægekredsforening for Grønland.

§ 3, stk. 4 ændres til følgende ordlyd

Stk. 4. Følgende foreninger indgår i DADL's decentrale struktur: Lægekredsforeningen for Nordjylland, omfattende Region Nordjylland.

Lægekredsforeningen for Midtjylland, omfattende Region Midtjylland.

Lægekredsforeningen for Syddanmark, omfattende Region Syddanmark.

Lægekredsforeningen for Sjælland, omfattende Region Sjælland.

Lægekredsforeningen for Hovedstaden, omfattende Region Hovedstaden.

Lægekredsforeningen for Færøerne

Lægekredsforeningen for Grønland

§ 5, stk. 2 ændres til følgende ordlyd

Stk. 2. Lægekredsforeningerne varetager medlemmernes interesser over for lokale statslige, amtskommunale/regionale og kommunale myndigheder samt andre institutioner og private.

§ 5, stk. 3 ændres til følgende ordlyd

Stk. 3. Lægekredsforeningerne bør derfor nøje følge udviklingen inden for sundheds- og socialvæsenet samt samfundsudviklingen som helhed med henblik på sundhedsfremme og sygdomsbekæmpelse og ved henvendelser og vejledning til lokale statslige myndigheder, amtskommunale/regionale og kommunale myndigheder, andre institutioner og private bidrage til udviklingen på de nævnte områder til gavn for befolkningen.

Lægekredsforeningerne underretter Hovedbestyrelsen om lokale forhold, som kan have interesse uden for amtskommunen/regionen.

§ 5, stk. 6 ophæves
§ 6, stk. 2 ændres til følgende ordlyd

Stk. 2. Delforeningerne og lægekredsforeningsforeningerne for Færøerne og Grønland afholder medlemsmøde, respektive generalforsamling eller repræsentantskabsmøde mindst en gang årligt.

§ 7, stk. 2 tilføjes et nyt punktum og får herefter følgende ordlyd

Stk. 2. Optagelse i DADL sker ved skriftlig henvendelse til DADL's sekretariat. Sekretariatet underretter den delforening, gennem hvilken optagelsen i DADL herefter skal ske, om medlemskabet og henfører samtidig medlemmet til den lægekredsforening, inden for hvis geografiske område medlemmet udøver eller agter at udøve sit hovederhverv. Medlemmer uden beskæftigelse og privatiserende medlemmer optages i den lægekredsforening, hvor de sidst har haft deres hovedbeskæftigelse, eller hvor de har bopæl. Lægekredsforeningen og medlemmet underrettes samtidig herom.

§ 9, stk. 5 ophæves
§ 9, stk. 6 ændres til følgende ordlyd

Stk. 6. Stemmeret i delforening eller lægekredsforening opnås, når medlemmet er optaget i eller overført til foreningen. Samme dato er bestemmende for det tidspunkt, fra hvilket delforeningen kan medregne erhvervsaktive medlemmer ved opgørelse af det medlemstal, der lægges til grund ved udregningen af det antal repræsentanter, der tilkommer delforeningen i DADL's Repræsentantskab.

§ 12 ændres til følgende ordlyd

§ 12. Kontingent

Kontingent til DADL til afholdelse af udgifter til foreningens drift og til drift af de 5 regionale lægekredsforeninger fastsættes på det årlige ordinære repræsentantskabsmøde for det følgende kalenderår. Den del af kontingentet, der anvendes til drift af de 5 regionale lægekredsforeninger, opkræves ikke hos ikke-erhvervsaktive medlemmer og heller ikke hos medlemmerne af lægekredsforeningerne for Færøerne og Grønland.

§ 12, stk. 3 ændres til følgende ordlyd

Stk. 3. DADL's sekretariat opkræver kontingent for DADL og delforeningerne samt for lægekredsforeningerne for Færøerne og Grønland.

§ 12, stk. 4 ændres til følgende ordlyd

Stk. 4. Hvis kontingent til DADL og til delforening samt til lægekredsforeningerne for Færøerne og Grønland ikke er betalt senest 2 måneder efter det betalingstidspunkt, der er anført i opkrævningen, mister vedkommende sin stemmeret i foreningerne.

§ 12, stk. 7 udgår
§ 12, stk. 8 ophæves
§ 12, stk. 9 ophæves
§ 12, stk. 10 ændres til følgende ordlyd

Stk. 10. Kontingentfrihed, nedsættelse af kontingent eller udsættelse med betaling kan bevilges af Hovedbestyrelsen. Ansøgninger herom stiles til DADL.

§ 13, stk. 2 ændres til følgende ordlyd

Stk. 2. Et medlem, som tager lægelig beskæftigelse i et andet nordisk land, som på forhånd kan forudses at blive af mere end 6 måneders varighed, kan - uanset bestemmelsen i stk. 1 - straks udmelde sig af Lægeforeningen, hvis medlemmet samtidig indmelder sig i arbejdslandets lægeforening. Et medlem, som i 6 måneder uafbrudt har været beskæftiget i en lægelig stilling i et andet nordisk land, kan - uanset bestemmelsen i stk. 1 - straks udmelde sig af Lægeforeningen, hvis medlemmet samtidig indmelder sig i arbejdslandets lægeforening.

I § 16, stk. 2 indføjes et nyt 2. punktum og får herefter følgende ordlyd

Stk. 2. Repræsentantskabet består af formændene, eller i tilfælde af forfald blandt disse, de til enhver tid fungerende næstformænd for lægekredsforeningerne. Herudover vælger de 5 regionale lægekredsforeningers grupper af medlemmer, som ikke er i erhvervsmæssig beskæftigelse, hver én repræsentant. Herudover vælger delforeningerne et antal repræsentanter og suppleanter i henhold til delforeningernes vedtægter. Hver delforening er berettiget til at vælge en repræsentant for hver påbegyndt 150 ordinære erhvervsaktive medlemmer, således at der for et medlemstal mellem 1 og 150 kan vælges 1 repræsentant, mellem 151 og 300 yderligere 1 repræsentant og så fremdeles. Opgørelse af delforeningernes medlemmer meddeles delforeningerne månedligt af DADL. Hver delforening meddeler løbende DADL, når valgte repræsentanter ændrer tilhørsforhold til delforening. Hver delforening kan senest 4 uger før et læge- og repræsentantskabsmøde meddele ændring af Repræsentantskabets sammensætning.

§ 19 ændres til følgende ordlyd

Repræsentantskabet kan henvise en sag til urafstemning blandt alle forenin gens medlemmer bortset fra medlemmer med hovedbeskæftigelse i udlandet, hvis vilkår ikke er forhandlet af en delforening, jf. § 10, stk. 1, 1. punktum.

§ 19, stk. 3 ændres

til følgende ordlyd

Stk. 3. Ved afslutningen af forhandlingen om en sag, og inden den sættes under afstemning, kan 1/3 af repræsentanterne kræve, at sagen udsendes til urafstemning.

Ny standardvedtægt for regionale lægekredsforeninger gældende for overgangsperioden 1.1.2006-31.12.2007

Lægekredsforeningen for region X Udkast til vedtægter

§ 1 Hjemsted

Lægekredsforeningen henhører under Den Almindelige Danske Lægeforening. Dens geografiske område er Region X.

§ 2 Formål

Lægekredsforeningens formål er at samle de medlemmer af DADL, der har deres hovedbeskæftigelse inden for regionens grænser, for at varetage og fremme standens interesser, opretholde gode kollegiale forhold og at koordinere aktiviteterne blandt lægekredsforeningens medlemsgrupper.

§ 3 Lægekredsforeningens opgaver

Lægekredsforeningen varetager herudover medlemmernes interesser over for lokale statslige, amtslige/regionale og kommunale myndigheder samt andre institutioner og private.

Stk. 2 Lægekredsforeningen skal nøje følge udviklingen inden for sundheds- og socialvæsenet samt samfundsudviklingen som helhed med henblik på sundhedsfremme og sygdomsbekæmpelse og skal ved henvendelse og vejledning til lokale statslige myndigheder, amtslige/regionale og kommunale myndigheder, andre institutioner og private bidrage til udviklingen på de nævnte områder til gavn for befolkningen.

Stk. 3 Lægekredsforeningen kan træffe aftale på det regionale niveau med lokale myndigheder, institutioner og virksomheder om spørgsmål, som ikke hører ind under DADL's eller delforeningernes bestemmelser og forhandlingsområder, jf. vedtægter for DADL § 5, stk. 4.

Stk. 4 Lægekredsforeningen skal påse, at dens medlemmer overholder såvel DADL's og delforeningernes som lægekredsforeningernes egne love og vedtægter, og skal opfordre sine medlemmer til at gøre sig bekendt med disse bestemmelser.

Stk. 5 Lægekredsforeningen skal bidrage til vedligeholdelse af medlemmernes interesse for lægevidenskabelige problemer ved at foranstalte efter- og videreuddannelse og ved at støtte lægevidenskabelig forskning.

§ 4 Medlemskab

Ethvert medlem af DADL med hovedbeskæftigelse inden for lægekredsforeningens geografiske område skal være medlem af lægekredsforeningen, jf. vedtægter for DADL § 3, stk. 2.

Stk. 2 Bestyrelsen kan optage ekstraordinære medlemmer uden stemmeret i foreningens anliggender, fx personer med faglig relevant erhvervsinteresse inden for foreningens geografiske område fx deltidspraksis.

Indmeldelse formidles gennem DADL's sekretariat.

Stk. 3 Medlemmer uden erhvervsmæssig beskæftigelse og privatiserende medlemmer optages i den regionale lægekredsforening, såfremt de sidst har haft beskæftigelse eller har bopæl inden for foreningens geografiske område.

§ 5 Bestyrelsen

Lægekredsforeningen ledes af en bestyrelse, som består af 10 medlemmer.

Stk. 2 Tre medlemmer vælges af det i henhold til vedtægter for YL oprettede regionsreservelægeråd blandt dettes medlemmer, hvis formand for sin funktionstid er født medlem af bestyrelsen.

Tre medlemmer vælges af PLO's praksisudvalg, hvis formand for sin funktionstid er født medlem af bestyrelsen.

Tre medlemmer vælges af FAS's tilllidsrepræsentanter i samarbejde med Foreningen af Speciallæger. Det skal tilstræbes, at ét af medlemmerne er overlæge ved et offentligt finansieret sygehus, medens ét medlem skal søges valgt blandt medlemmer af FAS, der har deres fuldtidsbeskæftigelse i speciallægepraksis.

§ 6 Formanden

Bestyrelsens formand vælges ved urafstemning blandt alle lægekredsforeningens medlemmer. Formandsvalg opnås af den kandidat, der ved urafstemningen opnår flest stemmer. Efter afholdelse af formandsvalg vælger bestyrelsen næstformanden blandt bestyrelsens øvrige medlemmer.

Stk. 2 Formanden, eller i tilfælde af dennes forfald, næstformanden, er født medlem af DADL's repræsentantskab, hvor han/hun repræsenterer lægekredsforeningens særlige interesser uden dog at være bundet til på disse møder at indtage et forud fastslået standpunkt, jf. vedtægter for DADL § 17, stk. 6.

§ 7 Bestyrelsens møder

Bestyrelsen afholder møder så ofte, det skønnes nødvendigt, dog mindst ét møde i hvert kvartal.

Dagsordenen for bestyrelsens møder skal normalt være udsendt til bestyrelsen 8 dage forud for mødets afholdelse.

Stk. 2 Sagerne afgøres ved simpelt stemmeflertal. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Såfremt stemmerne står lige, er formandens stemme udslagsgivende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fem medlemmer er til stede.

Tre medlemmer af bestyrelsen kan forlange en sag forelagt for DADL's Hovedbestyrelse til endelig afgørelse.

Beslutninger om ændring af lægekredsforeningens vedtægter skal for at være gyldige altid godkendes af DADL's hovedbestyrelse.

Stk. 3 Bestyrelsens medlemmer har ret til at deltage i de øvrige medlemsgruppers plenarmøder og bidrage til sagernes behandling dér uden stemmeret. Dagsordenen for sådanne møder tilsendes hvert enkelt bestyrelsesmedlem med overholdelse af de i delforeningernes vedtægter fastsatte tidsfrister.

§ 8 Udvalg

Bestyrelsen kan nedsætte stående og midlertidige udvalg. Samtidig med nedsættelsen træffer bestyrelsen beslutning om udvalgets kommissorium og sammensætning. Foreningens medlemmer er forpligtet til at modtage valg til udvalg, men ikke til genvalg. I stående udvalg skal der være ligelig repræsentation fra medlemmerne af lægekredsforeningens delforeninger. I øvrige udvalg bør der, såfremt opgavernes art ikke tilsiger andet, tilstræbes en ligelig repræsentation.

§ 9 Eksterne udvalg

Lægekredsforeningens repræsentanter i eksterne udvalg, nedsat af andre, vælges på de for de eksterne udvalg gældende tidspunkter for valg og med de for udvalgene gældende funktionstider.

§ 10 Lægekredsforeningens sekretariat

Foreningens daglige arbejde varetages af et sekretariat, hvis medarbejdere efter aftale mellem kredsforeningens bestyrelse og Hovedbestyrelsen kan ansættes enten af DADL eller af lægekredsforeningen. Hovedbestyrelsen fastsætter i samarbejde med den regionale lægekredsforenings bestyrelse nærmere retningslinjer for sekretariatets organisation og virksomhed.

§ 11 Lægekredsforeningens drift

DADL finansierer foreningens normale drift i 2006 og 2007 gennem udbetaling af beløb svarende til hidtidige kontingentindtægter. Lægekredsforeningen kan selv beslutte at afholde yderligere udgifter gennem indtægtsdækket virksomhed.

§ 12 Regnskab, revision og beretning

Lægekredsforeningens regnskabsår er kalenderåret.

Regnskabet indarbejdes i HB's samlede regnskab, som forelægges DADL's repræsentantskab til endelig godkendelse på DADL's ordinære læge- og repræsentantskabsmøde.

§ 13 Befordringsgodtgørelse m.v.

Når lægekredsforeningens tillidsmænd på foreningens vegne deltager i møder, får de befordringsgodtgørelse efter DADL's regler. Udgiften afholdes af lægekredsforeningens driftsbudget.

Stk. 2 Udlæg for porto, telefon og andre kontorudgifter i foreningens tjeneste godtgøres efter regning. Disse regninger indsendes til kassereren mindst én gang årligt, senest ved udgangen af december måned.

Stk. 3 Af lægekredsforeningens driftsbudget kan der stilles et beløb til rådighed for formanden. Beløbets størrelse fastsættes af lægekredsforeningens bestyrelse.

§ 14 Lægekredsforeningens ophør

Lægekredsforeningen kan ophøre, såfremt DADL's repræsentantskab vedtager dette med kvalificeret majoritet (2/3 af de afgivne stemmer).

Stk. 2. En beslutning efter stk. 1 om lægekredsforeningens ophør skal omfatte beslutning om anvendelse af foreningens formue, samt om hvorledes og af hvilke organer, opløsningen gennemføres.

Ny § 13 i Etiske regler for læger

§ 13 Seksuelle relationer mellem læge og patient

En læge må ikke indlede et seksuelt forhold til en patient, som aktuelt er i behandling hos lægen.

§§ 13-23 i de hidtidige bestemmelser forhøjes med 1 og benævnes herefter som §§ 14-24.