Skip to main content

»Bogen er gennemarbejdet og kommer godt omkring mange etiske problemstillinger«

Bogen »Etiske problemstillinger, dilemmaer og paradokser« henvender sig til studerende og undervisere på grunduddannelserne samt til efter- og videreuddannelserne inden for de sundhedsfaglige professioner. Bogen er velskrevet og kan varmt anbefales, skriver anmelder og praktiserende læge Andreas Højring.
Cover: Gads Forlag
Cover: Gads Forlag

Andreas Højring, praktiserende læge

5. nov. 2020
3 min.

Bogen er på 228 sider, indeholder et register til opslag og består af 15 kapitler. Tilknyttet hvert kapitel er der omfattende referencer.

Af de godt 20 forfattere er tre læger. De øvrige bidragsydere hidrører fra humanistiske og samfundsvidenskabelige fagområder, som er bredt repræsenteret.

Bogen henvender sig til studerende og undervisere på grunduddannelserne samt til efter- og videreuddannelserne inden for de sundhedsfaglige professioner. Særligt sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter. Men læger på alle niveauer kan bestemt også have stort udbytte af at læse bogen.

Formålet med bogen er at præsentere forskellige forhold i den kliniske hverdag, der åbner op for etiske dilemmaer og paradokser, snarere end at anvise konkrete handlinger og løsninger. En præmis for bogen er at påpege, at etisk refleksion ikke nødvendigvis fører frem til en korrekt løsning, idet grænserne for, hvad der er rigtigt eller forkert, er situationelt betinget og altid skal ses i en kontekst.

Bogen kommer emnemæssigt godt omkring, og det er min oplevelse, at stort set alle etiske temaer, som er relevante for sundhedsprofessionelle, bliver behandlet. Det gælder f.eks. i forhold til demente, i psykiatrien, i det kliniske lederskab og i relation til rehabilitering. Ligesom også etik og telemedicin samt professionsetik m.m. bliver gennemgået.

Alle kapitler er opbygget på samme måde: først et kort tematisk overblik, herefter en indledning til emnet og opridsning af problemstillingen, så følger gennemgang og diskussion og sluttelig en afrunding med fremhævelse af det væsentlige i kapitlet.

Alle kapitlerne er yderst velskrevne, og balancen mellem informationstyngde og sproglig lethed er rigtig god. Kapitel 4 »Etiske perspektiver på fejlkulturen i sundhedsvæsnet«, forfattet af Anders Dræby får jeg lyst til særligt at fremhæve, idet kapitlet kan anbefales som pligtlæsning for alle sundhedspolitikere og embedsmænd i diverse styrelser. Heri påpeges det, at »fejlkulturen i sig selv bliver en hindring for at opdage og lære af fejl, så kvaliteten af praksis kan udvikles. I stedet bliver sundhedsprofessionelle mere og mere betragtet som risikofaktorer i forhold til patienternes livskvalitet og overlevelse«.

Således gennemgås tydeligt de etiske dilemmaer, der opstår, når det på den ene side er et krav at undgå fejl, mens det på den anden side er umuligt at efterleve at være fejlfri.

Konsekvenserne er forøget frygt, usikkerhed og skam, som dermed ansporer til flere fejl. En ond cirkel er sat i gang.

Bogen er gennembearbejdet og velskrevet og kommer godt omkring mange etiske problemstillinger.

Sprogligt formår bogen at formidle kompliceret stof på en både velformuleret og interessant måde.

Den kan varmt anbefales.

Faktaboks

Fakta