Skip to main content

Hvordan gør man sygehuse til attraktive arbejdspladser, hvor man både kan føle sig motiveret og opleve, at man udvikler sig fagligt? Meget har været sagt om, hvordan kulturen kan styrkes på arbejdspladsen, og hvordan arbejdet kan tilrettelægges, så det gavner trivslen blandt de ansatte og får dem til at føle sig værdsat.

I sidste uge blev der så gjort et konkret forsøg ved at samle - som arrangørerne udtrykte det: »sygehusbranchens centrale beslutningstagere og skarpeste hjerner« til en »Sygehus Camp«. Her var 50 håndplukkede sygehusansatte fra alle faggrupper trommet sammen i et »strategilaboratorium« på Hotel Marienlyst i Helsingør, hvor de i halvandet døgn, med udsigt til Øresund og Kullen, skulle inspirere hinanden og i en konsulentstyret proces fik til opgave at finde fælles mål og udvikle konkrete ideer »til en helhedsorienteret løsning for sygehusvæsenet nu og i fremtiden«, som kan iværksættes snarest.

Deltagerne var ledere og medarbejdere på sygehuse, organisationsrepræsentanter og andre, som skulle fremlægge ideer, der med indbydernes ord »vil blive integreret i det fremtidige arbejde«.

Og indbyderne - Partssamarbejdet på Sygehusene - har faktisk den fornødne pondus til at sikre, at det ikke behøver blive ved hensigtserklæringen: Fra Danske Regioner stod formand Bent Hansen (S) og 1. næstformand Kristian Ebbensgaards (V) underskrifter på indbydelsen, sammen med FAS-formand Poul Jaszczak, YL-formand Lisbeth Lintz, sygeplejerskeformand Connie Kruckow og sektorformand i FOA, Karen Stæhr.

Et væld af ideer

På Campens anden dag ankom organisationsformændene og de to politikere, for at høre, hvad der kom ud af konklavet på Marienlyst.

Grupperne fremlagde ved korte præsentationer deres ideer, som rakte fra enkle, billige forslag til det mere højtflyvende. Organisationslederne lyttede interesseret til en gruppes forslag om »mobile medarbejdere«, som på tværs af region og kommune skulle kunne følge patienten mellem hjem og sygehus. Et forslag, der vil kræve oprettelse af en ny stillingskategori, og som vil kunne realiseres gennem samarbejdsaftalerne mellem regioner og kommuner. Det vil ikke kræve de store ressourcer - blot, at der »flyttes lidt rundt« på budgetposter.

Et andet forslag handlede om »ledelse med begejstring«. Ledelserne skal bringes til at fokusere på muligheder frem for begrænsninger, og der bør etableres et netværk for topledere i sygehusvæsenet, der skal samles til noget i stil med Sygehus Camp og der diskutere disse muligheder og begrænsninger.

Andre forslag handlede om at fokusere på kollegers talenter og skabe arbejdsglæde i hverdagen ved at rose gode indsatser. Det vil, ud over at skabe arbejdstilfredshed, synliggøre afdelingens talenter og ressourcer, så de bedre kan udnyttes. Initiativet kan træde i kraft »allerede fra på mandag« og vil kun kræve ringe ressourcer.

I samme boldgade var ideen »Køreplan for to« om at skabe dialog mellem en nyansat og en erfaren kollega til fremme af vidensdeling og faglig udvikling. Og det skal ikke blive ved en blød hensigtserklæring, understregede gruppen; det skal være en obligatorisk ordning, som skal foregå struktureret og planlagt på alle sygehuse.

Der var ideer om personalesundhedsgoder og tiltag til at forebygge de irriterende og potentielt risikofyldte afbrydelser og forstyrrelser i arbejdet, om identitetsskabende initiativer, der skal modvirke følelsen af at arbejde i et miljø præget af ligegyldighed, æstetisk forfald og omverdenens fokuseren på alt det negative. Måske kunne man endda gennem tv-reklamer formidle sine succes'er som modvægt til mediernes fremhævelse af fiaskoerne. Muligheden blev luftet for en national »Åbent Sygehus-dag«, hvor offentligheden inviteres inden for.

Bent Hansen: Camp for topledere

Danske Regioners formand, Bent Hansen, glædede sig over den kreativitet, som var lagt for dagen. Især glædede han sig over, at der her var blevet demonstreret en åbenhed og vilje til, på tværs af de ofte snærende faggrænser, til at tage fordomsfrit ved lære af hinanden. Camp'en har skubbet til mange myter, mente han:

Bent Hansen fremhævede, at Danmark trods en del negativ medieomtale »har et af verdens bedste sundhedsvæsener«.

»Men vi kan altid gøre det bedre, javel. Derfor synes jeg, at mange af de ideer, I har afleveret her, er gode og nogen, som vi kan gå hjem og bruge. Det drejer sig jo om at få det afprøvet: Hvordan får vi skabt en identitet, hvor vi løfter hinanden op? Så der er respekt for det, vi gør, for vores faglighed. Projektet her signalerer, at der er noget, vi skal gøre bedre og hjælpe hinanden med. Noget af det skal tænkes ind i forbindelse med, at vi nu skal til at omstrukturere vort sygehusvæsen. Der vil blive foretaget store ombygninger. Men det handler også at tænke intelligente arbejdsprocesser ind«.

Bent Hansen havde især hæftet sig ved ideen om topledernetværket, om at skabe »begejstret ledelse« og om at lære af hinandens gode erfaringer.

»Det er vi heller ikke gode til. Derfor kan denne Camp bruges til at skubbe til nogle myter om, at vi her på stedet jo nok er de bedste, og at de gode resultater ovre hos de andre bare er pral. Vi skal lære af hinanden, vi skal udvikle hinanden og skubbe hinanden frem. Vi skal turde blotte os engang imellem og sige, at nogen måske kan være klogere end os selv«.

Han lovede, at »vi fra politisk side vil bidrage alt det, vi overhovedet kan«, og opfordrede deltagerne til at gå hjem og udfordre de politikere, »der tror, at alt skal kontrolleres fra centralt hold«:

»Det er jer, der skal sørge for, at det lykkes, og at patienterne får det, de skal have«, sagde Bent Hansen og sluttede med at erklære sig »dybt skuffet« over regeringens kvalitetsreform, som ikke vil bekæmpe bureaukratiet inden for sundhedsvæsenet.

»Det skal vi altså have lavet om på - bl.a. ved en Camp næste år, hvor vi burer ledelserne inde, så vi også får toppen med«, sagde Bent Hansen.

Optimistisk græsrod

Blandt deltagerne var turnuslæge Kristoffer Barfod, som befinder sig tæt på kredsen omkring initiativet »Giv os troen tilbage« - et græsrodsinitiativ for bedre arbejdsforhold og lægekultur. Hans vurdering af Camp'en var positiv:

»Det, som er sket her, kan ikke i sig selv give mig troen tilbage«. Men hvis nogle af ideerne bliver ført ud i livet, vil det være med til at skabe større arbejdsglæde og give en troen tilbage på sit arbejde«.

Kristoffer Barfod hæftede sig i særdeleshed ved, at Bent Hansen »støtter ideen om en mere åben og positiv ledelsesstruktur, som skal skabe muligheder frem for begrænsninger, og at han er indstillet på at gennemføre en ny Sygehus Camp med topledelsen« med det formål at skabe stolthed og glæde ved sundhedsvæsenet og dermed fremme en positiv identitet til gavn for arbejdsglæden ved det, vi går og laver«.

Idekataloget fra »Sygehus Camp 07« ligger til fri afbenyttelse på www.susweb.dk