Content area

|

DANARREST – registrering af hjertestop på hospital. Resumé af årsrapport 2018

Der ses i 2018 generelt en mindre fremgang i procesindikatorerne, som endnu ikke er slået igennem i overlevelsen. Andelen af patienter, hvor hjerterytmeanalyse er påbegyndt inden for to minutter, er imidlertid væsentligt under standarden på ≥ 90%.
Forfatter(e)
STYREGRUPPENS MEDLEMMER: Hans Kirkegaard, Finn Lund Henriksen, Jens Rosenberg, Niels C.F. Sandgaard, Christian Skjærbæk, Mads Damkjær, Michael Skjelbo Nielsen, Dorthe Møller, Keld Neland, Lars Wiuff Andersen, Miriam Grijota, Anette Weis og Camilla Plambeck Hansen. Interessekonflikter: ingen

Årsrapporten 2018 for DANARREST er databasens anden årsrapport, hvor der gennem hele perioden er indberettet hjertestop fra hele landet.

I 2018 blev der i alt indberettet 2.342 patientforløb med klinisk hjertestop, heraf 2.190 med indikation for genoplivning, fra 40 ud af 43 indberettende enheder med hjertestophold. Det er bemærkelsesværdigt, at nogle enheder ikke indberetter det antal hjertestop, som kunne forventes ud fra deres størrelse. Samtidig ses særlig stor variation mellem regionerne i indberetninger fra intensivafdelinger og kardiologiske laboratorier, men også hjertestop på disse afdelinger skal indberettes i henhold til definitionen i dokumentalistrapporten. Styregruppen vurderer, at data fra DANARREST i 2018 skal tolkes med forsigtighed, dels fordi kompletheden og dækningsgraden af patientregistreringen stadig er utilstrækkelig, dels fordi der er usikkerhed om registrering af klokkeslæt, som er centrale for nogle af indikatorberegningerne.

Standarderne var opfyldt for to ud af syv fastsatte kvalitetsindikatorer: Andelen af patienter, hvor tid fra erkendelse af hjertestop til start af hjerte-lunge-redning var ≤ 1 minut (standard ≥ 90%), samt andelen af patienter, som overlever mindst et år efter hjertestop (standard ≥ 20%). Herudover var andelen af patienter med genoprettet egencirkulation ikke væsentlig forskellig fra standarden på ≥ 55%. Både andelen af bevidnede hjertestop (standard ≥ 85%) og 30-dagesoverlevelsen (standard ≥ 30%) lå under, men tæt på standarden. Kvaliteten af hjertestopbehandling på hospital i Danmark synes, set i lyset af 30-dagesoverlevelsen og etårsoverlevelsen efter hjertestop, som i 2018 var på henholdsvis 27% og 21%, at være på et acceptabelt niveau sammenholdt med tal fra udenlandske undersøgelser.

Der er dog to procesindikatorer, som fokuserer på tidlig opsporing og behandling af hjertestop, som ligger væsentlig under standarden. Det drejer sig om andelen af patienter, der var ekg-monitoreret på tidspunktet for hjertestoppet (standard ≥ 65%), og andelen af patienter, hvor hjerterytmeanalyse er påbegyndt inden for to minutter (standard ≥ 90%). På landsplan var andelen af patienter, hvor tid fra erkendelsen af hjertestop til påbegyndt hjerterytmeanalyse højst var to minutter, 62%, og ingen af de indberettende enheder opfyldte standarden. Som figuren viser, er der en ikke ubetydelig andel af patienter, hvor der tilsyneladende går ganske lang tid, dvs. > 5 minutter til påbegyndt hjerterytmeanalyse. De indberettende enheder opfordres til at have særlig fokus på disse to indikatorer, herunder sikre en valid tidsregistrering, da en forbedring inden for ekg-monitorering og tid til hjerterytmeanalyse potentielt vil kunne øge overlevelsen efter hjertestop på hospital.

På længere sigt ønsker DANARREST ikke kun at monitorere på overlevelse, men også på livskvaliteten hos de overlevende.

Årsrapporten og resumeet er udarbejdet af RKKP's Videncenter og formandskabet for DANARREST i samarbejde med styregruppen for DANARREST. Rapporten er klinisk auditeret af styregruppen for DANARREST. Rapporten har vært i review.

Hele rapporten kan læses på Sundhed.dk

Right side

af Holger Ahler M. Therkildsen | 29/09
1 Kommentar
af Mats Lindberg | 29/09
1 Kommentar
af Anne Amalie Elgaard Thorup | 28/09
1 Kommentar
af Henrik Harboe | 28/09
1 Kommentar
af Svend Nielsen | 27/09
4 kommentarer
af Nini Katja Møller | 26/09
1 Kommentar
af Niels Rud Haagensen | 25/09
10 kommentarer