Skip to main content

Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database – DHHD – Resumé af årsrapport 2017/2018

Der ses i Danmark et fald i major komplikationer efter benign elektiv hysterektomi i takt med implementering af de laparoskopiske indgreb og morcellering i endobag. De minimalt invasive metoder (vaginalt, laparaskopisk, robotkirurgisk) udgør nu 85%.

Annette Settnes (formand), Märta Fink Topsøe (tovholder), Margit Dueholm, Helga Gimbel, Charlotte Møller, Lars Schouenborg, Øjvind Lidegaard, 
Jan Schultz Larsen, Annemette Jørgensen, Henrik Halvor Springborg, Eva Dreisler, Mads Nielsen-Breining
Interessekonflikter: ingen.

27. maj 2019
3 min.

Siden 2004 har Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database (DHHD) haft som formål at reducere komplikationer, genindlæggelser og reoperationer for hysterektomi- og hysteroskopipatienter. Hvert år samles DHHD's resultater i en arbejdsrapport, der offentliggøres på hjemmesiden. Efterfølgende valideres og omkodes om nødvendigt, og indikatorerne revideres løbende, så arbejdsrapporterne kan ikke anvendes direkte til forskning.

I opgørelsesperioden 2017-18 blev der foretaget ca. 3.500 benigne hysterektomier, en gradvis reduktion siden 2004, der ikke alene kan forklares af ændret befolkningssammensætning. Det kan heller ikke forklares af endometrieresektioner og -ablationer, da der også ses et fald for disse metoder. Sammenholdt med skiftet til mere komplekse operationsmetoder betyder det en uddannelsesmæssig udfordring og behov for ændringer i målbeskrivelsen for gynækologi og obstetrik.

Generelt ses der sideløbende med skift fra abdominale til minimalt invasive hysterektomier et fald i komplikationerne over tid (Tabel 1). På landsplan oplevede 13% af patienterne komplikationer, varierende fra 11% i Region Nordjylland til 14% i Region Midtjylland. Totale komplikationer blev defineret i 2004 (enhver afvigelse fra normalt postoperativt forløb, også blærebetændelse, overfladiske sår og suturproblemer).

Tilsvarende sås også et fald i major komplikationer, hvor andelen var på 5,2% på nationalt niveau, med en regional variation fra 3,3% i Region Sjælland til 6,0% i Region Syddanmark. Major komplikationer blev defineret i 2011 (peroperativ blødning over 1.000 ml, sepsis, organlæsioner, tromboembolier, reoperationer, alvorlige anæstesi-, hjerte- og lungeproblemer samt mors.

På trods af faldende andele i totale komplikationer og major komplikationer opfyldes standarderne ikke endnu.

Der pågår en validering og revision af indikatorerne siden 2011, idet databasen registrerer direkte i LPR. Processen med datafangst er således udfordret af, at alle genhenvendelser skal registreres med en diagnosekode. I Midt- og Nordjylland er en væsentlig del af indgrebene ambulante med udskrivelse samme dag, og medianindlæggelsestiden er én dag i øvrige Danmark. Alle afdelinger anser således genhenvendelser som en service, ikke en komplikation. Databasen arbejder på at få komplikationsregistreringen gjort sammenlignelig med udenlandske standarder i henhold til Clavien-Dindo-klassifikation. Major komplikationer kommer til at modsvare en modificeret Clavien-Dindo-grad III-V.

Hele landet indførte fra 2016/2017 en national rekommandation om peroperativ brug af tranexamsyre for at reducere de postoperative blødningskomplikationer og reoperationer. Det sidste år ses netop en reduktion i begge disse komplikationstyper (Tabel 1). Samme tendens ses i alle regioner.

Rapporten og resuméet er udarbejdet af RKKP Videncenter og DHHD-formand og -tovholder, i samarbejde med DHHD-styregruppe.

Hele rapporten kan læses på
www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/kvalitet/kliniske-kvalitetsdatabaser/specifikke-procedurer/hysterektomi-database
og på
www.dsog.dk/koder-og-kvalitetssikring/dansk-hysterektomi-og-hysteroskopi-database.